Санчы сынчы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

өз аты – Сансыз. Өмүр баяны жөнүндө так маалымат жок. Уламыштарга жана эл оозундагы болжолго караганда С.с. солто (же эштек) уруусунан чыгып, XVI- кылымдын аягы –XVII кылымдын башында жашаган. Бул маалымат чындыкка көбүүрөк жакын көрүнөт. С.с. көргөнүн тартынбай айткан, айтканы айткандай келген өтө кыраакы, баамчы киши болгон. Анын да айткан сөздөрү толук сакталып калган эмес. Эл оозунда белгилүүлөрү: Солто бийдин уулдарын, Болот бийден тарагандары, Кудаян ханды, Алдаш Белек уулун сындап айткандары сакталып калган.
«Кой-кой десем болбойсуң
Компондогон Кудаян,
Кордугуңду койбойсун.
Көргөнүмдү айтамын,
Акыры түбү оңбойсуң.
Сен кара жолтой хандырсың,
Кадемин каткан жандырсың.
Ушу сенин тушунда,
Журт бузулат ушунда.
Калың кыргыз бузулат,
Качып, бозуп кысылат.
Калкка тиет кесириң,
Как талаада калат жесириң.
Каргашалуу Кудаян,
Каарданып эсирдиң,
Аз жыл калды карап тур,
Дүнүйөнү чачасың,
Жөөлөп алып токтобой,
Күн батыш карай качасың
Көргүлүктү көрөсүң
Ач кайкалаң куу белде,
Как ошондо өлөсүң.
Жетим калат балдарың,
Жер шыпырат акыры,
Кемпир менен чалдарың.
Өөз тукумун аз болот,
Назарлары пас болот.
Калмак алат жериңди,
Карайлатат элиңди.
Карап тургун Кудаян,
Капкандай чабат белинди,
Онтотуп кесет деминди.
Ойрот кылат малынды,
Оргуштатат канынды».
С.с. жамандыкты жаратып жаткан, элдин кайгы-муңуна себепкер болгон конкреттүү адамды сынга алган. Ал адамды адилет үчүн күрөшүү жолу менен табууга үндөйт.

Айрым шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]

Санчы сынчынын Кудаянга сын бергени.