Абилдаев Болот Ералханович

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Абилдаев Болот Ералханович (1963) КМУнун экономика факультетин, Ленинграддагы финансы-экономикалык институттун аспирантурасын бүтүргөн (1991). Экономика илимдеринин доктору (1998).

Кыргыз Республикасынын финансы министри (2002-2005). Эмгеги: Современный механизм управления внешнеэкономической деятельностью государства (на материалах Кыргызской Республики). Москва, 1998.

Колдонулган адабияттар[edit | edit source]

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9