Кнорринг бүтөөсү

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Кнорринг бүтөөсү (лат. Delphinium knorringianum, B. Fedtsch.) - Сабагынын бийиктиги 35-45 см келип, түбү оркойгон булалуу. Жалбырактары негизинен түбүнө жакын жайгашып, узун, аздыр-көптүр түктүү жалбырак саптуу. Жалбырак пластинкасы манжадай 5 тескери жумурткадай бөлүктүү, бөлүктөрүнүн учтары 3 айчыктан турат. Сабагы жогору жагынан бир-эки айрыдай бутактанган, 2-4 гүл сабы бар. Гүл жалбырактары сызгычтай, гүл сабынан бир нече эсе кыска, учу тегерек, түктүү. Гүл коргонун желекчелери жазы эллипс-жумуртка сымал, сыртынан бир аз түктүү. Текөөрчөсү ичке, узун, цилиндрдей, аздыр-көптүр булалуу, учу ачаланган. Нектарниктери жана стаминодиялары сыя-көк.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Июнда гүлдөйт. Уругу аркылуу көбөйөт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Атойнок тоо кыркасынын түндүк беттери, Түркстан тоо кыркасынын түндүк чокулары, Алай тоо кыркасынын түндүк беттери.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Төмөнкү жана ортоңку алкактардын таштуу жана аскалуу тоо беттери.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Өтө аз санда учурайт.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Жайыттарда мал жайып, ченемсиз оорчулук келтирүү.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Иштелип чыккан эмес.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Ареалынын чегинде популяциясынын абалын тактоо зарыл.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

V U . Сейрек кездешкен, реликт, үзгүлтүктүү ареалдуу, Кыргызстандын декративдүү эндем түрү.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]