Чакчыл

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Чакчыл - натыйжаны билдирген негизги этишти айкындап, кошумча же жардамчы кыймыл-аракетти көрсөтүүчү этиштин өзгөчө формасы.

Кыргыз тилинде чакчылды -ып (жаз+ып, оку+уп), -а(й) (бар+а, кел+е, оро+й, көнбө+й), -ганы (оку+ганы, жең+гени), -ганча, -гыча (бар+ганча, кел+гиче), -майынча (бар+ма-йынча, көр+мөйүнчө) мүчөлөрү уюштурат.

Уңгудагы үндүү жана үнсүзгө карай бул мүчөлөр да өзгөрүп турат. Чакчылдар чакты, жакты көрсөтпөйт, сүйлөмдө дайыма быштыктоочтук милдет аткарып, багыныңкы сүйлөмдө баяндооч боло алат.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Колдонулган адабият Тил энциклопедиясы / Түз.А. А. Джапанов: Оңд., толукт., кайрадан 2-бас. - Б.: Турар, 2010. -548 б. ISBN 978-9967-44-24-9