Певцов Михаил Васильевич

Википедия дан

Певцов Михаил Васильевич (1843 – 25. 02. 1902) – орус армиясынын генерал-майору, чыгыш тануучу жана географы. Чыгыш Түркстан, Монголия, Тибет ж.б. аймактарды терең изилдеген, бир катар илимий, аскердик-чалгын экспедицияларын жетектеген. Аталган аймактардын калктарынын тарыхыныа, этнографиясына, чөлкөмдөрдүн географиясын изилдеген. Россия империясынын Новгород губерниясында оокаттуу үй бүлөдө туулган. Юнкерлер окуу жайынан билим алгандан соң, Батыш Сибирь аскер округуна жиберилген. Андан соң, аскердик кызмат тепкичинде адьютант, штабс-капитан, капитан, 1881-ж. полковник даражасына чейин кызмат өтөйт. 1891-ж. Орус армиясынын генерал-майору чинин алган. М.В.Певцов орустун атактуу аскер чыгыштаануучусу, географы, саякатчысы катары белгилүү. Батыш Сибирди, анын ичинен казактар жашаган аймактарды аскердик рекогонцировкага алган, картасын чийип, орус армиясы жана Генералдык штабы үчүн зарыл болгон маалыматтарды топтогон. 1876-ж. нан тарткан кербенди кайтарган конвойду жетектөө милдетин алат. 1877-1887 жж. Сибирдин маданий жана экономикалык борбору болгон Омскиде туруктуу иштеп калып, ИРГО (Императордук Россия Географиялык Коому) менен жигердүү кызматташа баштаган эле. 1876-ж. Чыгыш Түркстандагы мусулмандардын козголоңун, Батыш Кытайдагы калыптанган согуштук-саясий абалды, социалдык-экономикалык кырдаалы билүү үчүн келет. Изилдөөчү аскер адамынын эмгектери география, климатология, геология, флора жана фаунага багышталып аталган аймактардын этнографиясын иликтөөдө мааниси өтө зор экендиги талашсыз. Анын “Путевые очерки Джунгарии» (1879) аттуу изилдөөсу ИРГОнун алтын медалына татыктуу болгон. ИРГОнун колдоосу менен 1878-1879 жж. Кытайдын тундүк аймактарына, Түндүк-Батыш Монголияга илимий жүрүш жасаган. 1889-1890 жж. М.В.Певцов ИРГОдон Н.М.Пржевальский өлгөндөн соң жетекчиликти алып, Чыгыш Түркстан менен Кун-Луньдун ырааккы жерлерин изилдейт. Анын жыйынтыгында бүгүн да өз актуалдуулугун жогото элек илимий изилдөөлөрүн жарыкка чыгарган. .

Эмгектери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Записка ГШ капитана Певцова о произведенных научных работах в Западном Китае // РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6887. Л. 153–158; Путевые очерки Чжунгарии // ЗЗСОИРГО. – 1879. – Т. I. –С. 1–140; Краткий очерк путешествия по Монголии и Внутреннему Китаю в 1878 и 1879 гг. // ИИРГО. – 1880. – Т. XVI. – Вып. 5. – Отд. 2. – С. 435–457; Начальные основания математической и физической географии. – СПб., 1881; Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям Внутреннего Китая // ЗЗСОИРГО. – 1883. – Т. V. – С. 1–354; Астрономические наблюдения г. Лазарева для определения географического положения мест в Алтае, на Верхней Бухтарме и его же барометрические определения высот в юго-восточной части Семипалатинской области // ЗЗСОИРГО. – 1884. – Т. VI. – С. 1–6; Наша торговля в Западном Китае. Из отчета ГШ подполковника Певцова о путешествии в Монголию и Внутренний Китай в 1878 – 1879 гг. // Восточное обозрение (СПб.), 1884. – № 3; Об определении географической широты по соответственным высотам двух звезд // ЗИРГО. – 1887. – Т. XVII. – Вып. 5. – С. 1–115; Результаты астрономических наблюдений для определения географического положения мест и измерений барометром высот в Северо-Западной Джунгарии // ИИРГО. – 1889. – Т. XXV. – Вып. 1. – С. 97–104; Предварительный отчет о путешествии через Кашгарию в Северо-Западный Тибет // ИИРГО. – 1891. – Т. XXVII. – Вып. 6. – С. 461–479; Отзыв бывшего начальника Тибетской экспедиции д. чл. М. В. Певцова о заслугах сотрудников и спутников его по экспедиции // Отчет ИРГО за 1891 г. – СПб., 1892; Климат Кашгарии (Восточного Туркестана) // МетВ. – 1894. – № 9. – С. 345–348; Труды Тибетской экспедиции 1889–1890 гг. под начальством М. В. Певцова. – СПб., 1892–1896. – Ч. 1–3; О барометрическом нивелировании // ЗИРГО. – 1893. – Т. XXIX; Сифонно-резервуарный барометр для метеорологических станций и путешествий // МетВ. – 1895. – № 12. – С. 421–428; Прибор для наполнения прямых барометрических трубок ртутью холодным способом // Там же. – С. 429–431; Список пунктов Внутренней Азии, высоты которых определены неоднократно посредством барометров различными путешественниками // ИИРГО. – 1895. – Т. XXXI. – С. 44–56; Восточный Туркестан // ВСб. – 1895. – № 4–6; Заметка по вопросу о периодическом изменении высоты полюса // Известия Русского астрономического общества (СПб.). – 1896. – № 5. – С. 222–227; Инструкция для определения высот посредством последовательного барометрического нивелирования. Под ред. А. А. Тилло. СПб., 1896; Об устранении некоторых неудобств барометра Паррота для путешествий. – МетВ. – 1896. – № 10. – С. 281–284; Об определении географической широты по соответственным высотам двух звезд. Известия Русского астрономического общества. – СПб., 1899. – № 4–6 (То же // ЗИРГО. – 1899. – Т. XXXII. – Вып. 2. – С. 1–126); Сокращенный способ предвычислений покрытий неподвижных звезд луной и солнечных затмений для данных мест // Известия Русского астрономического общества. – СПб., 1901. – № 7–9; Об определении параллакса луны из наблюдений ее на равных высотах со звездами близ первого вертикала // Известия Русского астрономического общества. – СПб., 1905. – № 1; Об определении географической долготы и наблюдений луны на равных высотах со звездами близ первого вертикала // Известия Русского астрономического общества. – СПб., 1905. – № 2–3.

Адабияттар жана булактар: Полный послужной список ГШ генерал-майора Певцова М. В. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 21. Д. 2997; Личный фонд М. В. Певцова // АРГО. Ф. 62; Николаев Н. М. В. Певцов и 5-я экспедиция в Центральную Азию // Разведчик. – 1893. – № 137–138; Линда К. П. М. В. Певцов и его путешествия // Юбилейный сборник ЗСОИРГО. – Омск, 1902; Марголин Я. От редактора // Певцов М. В. Путешествия по Китаю и Монголии. – М., 1951; Кляшторный С. Г., Колесников А. А. Восточный Туркестан глазами русских путешественников (вторая половина XIX в.). – Алма-Ата, 1988. – С. 7, 60, 67, 73, 76; Колесников А. А. Русские военные исследователи Азии (XIX – начало XX веков). – Душанбе, 1997; Morgan E. D. On the Pevtsov Expedition and M. Bogdanovich’s Surveys // GJ, 1893 – № 2.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  • О. Каратаев​ Орто Азия чөлкөмүн жана түрк дүйнөсүн изилдеген окумуштуулар. –Бишкек, 2015