Вакеа сүрөсү

Википедия дан
 • 56-сүрө «Вакиа[1]»
 • Меккеде түшүрүлгөн. Токсон алты айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Болуучу[2] болгон кезде,…
 • 2. Анын болуусун эч бир жалганга чыгаруучу жок[3].
 • 3. Ал[4] ылдыйлатат[5] жана жогорулатат[6].
 • 4. Жер катуу силкинген кезде...
 • 5. Тоолор да талкаланып,
 • 6. Учкан тозоң болгон кезде...
 • 7. Ошондо силер үч топко бөлүнөсүңөр.
 • 8. Оң кол ээлери... «Оң кол ээлери[7]» болуу кандай жакшы?
 • 9. Сол кол ээлери... «Сол кол ээлери[8]» болуу кандай жаман?
 • 10. Озгондор – Озуучулар.
 • 11. Алар –жакын [9]болгондор.
 • 12. Сыйлуу бакчаларда[10]
 • 13. Оболкулардан[11] көбүрөөк.
 • 14. Кийинкилерден[12] азыраак.
 • 15. (Алар) жасалгаланган мамыктардын
 • 16. үстүндө жөлөнгөн абалда бетме бет олтурушат.
 • 17. Түбөлүк жаш уландар аларды айланышат[13],
 • 18. агып турган булактан[14] (толтурулган) чөйчөк, кумура жана чыны менен.
 • 19. Ал мас да кылбайт, баш да оорутпайт.
 • 20. Каалашкан жемиши (болот),
 • 21. Табити тарткан куштардын этин[15].
 • 22. Ботокөз[16] үр кыздар (бар),
 • 23. сакталган бермет сыйактуу.
 • 24. Жасашкан иштеринин[17] сыйлыгы үчүн.
 • 25. Алар ал жерде бузуку, күнөө (болуучу) сөз угушпайт.
 • 26. Бирок «Тынчтык!», «Тынчтык[18]!» – деген сөздү гана (угушат).
 • 27. Оң кол ээлери. «Оң кол ээлери» болуу кандай жакшы?
 • 28. Тикенсиз дарактардын арасында[19].
 • 29. [20]жемиштери үстү-үстүнө үйүлгөн банан дарагы.
 • 30. (Алар) кенен жайылган көлөкө астында,
 • 31. Дайыма агып турган суусу (бар),
 • 32. [21] мол жемиштер...
 • 33. (Алар) түгөнгүс жана тыйуу салынбаган…[22]
 • 34. Өйдө көтөрүлгөн төшөктөрдө (олтурушат).
 • 35. Биз аларды[23] жаңыдан[24] жараттык.
 • 36. Биз аларды [25]кыз абалында калтырдык[26]
 • 37. күйөөсүн чындап сүйгөн[27] жана жаш курактары бирдей…
 • 38. [28]оң тарап ээлери үчүн.
 • 39. Оболкулардан бир топ[29],
 • 40. Кийинкилерден да бир топ.
 • 41. Сол кол ээлери... «Сол кол ээлери» болуу кандай жаман?
 • 42. (Алар) Тозоктун ысык шамалында, кайнак суунун ичинде (калышат),
 • 43. Карарган түтүн көлөкөдө (олтурушат),
 • 44. [30]салкын да эмес, жагымдуу да эмес.
 • 45. Акыйкатта алар мындан мурда ырахатта болушкан эле.
 • 46. Көктүк кылып, чоң күнөөгө батышкан.
 • 47. Алар: «Эгер биз өлүп, топуракка жана сөөккө айланган соң, кайра тирилебизби?» – деп айтышкан.
 • 48. Мурдагы[31] аталарыбыз дагыбы[32]?» (–дешкен).
 • 49. Айткын[33]: «Чындыгында, мурункулар да, кийинкилер да
 • 50. маалым болгон Күндө[34] белгилүү орунга[35] сөзсүз чогулушат.
 • 51. Анан албетте силер: «Эй, адашкан жалганчылар,
 • 52. сөзсүз, Заккум аттуу дарактан[36] жейсиңер.
 • 53. Аны менен курсагыңарды толтурасыңар.
 • 54. Анын үстүнөн кайнак суу ичесиңер.
 • 55. Абдан суусаган төөлөрдөй ичесиңер.
 • 56. Бул – Кыйамат Күнүндөгү алардын орду.
 • 57. Биз силерди жараттык: Эмне үчүн (Акыйкатты) мойунуңарга албайсыңар?
 • 58. Силер өзүңөрдөн куйганыңарды[37] эле карабайсыңарбы?!
 • 59. Аны силер жаратасыңарбы, же Жаратуучу Бизбизби?!
 • 60. Биз силердин араңарга өлүмдү аныктап[38] койдук, Бизден эч ким озо албайт!
 • 61. Силерди окшошторуңар менен алмаштырып, силер билбегенди жарата алабыз!
 • 62. Чындыгында оболку[39] жаратууну билесиңер. Эскертүү албайсыңарбы?
 • 63. Эмнени эгип атканыңарды – көрүп атасыңарбы?
 • 64. Аны силер өстүрөсүңөрбү, же Өстүрүүчү Бизби?
 • 65. Эгер Биз кааласак ал өсүмдүктөрдү кууратып коймокпуз. Күндүз туруп алып, таңданмаксыңар[40].
 • 66. «Чындыгында биз зыйанга учурадык!»
 • 67. Балким, куру калдык.
 • 68. Ичип жаткан сууңарды көрдүңөрбү?
 • 69. Булуттан аны силер түшүрдүңөрбү, же Түшүрүүчү Бизби?!
 • 70. Эгер кааласак аны ачуу кылып коймокпуз. Эмне, шүгүр кылбайсыңарбы?
 • 71. Күйгүзгөн отуңарды көрбөйсүңөрбү?
 • 72. Анын дарагын силер жараттыңарбы, же Жаратуучу Бизби?!
 • 73. Аны Биз эскертүү жана Жолоочуга пайдалуу кылдык.
 • 74. Улуу Эгеңдин ысмын аруула!
 • 75. Жылдыздардын ордуларына ант!
 • 76. Эгер билсеңер, бул, чындыгында – Улуу ант!
 • 77. Албетте, бул – Ыйык Куран.
 • 78. (Ал[41]) – Китепте[42] сакталган.
 • 79. Аны[43] тазалар[44] гана кармайт.
 • 80. (Ал) Ааламдардын Эгесинен түшкөн[45].
 • 81. Силер ушул Сөздү[46] кордоп, жалганга чыгарасыңарбы?!
 • 82. Ырыскыңар[47] үчүн шүгүр кылуунун ордуна, аны[48] чанып жатасыңарбы?
 • 83. Жан алкымга жеткенде,
 • 84. ал учурда силер карап турасыңар.
 • 85. Биз силерге караганда ага[49] жакыныраакпыз. Бирок силер көрбөйсүңөр.
 • 86. Эгер жазаланбай турган болсоңор,
 • 87. айтканыңар чын болсо, аны[50] кайтарып бергилечи!
 • 88. Эгер ал[51] жакындардан[52] болсо,
 • 89. ага – ырахаттуу жыргал, жакшы даам жана сыйлуу бакчалар[53] (дайар).
 • 90. Ал эми оң тарап ээлеринен болсо,
 • 91. Оң тарап ээлерине: «Тынчтык!» (деп айтылат).
 • 92. Ал эми, ал жалганга чыгаруучулардан[54], адашкандардан болсо,
 • 93. Анын сыйы – кайнак суу,
 • 94. (ал) Тозокко ташталат.
 • 95. Албетте, бул[55] – шексиз Чындык!
 • 96. Улуу Эгеңдин ысмы менен аруула!
 • [1] Вакиа – Болуучу
 • [2] Кыйамат Күнү
 • [3] Кыйамат кайым болгондо аны эч ким жалган дей албайт.
 • [4] Кыйамат
 • [5] кааапырларды Тозокко киргизет
 • [6] мусулмандарды Бейишке киргизет
 • [7] Эсеп китеби оң колунан берилгендер
 • [8] Эсеп китеби сол колунан берилгендер
 • [9] Аллага
 • [10] ошолор болушат.
 • [11] Мухаммед (а.с.)дан мурдакы пайгамбарлардын үммөттөрү
 • [12] Алардан кийинки мусулмандардан
 • [13] Кызмат кылышат
 • [14] суусундук булактан
 • [15] ташышат
 • [16] Алар үчүн
 • [17] ибадаттарынын
 • [18] болсун
 • [19] эс алышат
 • [20] Ал дарактардын
 • [21] Бейиштин
 • [22] адал, акысыз
 • [23] үр кыздар
 • [24] үр кыздар ата-энеден төрөлүшпөйт, Алланын керемети менен башкача жаратылат
 • [25] эркек көрө элек, таза, кыз бойунча
 • [26] үрлөрдү
 • [27] жан-дили менен берилип сүйгөн
 • [28] Мунун баары
 • [29] Оң тарап ээлери
 • [30] Ал жер
 • [31] Байыркы, эзелки…
 • [32] Алар да тирилишеби?
 • [33] Эй Мухаммед!
 • [34] Кыйаматта
 • [35] Махшар майданына
 • [36] Тозок дарагы
 • [37] Айалдарыңардын жатынына куйган урук жөнүндө ойлонбойсуңарбы?!
 • [38] өмүр, өлүм мөөнөтүн так белгилеп, чектеп
 • [39] Топурактан жаратылганыңарды
 • [40] Кайгырмаксыңар
 • [41] Куран
 • [42] Лавхул Мазфуз - тагдыр жазылган тактай
 • [43] Куранды
 • [44] Даараты барлар
 • [45] Куран
 • [46] Куранды
 • [47] Алла берип аткан
 • [48] Куранды
 • [49] адамдын денесинен чыгып бараткан жанга, рухка
 • [50] жанды, рухту
 • [51] жаны чыккан адам
 • [52] Аллага жакын, жакшы адам
 • [53] Бейиш
 • [54] Куранды жана Кыйаматты
 • [55] Сүрөдө айтылгандар