Заарият сүрөсү

Википедия дан
 • 51

-сүрө «Заарийат[1]»[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Алтымыш айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Уйулгутуучуга[2] ант!
 • 2. Жүктү кӨтӨргӨндӨргӨ[3] ант!
 • 3. Жеңил сүзүп бараткан кемелерге ант!
 • 4. Ишти бӨлүштүрүүчүгӨ[4] ант!
 • 5. Силерге убада кылынгандар[5] – албетте чындык.
 • 6. Акыйкатта, Кыйамат Күн болоору анык.
 • 7. Жолдордун[6] ээси болгон асманга ант!
 • 8. Албетте силер түрдүү сӨздӨрдүн ичиндесиңер.
 • 9. Андан[7] кайтарылган адам гана кайтат.
 • 10. Жалганчыларга Өлүм болсун!
 • 11. Алар наадандык, адашуу ириминде (айлампасында) агышат.
 • 12. (Алар): “Кыйамат Күн качан болот?” – деп сурашат.
 • 13. Алар (качан) отто азапталганда (болот).
 • 14. “Таткыла азабыңарды! Бул силер тезинен жетүүнү каалаган –шаштырган нерсе (болучу).”
 • 15. Акыйкатта, такыбалар булактарда жана бактарда болот.
 • 16. Алар мурунку жакшы иштери үчүн Өз Эгесинен сыйлык алышат. Анткени алар мындан мурда жакшы иштерди жасоочу болушкан.
 • 17. Алар түндӨ аз убакыт гана укташкан.[8]
 • 18. Таң эрте менен (Алладан) кечирим сурашкан.
 • 19. (Алардын) байлыгында тилемчилерге жана (андан) кур калгандарга[9] акы болгон.[10]
 • 20. Айкын ишенгендер үчүн Жер үстүндӨ белгилер бар.
 • 21. Жана силердин ӨзүңӨрдӨ[11] да бар, аны карап кӨрбӨйсүңӨрбү?
 • 22. Асманда силердин ырыскыңар[12] жана силерге убада кылынып жаткан нерсе бар.
 • 23. Андыктан Асман менен Жердин Эгесине ант; акыйкат – ал силер сүйлӨшүп жатканыңардай чын.
 • 24. Ибрахимдин[13] сыйлуу коноктору жӨнүндӨ[14] сага кабар келдиби?
 • 25. Алар Ибрахимге киришкенде: “Тынчтык болсун!”[15] – дешти. Ал (Ибрахим да): “Чоочун элге тынчтык болсун”, – деди.
 • 26. Ал айалына чыкты да, музоонун бышырылган этин алып келди.
 • 27. Аларга жакын койуп: “Жебейсиңерби?” – деди[16]
 • 28. жана алардан чоочуркап турду. “Коркпогун!” – дешти алар жана ага илимдүү уулдуу болорун сүйүнчүлӨштү.
 • 29. Ошондо анын айалы кыйкырып Өз бетине уруп: “Мен тӨрӨбӨс карыган айалмын”, – деди.
 • 30. Алар (периштелер): “Сенин Эгең ушундай деди”, – дешти. Акыйкатта, Ал Даанышман, Билүүчү.
 • Жыйырма жетинчи бөлүм
 • 31. Ибрахим: “Силердин келген максатыңар эмне, эй, элчилер?” – деп сурады.
 • 32. “Биз бузулган коомго[17] анык жӨнӨтүлгӨнбүз”, – дешти алар,
 • 33. “чоподон болгон таштарды аларга жӨнӨтүүбүз үчүн”,
 • 34. “(ал таштар) чектен чыккандарды жазалоо үчүн белгиленген[18]”,
 • 35. Анан Биз ал жерде[19] болгон ыймандуулардын баарын чыгарып жибердик.
 • 36. Бирок, Биз ал жерден[20], мусулмандардан, бир үйдӨн башка үй таппадык[21]
 • 37. жана Биз ал жерге Кудайдын катуу азабынан коркуучулар үчүн белгилерди таштадык.[22]
 • 38. Мусада да; Качан Биз аны Фараонго[23] ачык далил менен жӨнӨткӨнүбүздӨ...
 • 39. Ал (Фараон) аскери менен кошо баш тартты (жүз үйүрдү). Анан “Сыйкырчы, же жинди”, – деди[24].
 • 40. Ошондо Биз анын Өзү менен аскерлерин алдык да, деңиздин[25] түбүнӨ таштадык. Жана ал жемеленүүгӨ ылайыктуу.
 • 41. Аад (коомун жок кылууда) да. Качан Биз кыйраткыч бороонду жӨнӨткӨнүбүздӨ,
 • 42. ал Өзү ӨткӨн жерлерде чириген күлдӨн башка эч нерсе калтырбады.[26]
 • 43. Самуд (коомунда) да аларга: “Белгилүү убакытка чейин жыргай тургула”, – делинди.[27]
 • 44. Бирок алар Өз Эгесинин буйругуна текеберденишти. Ошентип, аларды карап турган мезгилде катуу чагылган алды (урду).
 • 45. Алар тура албай калышты[28] жана жардамчы да таба албады.
 • 46. Аларга чейин Биз Нухтун коомун жок кылдык. Анткени алар бузулган коом эле.[29]
 • 47. Биз Асманды Өзүбүздүн кубатыбыз менен кӨтӨрдүк[30] жана Биз аны кеңейтүүчүбүз[31]
 • 48. жана Биз Жерди тӨшӨп койдук. (Биз) тӨшӨгӨнүбүз кандай сонун!
 • 49. Бардык нерселерди Биз жуп кылып жараттык.[32] Мүмкүн силер эскерме (насаат) – аларсыңар.
 • 50. Аллага гана шашылгыла. Анткени мен силер үчүн Андан (келген) тек гана ачык эскертүүчүмүн.
 • 51. Алла менен бирге башка бир да “кудайга” табынбагыла. Мен Андан силер үчүн ачык эскертүүчүмүн.
 • 52. Алардан мурунку ӨткӨндӨргӨ да (коомдорго) пайгамбар келсе, аны: “Сыйкырчы, же жинди”, – дешкен.[33]
 • 53. Алар аны[34] бири-бирине насаат кылышканбы? Жок, алар чектен чыгышкан коом.
 • 54. Алардан жүз үйрү! Сен алар үчүн жемеге алынбайсың.[35]
 • 55. Бирок эскерте бергин. Анткени, эскертүү ыймандууларга пайда берет.
 • 56. Мен жин жана адамдарды Өзүмө сыйынуулары үчүн гана жараттым.[36]
 • 57. Мен алардан (эч кандай) ырыскы да каалабаймын жана алар Мени азыктандыруусун да каалабаймын.[37]
 • 58. Аныгында Алла – ырыскы Берүүчү жана Ал Күч-кубаттын Ээси.
 • 59. Акыйкатта заалымдар үчүн ӨздӨрүнүн досторунун азап үлүшүндӨй эле азаптан үлүш бар. Алар шашылбай турушсун![38]
 • 60. Каапыр болгондорго убада кылынып жаткан күнү азап болсун!
 • [1] Уйулгутуучулар
 • [2] Шамал; катуу шамал.
 • [3] Нымдуу, жаандуу булуттар.
 • [4] Периштелер, шамалдарды айдап, жамгыр жаадыруучу периштелер.
 • [5] Кыйамат, тирилүү, сыйлык, жаза – Бейиш, Тозок.
 • [6] Жылдыздардын, планеталардын жана кометалардын орбиталары. Асмандагы бардык нерселердин жолдору бар.
 • [7] Акыйкаттан, динден.
 • [8] Түндө туруп сыйынышкан.
 • [9] Тартынып, уйалып, же башка бир себептер менен сурабаган муктаж адамдар.
 • [10] Жогоруда аталган муктаж адамдарга соопчулук жардам беришкен.
 • [11] Адам жаны; тирүүлүк; тирүү жандын өзү керемет айат.
 • [12] Алланын жаан чачыны жана алардын жер бетиндегилерди өстүрүүсү.
 • [13] Байыркы пайгамбар, Алланын досу. Өз колу менен сөлөкөттөрдү (идолдорду) талкалаган.
 • [14] Адам түспөлүндө келген периштелер.
 • [15] Салам.
 • [16] Тигилердин жебегенин көргөндөн кийин ушинтти; анткени периштелер жеп-ичпейт.
 • [17] Луттун коомуна. Ал коомдо бачабаздар жана ыймансыздар болушкан.
 • [18] - деп айтты периштелер.
 • [19] Өлүк деңиз өрөөнүндөгү Содом жана Гоморра шаары.
 • [20] Содом, Гоморрадан.
 • [21] Луттун үй-бүлөсүн (айалынан башкасын).
 • [22] Содом менен Гоморраны толук талкалап.
 • [23] Египеттин падышасына.
 • [24] Муса жөнүндү ошентти.
 • [25] Кызыл деңиздин.
 • [26] Толук кыйратып, жер менен жексен кылды.
 • [27] Муну, алар кыйроонун алдында аларга Салих пайгамбар айтып эскертти.
 • [28] Жыгылып, кыйраган бойдон турбай калышты.
 • [29] Ал коом суу каптоо менен чөктүрүлүп жок кылынган.
 • [30] Бүткүл аалам мейкиндиги, галактикалар, жылдыздар, планеталар ж. б.
 • [31] Б.а.: “Ааламды кеңейтүүчүбүз”. Ааламдын токтоосуз түрдө ар дайым жана ар тарапка кеңейип баратканын азыркы илимдер ачык-айкын далилдеди.
 • [32] Ааламдагы бардык жаратылган нерселердин жуптары бар, ак кара, эркек ургаачы гана эмес, бул электр энергийасы жана атом, анын бөлүкчөлөрүнө да тиешелүү.
 • [33] Б.а. келген пайгамбарларды ошондой сөздөр менен жамандашкан.
 • [34] Жинди, жалганчы деп айтууну.
 • [35] Тилин албай койгон бузулган коом үчүн пайгамбарлар күнөөлүү эмес.
 • [36] Алла жин жана адамдарды Өзүнө сыйынуу үчүн гана жараткан.
 • [37] Б.а. Алла эч нерсеге муктаж эмес.
 • [38] Б.а. “тозокко ансыз да барасыңар”, - деген мааниде.