Кыргыз тилинин грамматикасы

Википедия дан

Кишилик Ат Атоочтор


Кишилик Ат Атоочтор
Кыргыз Түрк Азербайжан Түркмөн Өзбек Азыркы Уйгур Башкурт Татар Казак Саха Чуваш
men ben mən men men men min min men min epĕ / ep
maga bana mənə maňa menga manga miñä miña mağan miehe mana
meni beni məni meni meni méni mine mine meni miigin mana
mende bende məndə mende menda mende / méningde mindä mindä mende miehe manra
menden benden məndən / [mənnən] menden mendan mendin / méningdin mindän minnän mennen minten / miigitten manran
menin benim mənim meniň mening méning mineñ minem meniñ miene man / manăn
men menen benimle mənimlə / mənlə [mənimnən] men bilen / meniň bilen men bilan / mening bilan men bilen / méning bilen mineñ menän minem belän menimen miiginnen manpa
Кыргыз Түрк Азербайжан Түркмен Өзбек Азыркы Уйгур Башкырт Татар Казак Саха Чуваш
sen sen sən sen sen sen hin sin sen en esĕ / es
saga sana sənə saňa senga sanga hiñä siña sağan eniexe / eiiexe sana
seni seni səni seni seni séni hine sine seni enigin / eiigin sana
sende sende səndə sende senda sende / séningde hindä sindä sende eniexe / eiiexe sanra
senden senden səndən / [sənnən] senden sendan sendin / séningdin hindän sinnän sennen enigitten / eiigitten sanran
senin senin sənin seniň sening séning hineñ sineñ seniñ eniene / eiiene san / sanăn
sen menen seninle səninlə / sənlə [sənnən] sen bilen / seniň bilen sen bilan / sening bilan sen bilen / séning bilen hineñ menän sineñ belän senimen eniginnen / eiiginnen sanpa
Кыргыз Түрк Азербайжан Түркмен Өзбек Азыркы Уйгур Башкырт Татар Казак Саха Чуваш
siz siz siz siz siz siz / sili heź sez siz ehigi / ehi esir / esĕr
sizge size sizə size sizga sizge / silige heźgä sezgä sizge ehiexe sire
sizdi sizi sizi sizi sizni sizni / silini heźźe sezne sizdi ehigini / ehini sire
sizde sizde sizdə sizde sizda sizde / silide heźźä sezdä sizde ehiexe sirĕnte
sizden sizden sizdən sizden sizdan sizdin / silidin heźźän sezdän sizden ehigitten / ehitten sirĕnten
sizdin sizin sizin siziň sizning sizning / silining heźźeñ sezneñ sizdiñ ehiene sirĕn
siz menen sizinle sizinlə / sizlə [siznən] siz bilen / siziň bilen siz bilan / sizning bilan siz bilen / sizning bilen / sili bilen heźźeñ menän sezneñ belän sizben ehiginen / ehinen sirĕnpe
Кыргыз Түрк Азербайжан Түркмен Өзбек Азыркы Уйгур Башкырт Татар Казак Саха Чуваш
al o o ol u u ul ul ol kini/ol văl / ul
aga ona ona oňa unga uningha uğa aña oğan kiniexe ăna
aneu onu onu onu uni uni unı anı onı kinini ăna
anda onda onda onda unda unda / uningda / anda unda anda onda kiniexe unra / unta
andan ondan ondan ondan undan undin / uningdin / andin undan annan odan kinitten unran / untan
aneun onun onun onuň uning uning unıñ anıñ onıñ kiniene un / unăn
al menen onunla onunla / onla [onnan] o bilen / onuň bilen u bilan / uning bilan u bilen / uning bilen unıñ menän anıñ belän onımen kininen unpa
Кыргыз Түрк Азербайжан Түркмен Өзбек Азыркы Уйгур Башкырт Татар Казак Саха Чуваш
biz biz biz biz biz biz beź bez biz bihigi / bihi epir / epĕr
bizge bize bizə bize bizga bizge beźgä bezgä bizge bihiexe pire
bizdi bizi bizi bizi bizni bizni beźźe bezne bizdi bihigini / bihini pire
bizde bizde bizdə bizde bizda bizde beźźä bezdä bizde bihiexe pirĕnte / pirte
bizden bizden bizdən bizden bizdan bizdin beźźän bezdän bizden bihigitten / bihitten pirĕnten / pirten
bizdin bizim bizim biziň bizning bizning beźźeñ bezneñ bizdiñ bihiene pirĕn
biz menen bizimle bizimlə / bizlə [biznən] biz bilen / biziň bilen biz bilan / bizning bilan biz bilen / bizning bilen beźźeñ menän bezneñ belän bizben bihiginen / bihinen pirĕnpe
Кыргыз Түрк Азербайжан Түркмен Өзбек Азыркы Уйгур Башкырт Татар Казак Саха Чуваш
siler siz siz siz senlar siler / sénler heź sez sender ehigi / ehi esir / esĕr
silerge size sizə size senlarga silerge / sénlerge heźgä sezgä senderge ehiexe sire
silerdi sizi sizi sizi senlarni silerni / sénlerni heźźe sezne senderdi ehigini / ehini sire
silerde sizde sizdə sizde senlarda silerde / sénlerde heźźä sezdä senderde ehiexe sirĕnte
silerden sizden sizdən sizden senlardan silerdin / sénlerdin heźźän sezdän senderden ehigitten / ehitten sirĕnten
silerdin sizin sizin siziň senlarning silerning / sénlerning heźźeñ sezneñ senderdiñ ehiene sirĕn
siler menen sizinle sizinlə / sizlə [siznən] siz bilen / siziň bilen senlar bilan siler bilen / sénler bilen heźźeñ menän sezneñ belän sendermen ehiginen / ehinen sirĕnpe
Кыргыз Түрк Азербайжан Түркмен Өзбек Азыркы Уйгур Башкырт Татар Казак Саха Чуваш
alar onlar onlar olar ular ular ular alar / ular olar kiniler / olor vĕsem / vălsem
alarga onlara onlara olara ularga ulargha ularğa alarğa olarğa kinilerge / olorgo vĕsene
alardeu onları onları olary ularni ularni ularźı alarnı olardı kinileri / oloru vĕsene
alarda onlarda onlarda olarda ularda ularda ularźa alarda olarda kinilerge / olorgo vĕsenche
alardan onlardan onlardan olardan ulardan ulardin ularźan alardan olardan kinilerten / olorton vĕsenchen
alardeun onların onların olaryň ularning ularning ularźın alarnıñ olardıñ kiniler kiennere / olor kiennere vĕsen / vĕsenĕn
alar menen onlarla onlarla [onlarnan] olar bilen ular bilan ular bilen ular menän alar belän olarmen kinilerinen / olorunan vĕsempe