Ажимаматов Зайлабидин Касымович

Википедия дан
Жалпы маалымат
Аты-жөнү: Ажимаматов Зайлабидин Касымович
Туулган жылы: 1976-жылы 20-октябрь
Туулган жери: Ноокат районунун Ак-Булак айылы
Жарандыгы: Кыргызстан желеги Кыргызстан
Иштеген жери: Ош мамлекеттик университети, Теология факультети
Илимий даражасы  : «Дин таануу» адистиги боюнча философия доктору (PhD)
Илимий наамы: доцент

Ажимаматов Зайлабидин Касымович 1976-жылы 20-октябрда Ош областына караштуу Ноокат районунун Ак-Булак айылында туулган. 1984-жылы Тельман атындагы орто мектептин (азыркы күндөгү С. Токторов ат. орто мектеп) босогосун аттап, 1994-жылы бүтүргөн. Ошол эле жылы Ош МУнун теология факультетине тапшырып 1999-жылы бүтүрүп, Түркия Мамлекетинин Анкара университетинин базасындагы магистратурага тапшырып, 2001-жылы ийгиликтүү бүтүргөн. Ошол эле жылы жогоруда аты аталган окуу жайда докторантурага баштап, 2005-жылы ийгиликтүү бүтүргөн. Бир монография, 2 окуу-усулдук колдонмо жана жыйырмадан ашык илимий макалалардын автору. 2005-жылдын сентябрь айынан баштап Ош МУнун теология факультетинде окутуучу, ага окутуучу, доценттик кызматында жана азыркы күндө дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасынын башчысы болуп эмгектенүүдө.

Катышкан эл аралык программалары:[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • 1. ЮСАИД тарабынан уюштурулган «Диний плюрализм» программасы боюнча тажрыйба алмашуу. АКШ (Вашингтон, Бостон жана Чикаго) 2006-жыл. Августь.

Эмгектери:[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Монография жана окуу-усулдук колдонмолор:[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • 1. Абу Ханифа жана анын окуусунун Фергана өрөөнүндө калыптануусу (X-XIV кк.). 1-басылышы. - Бишкек, 2015.
 • 2. Ислам (Ыйман, ибадат жана ахлак).– Ош, 2013. (авторлор)
 • 3. Коомдогу актуалдуу маселелерге ислам дининин көз карашы. Окуу куралы: Ислам укугу боюнча макалалардын жыйнагы. –Ош, 2009. 56 б. (авторлор)

Кыргызчага которгон эмгектери:[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • 1. Түркия Дин Иштери Башкармалыгынын чыгармаларынан «Хадистердин негизинде ислам»(Hadislerle İslam) аттуу эмгегинин 7-тому кыргызчага которулуп, 1-тому редакцияланды.
 • 2. Али бин Осмон аль-Оший, Амаалий Шархи. –Ош, 2013.

Журналдарда жарыяланган макалалары:[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • 1. Абу Ханифага айтылган сын-пикирлер. // Ош МУнун теология факультетинин илимий журналы, № 8-саны, Ош-2005.
 • 2. «Ebu Hanife’ye Muhalifleri Tarafından Yöneltilen Eleştiriler. //“Ehli Sünnet” Özel Sayısı, Dinî Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 24, Ocak-Nisan. –Ankara, 2006.
 • 3. «İmam Azam’ın Menkıbevî Hayatı». //Ehli Sünnet” Özel Sayısı, Dinî Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 24, Ocak-Nisan –Ankara, 2006.
 • 4. Ислам дининин өздүк жашообузда жана коомдогу ээлеген орду. //Аз. Мухаммеддин туулган күнүнө арналып уюштурулган Куттуу Жумалыктагы илимий конференциянын материалдары. 26-30-апрель. -Ош, 2004.
 • 5. Аз. Мухаммед жана ынтымак-ырашкерликте жашоо адеп-ахлагы. //Аз. Мухаммеддин туулган күнүнө арналып уюштурулган Куттуу Жумалыктагы илимий конференциянын материалдары, 20-26-апрель. –Ош, 2006.
 • 6. Один из признанных знатоков Исламского права. //Ош МУнун теология факультетинин илимий журналы, № 12-саны. –Ош, 2008.
 • 7. Улуу Ислам аалымы Имам Азам Абу Ханифа. //“Ыйыгым” коомдук-маданияй журналы. №2, 2008-ж.
 • 8. Исламда толеранттуулук. //Ыйыгым” коомдук-маданияй журналы. №1, 2008-ж.
 • 9. Орто кылымдын белгилүү Ислам аалымы Али бин Осмон аль-Оший жана анын теологиялык көз караштары. //КӨУнун илимий журналы, № 4-саны, -Ош, 2007.
 • 10. Кыргыздардын Ислам динин кабыл кылуусунда Ислам агымдарынын таасири. //Вестник Ошского Государственного Университета специальный выпуск, часть II, -Ош, 2008.
 • 11. Түрк тектүү элдердин ислам динин кабыл кылуусу жана матуридилик. //8-эл аралык түрк дүйнөсү социалдык билимдер конгресси. 9-13-июнь. –Жалалабат, 2010.
 • 12. Абу Ханифанын ыйман туурасындагы көз караштары. // (ОшМУнун теология факультетинин илимий журналы) Ошоблбасмакана. 2011. 209-218-бб.
 • 13. Коомдук- диний аң-сезимди калыптандырууда орто кылымда Кыргызстандын аймагынан чыккан аалымдардын эмгектеринин орду. //(И. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы) Солюшин басмаканасы 2011. 16-19-бб
 • 14. Исламские ученые средневекого Узгенда (На материалах «Бабур-Наме»). //ОшМУ Жарчысы. –Ош, 2012. (Проф. К. Матикеевдин 70-жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары
 • 15. Улуттук идентичностту калыптандырууда курандын ролу. //Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмү тарабынан уюштурулган “Кыргызстандын түштүгүндөгү этникалык мамилелер” аттуу регионалдык –илимий конференция. 2013-жыл.
 • 16. Ханафий мазхабынын Маварауннахирде калыптануусунда Бурхануддин аль-Маргинанинин орду. //ОшМУнун теология факультетинин илимий журналы 18-19--саны. Ош облбасмакана. 2013.
 • 17. Selefi ve Felsefi Üslüp–Teori ve Pratik Uyumsuzluğu Üzerine İç Asya Merkezli Bir Okuma. //“Tarihte ve Günümüzde Selefilik” Uluslararası Sempozyum. – İstanbul, 2014.
 • 18. Кыргызстандын аймагында ханафий мазхабы: жайылуусу, калыптануусу, өнүгүүсү. //ОшМУнун жарчысы. –Ош, 2014. № 3. 186-189-бб.
 • 19. Ханафий мазхабынын Фергана өрөөнүндө калыптануусунда Имам Сарахсийдин орду. //ОшМУнун жарчысы. –Ош, 2015. № 4. 214-218-бб.
 • 20. Орто кылымда Кыргызстандын аймагынан чыккан мусулман аалымдардын ислам илимдерине кошкон салымдары. //Uluslararası Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kastamonu/Türkiye (29-31 Mayıs 2016). 11-15-бб. Эл аралык түрк дүйнөсүндө илимий изилдөө конференциясынын жыйнагы. Кастамону/Түркия (29-31-май. 2016-ж.)
 • 21. Kırgızistan’da Selefilikle Başedebilmek Açısından Maturidiliğin Önemi. //İlahiyat Araştırmalar Dergisi, -Ankara, 2016. № 5. 1-19-бб.

Эл аралык симпозиумдарда сунган докладдары:[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • 1. Selefi ve Felsefi Üslüp–Teori ve Pratik Uyumsuzluğu Üzerine İç Asya Merkezli Bir Okuma. //“Tarihte ve Günümüzde Selefilik” Uluslararası Sempozyum. – İstanbul, 2013. 4-7-ноябрь.
 • 2. Кыргызстанда салафий жамааттары менен күрөшүүдө матуридиликтин орду. Ахмед Ясави университети. Түркистан/Казакстан. 2015-ж. 1-3-май.
 • 3. Орто кылымда Кыргызстандын аймагынан чыккан мусулман аалымдардын ислам илимдерине кошкон салымдары. //Uluslararası Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kastamonu/Türkiye (29-31 Mayıs 2016).

Өлкө аймагындагы конференцияларда сунган докладдары:[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • 1. Түрк тектүү элдердин ислам динин кабыл кылуусу жана матуридилик. 8-эл аралык түрк дүйнөсү социалдык билимдер конгресси. –Жалалабат, 2010-жыл. 9-13-июнь.
 • 2. Адам укугу тууралуу курандагы негизги принциптер. К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети. 2011-жыл. 25-ноябрында өткөн «Ислам жана үй-бүлө укугу» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция.
 • 3. Исламда үй-бүлө модели жана аял-эркектин жоопкерчиликтери. 2013-жылдын 28-сентябрында И. Арабаев ат. Кыргыз Мам. Университети тарабынан уюштурлган “Исламда үй-бүлө” деген темадагы II илимий симпозиум.