Алай көп башы, тармал чөбү

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Алай көп башы, тармал чөбү (Centaurea alaica), (IIjin) - Бийиктиги 80-100 см ге чейин жеткен көп жылдык өсүмдүк. Жалбырактары узунча- жумуру, шуштугуй, кыры кемирчек-тишчелүү, түбүнө бир аз ичкерген; төмөнкүлөрү – саптуу, бүтүн кырдуу; ортоңкулары – канаттай өтө кыска саптуу же сапсыз, бүтүн кырдуу же түбүндө аз сандаган каптал сегменттүү. Гүлү сары, себет топ гүлүнө чогулган. Ороочтору түксүз, узундугу 2, туурасы 1,5 см ге чейин; сырткы жана ортоңку ороочторунун жалбыракчаларынын өсүндүлөрү жок, кээде ичке чел кабыктай жээктүү; эң ичкилери – өтө чоң эмес өсүндүсү менен. Мөмөсү көкүлүү урукча.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Июнң-июлда гүлдөп, июлң-августта мөмөлөйт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Фергана тоо кыркасы: Тар суусунун өзөнү, Алай тоо кыркасы, Тянңшанң, Памир-Алай.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Ортоңку жана төмөнкү тоолордогу таштак беттердеги алкактар.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Популяциялары аз санда.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Себептери аныкталган эмес.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Коргоого алынбаган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Түрдүн сан-өлчөмүн, популяцияларын аныктап, учураган аймактарды коргоого алуу зарыл.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

V U . Эндем түр.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]