Паспорт

Википедия дан
Паспорт.

Паспорт (фр. passeport) – 1) ҚР жана башқа бир қатар өлкөлөрдө жарандардын инсандығын күбөлөндүрүүчү жана жарандығын тастықтай турған мамлекеттик ырасмий документ. ҚР аймағындағы П-тор: а) ҚР жаранынын П-у – өлкө ичинде қолдонууға арналған; б) жалпы жарандық П. – республика чегинен сыртқары жерде қолдонууға арналған, ҚР аймағынан чығууға жана ҚР аймағына кирүүгө уқуқ берет; в) қызмат П-у – мамлекеттик қызматтын башқы же жоғорқу қызмат ордун ээлеп турған ҚР жарандарына берилип, қызмат иштери боюнча четөлкөлөргө чығууда қолдонулат; г) дипломаттық П. – қызмат иштери боюнча чет өлкөлөргө чыққанда, ҚР жарандарынын инсандығынын мамлекеттик органдарда жоғорқу қызмат ордун ээлей турғандығын күбөлөндүрөт; 2) ишқаналар, имараттар, қурулуштар ж.б. объектилер (м.: турақжайға ээлик П-у ) жөнүндө негизги маалыматтарды қамтуучу қаттоо же технологиялық документ.

Қолдонулған адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]