"Жазгак, Ноокен району" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Jump to navigation Jump to search
(Калкы жае\ана Жазгак айылынын тарыхы . баяндаган Мырзакулов Мамасейит.)
 
{{Ноокен районунун калкконуштары}}
САЯК УРУУСУ. Ноокен району, Момбеков айыл өкмөтү.
Сабыр Аттокуровдун варианты боонча:
 
Жаман киши
Байызбектен - Ырай саяк ( Ырай баатыр )
Ырай саяктан – Каба
Кабадан – Качканак
Качканактан –Түнтөй
Түнтөйдөн – Абат
Абаттан – Сары
Сарыдан - Шербек.
 
Биз Сары уулу саякбыз.
Сарыдан - Шербек
Шербектен - Береналы ( Жаман киши )
Береналынын балдары-
1. Садык
2. Калча
3. Мырза
4. Чигитей
5. Иметей
6. Арзы
7. Олокон
8. Уйбок (Айбаш)
9. Конокбай
10. Кочкорбай
11. Курбанали
Профессор С. Аттокуровдун айтуусу боюнча саяк уруусунун генекологиялык таблицасы Нил дарыясынын боюн жердеген көчмөндүү калың кыргыз болгон. Алардын уругун сит (саяк) деп атаган. "Саяктар сайрам деген элден тарап чыккан" - дейт санжырачы Тоголок Молдо атабыз. Амударыя менен Сырдарыянын ортосунда дейт Белек Солтоноев өзүнүн "Кызыл кыргыз тарыхы" деген аттуу эмгегинде Сармактын бир уругу масаиттин катын падышасы Тамара (Тумар эне) Кикасаровдун аскерин Амударыя менен Сырдарыянын ортосунда катуу талкалап, падыша Кирдин башын кесип, канын чаначка куюп, "Тирүүңдө канга тойгон жоксун, өлгөндө да кан ичип жат" - деп жазат. Ошол масайиттин бир уругу саяк деп жазат. Бул тарыхта жазылган.
Иран мамлекети менен Туран мамлекетинин ортосундагы өкүл экенин мен өзүм да окуп чыкканмын дейт автор.
Жалпы кыргыз байыркы скифтерден саяктар тарап чыккан деген уламыш бир аз чындыкка жакын. Бул санжыранын 8 кылымга, тактап айтканда Чынгызханга чейинки "саяк алашеми" болгону сыяктанат. Ал эми Чынгызхандан бери Муратай, Супатай, Чагатайдан баштайлы. Айрым санжырачылар Байызбек атадан Байболот, Кайдуулат, Каба, Сарык деген төрт атаны таратышат. Чындыгында Каба, Байызбектин баласы эмес, уламышта Кабаны Сары багып чоңойткон.
1. Байызбектин улуу баласы - Байболот. Байболот баатыр киши болуп, өмүрүн бүт бойдон ат жалында өткөргөн адам болуптур. Көкарттын тамга ташында ар бир уруу өз тамгаларын ташка чеккен дешет. Кийин анын Байболот аты калып, анын тукумдары "Өйдө чекти" аталып калган дешет. "Өйдө чекти" деп тарагандар өтө эле көп. Асакенин тукумдарынан башкалары чачыранды. Профессор Сабыр Аттокуров саяк уруусунун генеологиялык таблицасында төмөнкүчө таратат.
1. Алашан 2. Улуушан З.Байыш 4.Ырай саяк.
Ырай саяктан - Байболот, Каба, Эшенкарек, Ботокара, Атакара - 5 бала.
1. Баатыр Байболоттон - Асаке, Асакеден - Өйдө-Чекти, Өйдө-Чектиден - Мамыт, Күчүк, Кулунтай, Молой, Курөң, Айдаке – 6 уул.
2. Жолду Кабадан - Кутунай 1- аялынан,Бегат, Шыкмамат, Кайдуулат, Майрык - 3- аялынан , Качканак - 4-аялынан, - 6 уул.
3. Кайдуулаттан -Төрөбердик, Алакөз. - 2уул.
4. Шыкмаматтан - Бөөбүй, Орозбакты. - 2 уул.
5. Качканактан -Түнтөй, Түнкатар. - 2 уул.
6. Түнтөйдөн -Урат, Мурат, Нарбото, Бозтери, Актери, Дуулат, Абат. -7 уул.
7. Түнкатардан – Көкүнбай, Бокбасар, Арзымат, Назар. - 4уул.
8. Бозтериден - Элтынды , Казак, Досой. - Зуул.
9. Актериден - Жамаке, Жарыке - 2 уул.
10. Дуулаттан - Базыл, Жанкарач. - 2 уул.
11. Абаттан - Сары, Чоңко. - 2 уул.
 
А) Сарыдан - Шербек, Качыке. - 2 уул.
Б) Чоңкодон - Кумач, Райымбек, Райымкул чоңко. - 3 уул.
 
2- вариант. Тарыхчы, санжырачы, этнограф Жапар Кенчиевдики боюнча.
Саяк уруусунун таралышын Муратайдан, Торгутайдан башталат.
Анда эмесе, Биссимиллахи Рахмони Рахим деп, бир баштан баштайлы.
Муратайдан - Кожотай, Кенжетай - 2 уул.
Кенжетайдан – Алымбай, Бердикожо.
Алымбайдан – Элчибек.
Бердикожодон - Эсенбай.
Эсенбайдан - Абдыразак.
Элчибектен - Эсенбай.
Байызбек 14 жашында Арстанбап,Сайрак, Өзгөн, Тараздан саяктар жайгашып,...
Байызбектен - Ырай саяк (Ырай баатыр), Ырай баатырдан - Баатыр Байболот.
Жолдукаба,Эшенкарек, Ботокара, Атакара. - 5 уул.
1. Баатыр Байболоттон - Асаке. Асакеден - Өйдөчекти.
А) Өйдөчектиден - Мамыт, Күчүк, Кулунтай, Молой, Күрөң, Айдаке. - 6 уул.
2. Каба баатырдан - Бегат, Кутунай, Шыкмамат, Кайдуулат, Майрык, Качканак - 6 уул.
Качканактан - Түнтөй, Түнкатар -2 уул.
Түнтөйдөн - Урат, Мурат, Нарбото, Бозтери, Актери, Дуулат, Абат - 7 уул.
1. Дуулаттан - Базыл, Жанкарач - 2 уул.
2. Абаттан - Сары, Чоңко - 2 уул.
Сарыдан - Шербек, Качыке - 2 уул.
Чоңкодон - Кумач, Райымбек, Райымкул - 3 уул.
Эшенкаректен - Дайырбек -1 уул.
Дайырбектен - Молдошер, Чекир Молдо, Жусуп, Молдосадык - 4 уул.
Атакарадан - Тагай, Тезек - 2 уул.
Тагайдан - Карасакал -1 уул.
Тезектен - Чымын -1 уул.
 
КЫЛААДАГЫ САЯКТАР. Биз Сары уулу саякбыз.
Сарыдан - Шербек, Качыке - 2 уул.
Шербектен - Берен-бий (Жаман киши), Кудайназар. - 2 уул.
Качыкеден - Айти, Кашкар уулу, Чоңмурун (Кенжалы) - 3 уул.
1. Береналыдан (Жаман киши)-Садык, Калча, Мырза, Чигитей, Арзы, Иметей, Олокон, Айбаш (Уйбок), Конокбай, Кочкорбай, Курбанали -11 уул.
Садыктын 2 аялы болуп:
1-аялынан: Атакара, Ботокара.
Атакарадан - Тагай, Тезек.
Тагайдан - Бозтумак, Кулбарак, Дүйшөн.
A) Бозтумактан - Эрмек, Элбай.
Б) Кулбарактан -Такырбаш, Алчын.
B) Дүйшөндөн -Өмүрбек, Турмуке, Карасакал.
Тезектен - Чымын, Тобок баатыр, Алп Карасакал.
Ботокарадан - дайын жок.
Тогуз-Торо, Ак-Талаа жакта турушат дейт. Азыркы убакта Тобок баатырдан - Нооруз, Нооке, Абылас, Карач аттуу 4 уул. Төрт баласынан тараган тукумдар айыл-айыл болуп, Тогуз-торо районунда жашашат. Ак-Талаа районунда да бар. Тобок баатырдын урпактарынан ушул тапта онунчу муунга жетип мектеп жашында. 10 х 25 = 250 жыл чамасы.
2. Сарынын экинчи аялынан: Шербек, Качыке. - 2 уул.
Шербектен - Беренбий
Беренбийден -Садык, Калча, Иметей, Чигитей, Арзы, Мырза, Олокон, Айбаш (Уйбок), Конокбай, Кочкорбай, Курбанали. -11 уул.
ЭМИ УРУКТАРГА ТАРАТУУГА ӨТӨЛҮ.
1. Беренаалыдан: Садыгынан - Баястан.
Баястандан - Келдибек, Суран, Төрөкул, Садык. - 4уул.
Келдибектен - Атамкул , Эсенкул, Сулайман, Султан. - 4 уул.
A) Атамкулдан-Лөлү,Мастан, Мактым.-3 кыз.
Б) Эсенкулдан - Молдакмат -1 уул, Кайры эже, Отар - 2 кыз.
B) Молдакматтан - Абыш, Абдыкерим - 2уул, Мария -1 кыз.2-аялынан - Токтоназар.
Токтоназардан - Жакыбали, Жунусалы, Турсуналы, Ыманалы, Мамасали, Сүйүналы - 6 уул.
Сулаймандан - Сыдык, Шагымбай, Кушбак, Дыйканбай - 4 уул.
1. Сыдыктан - Азим, Зыя - 2 уул өлгөн.
2. Шагымбайдан - Молдокул, Топчубай, өлгөн.
3. Кушбактан - Мамыт -1 уул, Өктөм - 1 кыз.
Мамыттан - Курманбек, Кочкорбай - 2 уул, 5 кыз.
Курманбектен - Кубанычбек, Чыңгыз - 2 уул.
Кубанычбектен - Ислам, Улан.
Чыңгыздан-Эрлан
Кочкорбайдан - Илгиз, Баяман, Сыймык - 3 уул, 1 кыз.
Дыйканбайдан - бала жок.
Султандан - Борбу -1 уул, Мария - 1 кыз.
Борбудан - Аманбай, Акынбай, Аллакул, Абдыкаар - 4 уул, Сонунбү -1 кыз.
1. Аманбайдан - Акматжан, Таалайбек, Бактыбек, Болотбек-4 уул.
Акматжандан - Алмаз, Максатбек- 2 уул.
Таалайбектек-Эрмек, Бексултан.
Бактыбектен – Мунарбек, Алтынбек, Өмурбек
Болоттон - Канат
2. Акынбайдан - Абдыразак, Абдибаит, Абдурасул, Адылбек - 4 уул.
Абдыразактан – Замир, Алтынбек
Абдибаиттен –
Абдирасулдан –
Адылбектен - Баястан
3. Аллакулдант - Абдырахман, Маматкадыр - 2 уул.
Абдырахмандан -
Маматкадырдан - Улан, Нурдин, Нурсултан.
4. Абдыкаардан - Өскөнбай, Көчкөнбай - 2 уул.
Өскөнбайдан-
Көчкөнбайдан-Эркин.
6) Баястандын: Суранынан - Назаркул -1 уул.
Назаркулдан - Ысабай, Турдукул, Календер, Калмурат - 4 уул.
1. Ысабайдан - Өмүрзак, Касымбек, Аккочкор - 3 уул.
A) Өмүрзактан - Шамши -1 уул, Саламат, Мээри - 2 кыз.
Б) Касымбектен - бала жок.
B) Аккочкордон - Самидин, Ашир, булардан бала жок. Алтынай, Кумушай - 2 кыз.
2. Турдукулдан - Ысмайыл -1 уул.
Ысмайылдан - Урмамат -1 уул, Анаш, Кимсан, Чолпон - 3. кыз.
3. Календердан - Мыктар, Токтомурат, Эркинбек - 3 уул.
Мыктардан - 3 уул болгон, азыр дайынсыз.
Токтомураттан-Токтосун, Орозмамат - 2 уул.
Токтосундан - Курманбек, Майрамбек, Автандил - 3 уул.
Орозмаматтан - Арзымат, Ырысмамат, Чыңгыз, Бекмамат - 4 уул.
Эркинбектен - Замир, Канат – 2 уул
4. Калмураттан –Төлөш -1 уул. Төлөштөн - Асилбек-1 уул.
В) Баястандын: Төрөкулунан - Молдошер, Айдар - 2 уул.
1. Молдошерден - Кундуз, Кайры - 2 кыз.
Айдардан - Курманбек, Абдиллакул.
Курманбектен - Турсунбек -1 уул, Пазилат -1 кыз.
Абдиллакулдан - бала жок.
Г) Баястандын - Кадыркулунан бала жок.
2. Беренбийдин 2-уулу Калчадан - Кулжыгач, Өмүр, Калы - 3 уул.
Беренбий өлгөнден кийин, бийлик Калчага калат. Калча Кетмен-Төбөден келген өңдүү-түстүү аялга үйлөнөт. Анын ээрчитип келген баласы Кулжыгач болот. Ал эми Өмүр менен Калы Калчанын өзүнүн баласы.
1. Кулжыгачтан - Кулназар, Калназар, Акбай - 3 уул.
A) Кулназардан - Молдалы, Молдалыдан - Борокон , Тойчу - 2 уул.
Борокондон бала жок. Тойчудан - Базарбай -1 уул, 5 кыз.
Б) Калназардан- Осмон-1 уул. Осмондон бир кыз Мээликан.
B) Акбайдан- Абдырахман, Орозали- 2 уул.
Абдырахмандан-Арзыбек -1 уул.
Арзыбектен Калдар, Арапбай - Таалай 3 уул.
Орозалиден – Масүр.
Масүрдөн Эркин, Эргеш, Жуман, Сүйүн, Асан, Үсөн - 6 уул.
2. Калчанын Өмүрүнөн - Бабаяр, Молдояр, Кожояр, Айдар, Чыйбыл, Карабай, Жаркынбай - 7 уул.
A) Бабаярдан - Акимжан ,Муратбек, булардан бала жок.
Б) Молдоярдан - Айымсара аттуу 1 кыз бар.
B) Кожоярдан - бала жок.
Г) Айдардан - Акмат, Ырыскул - 2 уул.
Акматтан - Көчкөн, Маматжан, Маматкадыр, Сапарбай - 4 уул.
Ырыскулдан - уул жок.
Акматтын : Көчкөнүнөн - Искендер -1 уул.
Маматжандан-
Маматкадырдан - Нурпазыл, Нурбек - 2 уул.
Нурпазылдан – Калыйнур, Искак
Нурбектен - Кубанычбек
Сапарбайдан -
Д) Чыйбылдан - Кадыркул, Райымжан - 2 уул.
Кадыркулдан - бала жок.
Райымжандан - Рахманжан, Закиржан, Акимжан, Зайырбек - 4 уул.
1. Рахманжандан - Максат, Акайбек, Байсалбек,
2.3акиржандан –Замирбек, Акылбек, Дамирбек, Нуртилек – 4 уул
3. Акимжандан - Рысбек, Ильяз
4. 3аирбектен - Мыктыбек, Байэл
Калчанын: Калы-бийинен. Калы-бийдин 2 аялы болуп,2 аялдан: 8 уул, 3 кыз болгон.
Кыргыз аялынан: Стамкул, Кудаяр, Жаныбек, Ниязбек, Таабалды, Жолой, Кошой - 7 уул, Тоту деген бир кыз, Шамшиевтердин апасы болот. Ал эми араб аялынан - Касымбек -1 уул, Гүлсүн, Кундуз-2 кыз. Гүлсүн Кулумбетовдордун апасы.
Калы-бийдин Стамкулунан - Мырзакан, Атакан, Мырзакул, Асан, Үсөн, Дарманкул, Кудайберди, Мырзаш, Токтогул - 9 уул, Турсунайым 1 кыз.
А) Мырзакандан - Батыркан. Батыркандан -1 уул, 1 кыз, уулу өлгөн, кызы - Калыя эже Кызыл-Тууда.
Б) Атакандан - Камчыбек, Зулумбек - 2 уул. Камчыбек жаш өлгөн.
Зулумбектен - Өскөн, Абдижалил, Абдыкалил, Абдыганы, Абдыбакы - 5 уул.
Стамкулдун: Кудайберди, Мырзаш, Токтогул деген балдарынан перзент жок.
A) Өскөнден - Сапарбек, Алмазбек - 2 уул.
Б) Абдижалилден - Максатбек, Талантбек, Туратбек - 3 уул.
B) Абдикалилден - Самат, Марат - 2 уул.
Г) Абдыганыдан - Нурбек, Нургазы - 2 уул.
Д) Абдыбакыдан - Медер - 1 уул.
Стамкулдун Дарманкул деген уулунан Аллакул кассап, Кочкор-Атада.
Стамкулдун уулу Мырзакулдан - Эркинбек, Арзыкул - 2 уул.
А) Эркинбектен - Мамасейит, Маматкадыр - 2 уул.
Мамасейиттен - Арстанбек, Азамат-2 уул. Арстанбек 22 жашта өтүп кеткен.
Азаматтан-Нурсулуу
Б) Арзыкулдан - Абдырасул, Абдували, Талантбек, Канатбек, Адашбек - 5 уул.
Маматкадырдан - Иляз, Кыяз, Болотбек, Сулайман -4 уул.
Стамкул уулу Асандан - Эргешбай.
Эргешбайдан - Бактыбек, Багышбек.
Стамкул уулу Үсөн - Маматкарим -1 уул, Айымпаша 1 кыз.
Маматкаримден - Руслан, Нурлан - 2 уул.
Русландан - Даут, Дуулат - 2 уул.
Нурландан - Нурислам, Динислам, Нияз
2. Калы-бийдин Кудаярынан -Тилеке, Атамбек, Ажымырза, Эргеш, Шермат, Атамырза -6 уул.
1. Тилекеден -Саламат 1 кыз
2. Атамбектен - Пазылат 1 кыз Ажымырза, Эргештен перзент жок.
Шерматтан - Адашбек, Анарбек, Алмазбек - 3 уул.
1. Адаштан – Мурадил, Өмурбек - 2 уул.
Анарбектен - Жумадыл, Дооронбек, Адилет.
Алмазбектен - Орозбек.
Атамырзадан - Акбарали, Аскарали - 2 уул.
Акбаралиден - Курстанбек, Болотбек, Данияр - 3 уул.
1. Курстанбектен – Манас, Курманбек, Байел - 3 уул.
Болотбектен - Алинур, Нурислам, Нурсултан, Азамат-4 уул.
Даниярдан - Исламбек, Султанбек.
Аскаралиден - Уланбек, Уларбек - 2 уул.
Калыбийдин Жаныбек деген уулунан 1 кыз, Эркайым.
Калыбийдин - Ниязбек, Жолой, Касымбектен бала жок.
Калыбийдин Кошойунан - Сүйүнбай, Эсенбай. Үрбай - 3 уул
1. Сүйүнбайдан бала жок.
Эсенбайдан - Абдыкерим, Абдыкайым, Кубанычбек. Кадырбек, Муратбек - 5 уул.
1. Абдыкеримден - Талантбек, -1 уул.
2. Абдыкайымдан - Байзак, Үсөн - 2 уул.
3. Кубанычбектен-Чынгыз,
Кадырбектен - Мусабек, Майрамбек.
Муратбектен – Эламан, Бексултан
Үрбайдан - Асан, Үсөн - 2 уул.
Калыбийдин Таабалдысынан - Адилбек, Райымбек. Курбанали - 3 уул.
1. Адилбек, Раймбектен перзент жок.
Курбаналиден - Абдумиталип, Төлөгөн.
1. Абдулмуталиптен - Абдыкалык, Абдыбакы, Таалай - 3 уул.
Абдыкалык – Алмазбек, Жеңиш, Кеңеш, Баястан
Абдыбакыдан –
Таалайдан -
2. Төлөгөндөн - Каныбек, Айбек.
Беренбийдин Мырзасынан - Нурмат. Баймат - 2 уул.
Нурматтан бала жок.
Байматтан - Жолборс -1 уул. Жолборстон бала жок
4. Беренбийдин: Чигитейинен - Алымбай, Асанбай, Алдөмөт ажы - 3 уул.
1. Алымбайдан - Кара,Сары,Урайым- 3 уул.
А) Карадан - Назгул 1 кыз.
Б) Сарыдан - Абдырахман. Абдыжапар - 2 уул.
В) Урайымдан - Зулпукар.
Булардын барынан бала жок.
2. Асанбайдан - Мундузбай, Бешимбай, Беки,Кален, Бөкү - 5 уул.
A) Мундузбайдан - Зулумбай. Зулумбайдан бала жок.
Б) Бешимбай менен Бөкүдөн бала жок.
B) Бекиден - Жүнүсалы, Жүнүсалыдан - Калмамат, Сейтмамат, Каныбек. Жаныбек - 4 уул.
1. Калмаматтан - Максат, Нурмат, Баймат. - 3 уул.
2. Сейтмаматтан - Бекмамат, Нуржигит
3. Каныбектен - Искендер
4. Жаныбектен - Байэл
Г) Календен – Сатар, Капар, Ошор - 3 уул.
3. Алдөмөт ажыдан – Султан, 1 уул, Бурул – 1 кыз
Султандан – Мамадали – 1 уул.
Мамадалиден - Парпибай, Курбанали, Шакирали - 3 уул, Бадалайым – 1 кыз.
A) Парпибайдан - Рахман. Маматжан, Мамажан - 3 уул.
Б) Рахмандан - Айбек.
B) Маматжандан -
Г) Мамажандан - Нуркен, Үсөн, Айтбек.
Курбаналиден – Эсен, Момун - 2 уул.
1 Эсенден - Алмамбет, Аймамбет, Нурмамбет - 3 уул.
2. Момундан - Нурбек, Мирбек, Мелис, Момбек Баястан.
Шакиралиден – Жоомартбек, Талантбек, Медербек, Равшанбек - 4 уул.
Жоомарттан - Даулатбек. Туратбек.
2. Талантбектен - Канатбек. Саматбек.
Медербектен - Нуртилек
4. Раушанбектен - Нурислам, Нурсултан.
Бадалайымдан – 3 уул, 3 кыз бар.
Беренбийдин: Иметейинен - Алабек.
Алабектен - Мааке, Надир, Садир, Жаркынбай - 4 уул.
1. Маакеден – Арстанбек, Абдыгул, Дарманкул - 3 уул.
Арстанбектен - Калбай.
Калбайдан - Садырбек, Ырысбек, Таалайбек, Бактыбек, Кенжебек - 5 уул.
1. Садырбектен - Сапарбек, Сейит
2. Ырысбектен - Руслан
3. Бактыбектен
4. Кенжебектен
Б) Абдыкулдан бала жок.
В) Дарманкулдан - Кубанычбек -1 уул. Надырбек. Садырдан бала жок.
Жаркынбайдан - Байгазы.
6.Беренбийдин (Жаман киши) Арзысынан
Арзыдан - Каримккул, Сатымкул, Аттокур, Сейит, Байтемир - 5 уул.
А) Каримкулдан - Аззали,Байзак. Байжигит, Мамасыдык. Абдырахман, Парпибай - 6 уул.
А) Аззалиден - Мадамөр, Кудайберди, Эгемберди - 3 уул.
1. Мадамөрдөн -Төлөгөн, Имин, Мамажан.
A) Төлөгөндөн – Мавлян, Аким, Азим, Абдыбакы, Таалай - 5 уул.
Б) Иминден - Рахман
B) Мамажандан - Максат
Б) Кудайбердиден - Жолон, Митал, Жапар, Кочон -4 уул.
В) Эгембердиден - Эргеш, Жүнүс, Ырыс, Эмил, Кенже, Алмаз - 6 уул.
Б) Каримкулдун Байзагынан - Абдырайм, Маматрайым - 2 уул.
1) Абдырайымдан - Мамыт, Үрмамат.
2. Маматраймдан -
A) Мамыттан-уул.
Б) Үрмаматтан - Камил, Орозбек, Нурбек.
B) Каримкулдун Байжигитинен - Абыл
2. Каримкулдун Мамсыдыгынан – Касым, Мырзан, Мамаш, Камал - 4 уул.
1. Касымдан - Мукамбет.
2. Мырзандан - Абдыманап, Абдыжалил, Каныбек.
3. Мамаштан - Кубанычбек, Бактыбек, Нурбек, Русланбек.
4. Камалден - Арзыкан -1 кыз.
Д) Каримкулдун Абдырахманынан бала жок.
Е) Каримкулдун Парпибайынан - Маматкарим,
Маматкаримден -
Арзынын Сатымкулунан - Анарбай, Кайбалы.
Анарбайдан - Абдилла, Раймберди, Тажимат.
A) Абдилладан - Үсүпжан,Мырзажан, Алимжан.
Б) Раймбердиден - Абдымалик, Чолпон, Дыйкан.
B) Тажиматтан - Маматкадыр, Маматурайим. Кайбалыдан бала жок.
Маматкадырдан – Мамасадир, Айбек, Алтынбек
Мамасадирдан – Семетей,
Алтынбектен – Адилет,
3) Арзынын Аттокурунан - Мамат, Кожомурат, Шамурат, Момун, Кожоберди.
1. Маматтан - Маккам. Маккамдан бала жок.
2. Кожомураттан да бала жок.
3. Шамураттан - Жапар.Жапардан бала жок.
4. Момундан - Ажимамат.
5. Кожобердиден -Токтоназар.
Токтоназардан - Калдарбек, Анарбек, Аширбек, Камчыбек - 4уул.
Калдарбектен – Дооронбек, Канатбек, Советбек
Анарбектен - Шукурбек
Аширбектен - Алманбет, Бекмамат, Жанболот.
Камчыбектен - Каныбек, Орозбек.
В) Арзынын Сейитинен -Ташмамат.
Ташмаматтан - Айдарбек, Асилбек.
1. Айдарбектен - Шербек, Насир, Эгемен,Кеменген.
2. Асилбектен - Иляз, Сулайман, Максат, Бүркүт.
Г) Арзынын Байтемиринен - Акмат.
Акматтан - Бабаш,Мамазакир.
Бабаштан - Арзыкул, Аманбай, Сапарбай
A) Арзыкулдан - Тагай, Митал, Маман, Мамасали - 4уул.
Б) Аманкулдан – Орозбек
Орозбектен – Бакытбек, Акылбек, Авазбек, Акматбек.
B) Сапарбайдан – Жылдызбек, Кубанычбек
2. Мамазакирден - Анарбек, Молобек, Эркин
A) Анарбайдан - Токтомурат-1 уул.
Б) Жоробектен - Рахманжан, Токон.
B) Молобектен - Кочкоралы, Дүйшөналы.
Г) Эркинбектен -
7) Беренбийдин (Жаман ккиши) Олоконунан - Базарбай.
Базарбайдан - Осмоналы, Дөөлөталы, Сейиталы.
А) Осмоналыдан - Жакыбалы, Токтоназар, Эгемназар.
1. Жакыбалиден - Исраил, Мамарасул, Төлөн. Исраил жаш өлгөн.
Мамарасулдан - Касым, Орозбек, Эркин.
Төлөндөн - Кутбидин, Жеңиш, Таалайбек, Бактыяр, Алимбек - 5 уул.
Токтоназар, Эгемназардан - перзент жок.
Б) Дөөлөталыдан - Ысак, Мамаш - 2 уул.
Исактан-Үрмамат, Айткул - 2 уул.
Айткулдан -1 уул
Сейиталыдан - тукум жок.
8) Беренбийдин Айбашынан (Уйбок). Айбаш энесиинен калбай саан уйлардын жана короодогу уйлардын заңына жыгылып, үстү-башы булганып жүргөндүктөн, аны көргөндөр Уйбок келе жатат деп жүрүп, кийин Уйбок атка конуп калыптыр.
Айбаштан - Кулбай, Жумабай, Эралы, Ормок -4 уул.
1. Кулбайдан - Калмурат, Баймурат, Тажикул - 3 уул.
А) Калмураттан - Үрайым -1 уул.
Б) Баймураттан - Алыке, Жусуп, Күйүк, Борончу - 4уул.
1. Алыкеден – Максут – 1 уул
Максуттан - Темир.
Темирден - Кубанычбек, Жаныш, Байыш,Асан, Үсөн, Чолпон.
Кубанычбектен – Данияр
Жаныштан-Тариэль, Марат
Байыштан – Нуртилек
Асандан –
Үсөндөн - Жоомарт
2. Жусуптан – Осмон
Осмондон - Бөрүбай, Момун - 2 уул.
Бөрүбайдан - Абдималик, Маматасан, Калмамат, Абдыкалык, Абдисатар - 5 уул.
Момундан - Абдывахап, Жолдошбай, Асан, Үсөн - 4 уул.
3. Күйүктөн - Акберди. Андан уул жок.
4. Борончудан - перзент жок.
Тажикулдан - перзент жок
2. Уйбоктун 2-уулу Жумабайдан - Назармат, Көкү, Ниязбек.
Назарматтан - Азбай – 1 уул. 3 кыз
Азбайдан - Төлөн. 2-аялынан: Абдилазиз, Атий, Абжалил, Абдималик.
Жумабайдын Көкүсүнөн - Абдырахман, Колдоң - 2 уул.
А) Абдырахман, Колдоңдон - перзент жок.
Жумабайдын Ниязбегинен-Карабай. Карабайдан перзент жок.
Айбаштын Эралысынан - Молдобай, Тиллебай, Нурбай, Боронбай - 4 уул.
1. Молдобайдан - Абакул, Маалайкул - 2 уул.
Абакулдун 1-аялынан: - Рахманжан, Алимжан,Акимжан.
2-аялынан: - Өмүржан, Эркин.
Б) Маалайкулдан - перзент жок.
Тиллебайдан - Абдулла, Көчкөнбай.
Абдулладан - Жолчубек
Көчкөнбайдан - Ырысбек, Баатырбек, Алмазбек, Кубанычбек-4 уул.
3. Нурбайдан - Мусакул,Ысакул. Булардан уул жок.
4. Боронбайдан - перзент жок.
Айбаштын 4-уулу Ормондон - Асранкул, Атакул,Дөөлөтбай,Төрөбай, Төлөмырза -5 уул.
1. Асранккулдан - Мамажунус, Тажимамат, Ысмайыл.
A) Мамажунустан - Эргеш, Мамат- 2 уул.
2. Маматтан- Камыт, Кошалы, Капар, Совет.
Б) Тажимаматтан - Эрмамат.
B) Ысмайылдан - Айдарбек, Жеңишбек, Таалайбек -4 уул.
2. Атакул, Дөөлөтбайдан - перзент жок.
3. Төрөбайдан - Камал.
Камалдан - Алымжан, Эркин.
4. Төлөмырзадан - Акматжан.
Акматжандан - Түрсүнбай,Үркүнбай, Сүйүнбай. Беренбийдин калган балдары - Конокбай, Кочкорбай, Курбаналиден перзент жок.
2. Шербектин 2-уулу Кудайназар.
Кудайназардан - Эрке Сары, Казак - 2 уул.
Эрке Сарыдан - Сагындык,Каратай, Черик, Орозбек.
Сагындыктан - Сатыбалды
А) Сатыбалдыдан - Арип, Төлөш, Калык - 3 уул. Ариптен перзент жок.
өлөштөн - Абдымалик, Абдижалил, Акматали, Алтынбек.
3. Калыктан - Авазбек, Болотбек, Кылычбек, Бактыбек.
2. Каратайдан - Тагай -1уул.
Тагайдан - Мамат, Алыбай, Кален.
Маматтан - Абжапар.
З.Чериктен - Жолборс, Аширбек, Бапеш, Чыбыке.
Жолборс, Аширбектен - перзент жок.
Б) Бапештен – Алымбек.
Алымбектен - Абдырахман, Абдилла, Абдиназар, Бакытбек - 4 уул.
Кудайназардын Казагынан - Шаке, Шаболот, Абай, Боко - 4 уул.
1. Шакеден - Ниязбек
Ниязбектен - Айталы, Жайкулу, Нурбай.
Айталыдан – Абдилла.
Абдилладан - Бакыт, Турат, Тумар.
2. Жанкулундан - Кокон.
3. Нурбайдан - Залымбек.
Залымбектен - Канат, Сүйүнбек, Кенжебек - 3 уул.
Шааболоттон - Сартбай.
Сартбайдан - Сейиталы, Өмөралы.
Сейиталыдан - Жуманазар, Дөмүш.
Жуманазардан бала жок. Дөмүштөн-Апсамат.
Апсаматтан-Тилек, Медер.
Тилектен – Субан, Кутман
Медерден -
Б) Өмөралыдан - Осмон, Абдилла, Молдали.
1.0смондон - Багыш, Имаш, Адиш.
Багыштан - бала жок.
Имаштан - Уезд, Алмаз.
Адиштан - Усупжан, Мырзан. Абдилладан уул жок.
Молдалыдан - Мамажан, Токтогул.
3. Абайдан - Тайчик, Жабалы, Абдырайым.
Тайчиктен - Ибрайим.
Ибрайимден - Токтомурат, Эргешалы, Маматжан. Жабалыдан - Асанбек, Сабырбек.
4. Казактын Бөкөсүнөн - Кадыралы, Ботобай - 2 уул.
Кадыралыдан - Калмурза.
Ботобайдан -Өмөрбай.
 
Ушул санжыраны жазып, бизге жеткирген Мамадалиев Шакиралы жана Борбиев Акынбай агайларыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдирип, урматтоо менен алардын жасаган эмгегине Аллах ыраазы болсун.
Ушул агайлардын жазган санжырасын кагазга түшүргөн жана кийинки муунду кошуп жазган Мырзакулов Мамасейит 58 жашындагы.( 2014-жыл, 10- февраль).Ноокен району, Момбеков айыл өкмөтү, “Жазгак” айылы.
Мындан ары санжыраны улантууну келечек муундан үмүт кылабыз. Компьютерден 2015-жылы,3-апрелде басылды. Дагы кененирээк маалыматты интернет булагы аркылуу “Жазгак” айылынын тарыхынан издесеңер болот. Google/ Яндекс.
 
 
 
 
[[Категория:Момбеков айыл округу]]
Anonymous user

Навигация менюсу