Растр сүрөтү

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

(Bitmap- Битовая картина). Компью-тердик растр сүрөтүнүн ар уячасы түстүү чекит менен тик бурчтуу матрица түрүндө көр-сөтүлөт. Сүрөт сандык калып-ка өткөрүлгөндө ал адамдын көзүнө көрүнбөгөн өтө майда уячаларга бөлүнүү менен сүрөт бир бүтүн катары кабыл алынат. Торчонун өз растр кар-ды (bitmap) деген атка ээ бо-луп калды, ал эми элемент бирдиги (квадрат уяча) пиксел (pixel- picture element) деп ата-лат. Эгерде сүрөттөлүш өтө чоңойтулса, анда пикселдер көрүнө баштайт. Растр карды үч сандын тобу (массиви) тү-рүндө көрсөтүлөт: эки саны пикселдин тегиздиктеги коор-динаты жана бири анын түсү. Растр сүрөттүлүшү фотограф сүрөтүнө окшош, себеби фотограф сүрөтүнүн негизги мүнөздөмөлөрү болгон жарык-тын берилишин, тазалыгын жана тактыгын так чагылды-рат. Вектордук сүрөттөлүштөн айырмасы растрдык сүрөт-төлүштү түзүүдө математи-калык формулалар колдо-нулбайт, ошондуктан растрдык сүрөттөлүштөрдү синтездөөдө сүрөттөлүштүн чечилүүсү жа-на өлчөмү берилет.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]