Кыска канаттуу ак барсылдак

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Кыска канаттуу ак барсылдак (лат. Colutea brachyptera, Sumn) - Бийиктиги 1 м ге жеткен жалбырагы күбүлүүчү бадал, көп жылдык бутактарынын кабыгы боз, бир жылдык өркүндөрү ак кабыктуу. Кыска саптуу жалбырактарынын узундугу 5- 8 см, 3-4 жуп жалбыракчалуу, алар сейрек, жапырылма түктүү. Гүл сабы жалбырагынан кыска. 4-8 сары гүлдөрү биригип, ийилген чачык топ гүлдү түзүшөт. Гүл саптары, чөйчөкчөсү кара түктүү. Чанактарынын узундугу 5 см, туурасы 2,5 см, эллипстей, жаргактуу, чачыранды жапырылган ак түктүү. Уругу кара-күрөң, узундугу 5 мм ге жетет, тегерек, капталынан сырты оюк чекиттүү.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Май-июнда гүлдөп, июнң-июлда мөмөлөйт. Уругу аркылуу, сейрек вегетативдик жол менен көбөйөт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Фергана жана Алай тоо кыркалары (Кыргызстан, Өзбекстан).

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Кумдуу кызыл чополуу, шагыл-таштуу жапыз жана бөксө тоолордун капталдары, конгломераттар.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Ар түрдүү чарбачылык иштердин, антропогендик фактордун кесепети жана кооз гүлүн үзүп чогултуу.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз ССРинин Кызыл китебине (1985) киргизилген.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Жаратылышта санын тактап, түр кеңири учураган аймактарда ботаникалык заказник уюштуруу.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

V U . Сейрек кездешкен, Кыргызстанда өскөн тукумдун үч түрүнүн бири.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]