Актив (финансылар)

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Актив (латынчасы activus – ишкердүү) – 1) уюмдун қандай ғана болбосун менчиги: машиналар менен шаймандар, турақжайлар, қорлор, банк салымдары, баалуу қағаздарға инвестициялар, патенттер;
2) бухгалтердик баланстағы ишқананын материалдық жана материалдық эмес (гудвилл ) баалуулуқтарын чағылдырған бөлүгү; қайта өндүрүүдө жол жобосуна қарай топтоштурулған қаражаттардын қурамын, жайғаштырылышын жана пайдаланылышын мүнөздөйт;
3) баланстын айрым түрлөрүндө (төлөм балансы ж. б. у. с.) кирешелердин чығашалардан ашып кетүүсү.[1]


Шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]

  1. Юридика аталғылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-қырғызча түшүндүрмө сөздүгү. Илимий-маалымдама басылыш/АРД/Чекки долбоору,авторлор жамааты. – Б.: 2005, ISBN 9967-428-14-7