Алай книдиокарпасы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Алай книдиокарпасы (Cnidiocarpa alaica), (M. Pimen) - Поликарптуу көп жылдык өсүмдүк. Тамыр сабагы жерге туурасынан төшөлүп өсөт. Тамыр моюнчасындагы жалбырактары кыска ланцеттей, кырлары ак кыюусу менен, жалбырак кучактуу, сыртынан үч бурчтуу, биринчи жана экинчи сегменттери көңдөй, кыска жалбырак саптуу, арткы бөлүктөрү ланцеттей же жумуртка сымал ланцеттей, кырлары кичинекей айчыктуу же тегиз эмес тишчелүү. Сабактагы жалбырактары кыска саптуу же сапсыз, сабакты толугу менен курчаган жалбырак кучактуу. Сабагы бирөө же бир нече болот. Тамыр моюнчасынан өскөн жалбырактары ланцеттей же созулуңку жумурткадай, жээги майда айчыктуу же майда тишчелүү. Сабактагы жалбырактары кыска саптуу же сапсыз, колтуктуу. Чатырча топ гүлү 15-40 нурдуу, алар шибегедей учтуу ороочтуу же ороочсуз; чатырчалары 20-30 гүлдүү, алар туурасы 2-4 мм келген ороочтуу.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Июлда гүлдөп, августта мөмөлөйт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Алай кырка тоосунун түштүк беттери, Тажикстан менен чектешкен жердеги Карамык айылынын тегереги.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Агын суулардын жээктериндеги саздуу аймактар.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Топ-топ болуп аз санда кездешет.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Белгисиз.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалыматтар жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Коргоого алынган эмес.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Сан- өлчөмүн тактап, түр өскөн жерлерди корукка алууну камсыз кылуу.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VU. Монотиптик тукумдун сейрек кездешкен өкүлү.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]