Jump to content

"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Уччул үнсүздөрдүн айрымдары тилдин учу тишторп* же таң-дайдын алды жак бөлүгүнө тийишкен учурда жпсалса, айрым-дары ушул органдардын бири-бирино пнчи тиинншгй, жакын-дашкан абалында жасалат. Алар: т, д, з, с, ч, ш, ж, н, л, р, ц, щ.
* 4. Орточул үнсүздөр
Бул тыбыштар тилдин орто болүгү тнңдпПготандайга жакындап, көтөрүлгөн абалында жасалат. Алар: й, к, (ки), г, (ги), ж (журнал ).
* 5. Түпчүл үнсүздөр
Тилдин түпкү болүгү жумшак таңдайга тийишкенде же жакындап көтөрүлгөндө жасалат. Буларга: қ (кы), ғ (гы), ң, х тыбыштары кирет.
Anonymous user