Термодинамиканын башталышы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
  Термодинамиканын биринчи башталышы энергиянын сакталуу жана айлануу законун термодинамикалык системадагы математикалык колдонулушу болуп эсептелет.
   Термодинамиканын биринчи башталышында системанын ички энергиясы анын абалынын гана функциясы жана ал сырткы таасирдин натыйжасында гана өзгөрөт деп айтылат. Термодинамикада эки түрдүү сырткы таасирди карайбыз:

1. Системанын сырткы параметринин өзгөрүшү менен байланышкан таасир.

Мисалы; система жумуш аткаруусу мүмкүн.

2. Сырткы параметрлер менен байланышпаган ички параметрлеринин өзгөрүшү же температура менен байланышкан.

Мисалы;  системага белгилүү бир 
жылуулук саны берилиши мүмкүн.

Демек ички энергиянын өзгөрүшү системанын 1-абалдан 2-абалга өтүүсү менен байланышкан жана жылуулук санынын эсебинен аткарылган жумуштун алгебралык суммасына барабар. Б.а

         Q=U2- U1+W.