Зоя чырашы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Зоя чырашы (лат. Eremurus zoae), (Vved.) - Чачы тамыр-сабактуу, кыска вегетациялуу чөп өсүмдүк, геофит, ксеромезофит. Сабагы, түксүз, бийиктиги 25-40 см. Жалбырактары сызгычтай, шуштугуй, туурасы 5-6 мм. Гүл тобу көп гүлдүү, цилиндрдей. Гүл жан жалбырактарынын түбү жазы үч бурчтуу, жогору жагы учтугуй, гүл сабынан узун, узундугу 1,5-2 см. Коңгуроодой гүл коргонунун желекчелери сары, көрүнгөн тарамыштуу, узундугу 15-16 мм. Кутучасы жылмакай, шар сымал.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Апрелң-майда гүлдөп, майда мөмөлөйт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз тоо кыркасынын түндүк капталынын Ысыката жана Кегети капчыгайларынын аралыгында учурайт.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Гипстелген топурактуу тоо беттеринин төмөнкү алкактарында өсөт.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Түр өскөн аймактарда адамдын чарбачылык иш аракеттери, жазында мал жаюу, гүлүн үзүп, тамыр-сабактарын казып алуу.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Иштелип чыкпаган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Популяциясына иликтөө жүргүзүп, түр кеңири таралган жерлерде ботаникалык заказниктерди уюштуруу.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VU. Кыргыз тоо кыркасынын сейрек, чукул кездешкен эндем түрү.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]