Мазмунга өтүү

Габдулхай Ахатов

Википедия дан
Габдулхай Хурамович Ахатов
татарча: Габделхәй Хурам улы Əхәтов

tatarça: Ğabdelxəy Huram uğlı Axatov
Профессор Габдулхай Хурамович Ахатов (1927 - 1986)

Жалпы маалымат
Туулган жылы: 1927-жыл
Туулган жери:
Өлгөн жери:
Өлгөн жылы: 1986-жыл
Ишмердүүлүгү: Түрк тилдеринин жакындыгы
Сыйлыктары:

Габдулхай Хурамович Ахатов (татарча: Габдулхай Хурам уулу Ахатов) – белгилүү татар тилинин изилдөөчү, атактуу окумуштуу, дүйнөгө аты чыккан түрколог, илимий уюштуруучу жана көрүнүктүү коомдук ишмер, филология илиминин доктору (1965), профессор (1970).[1]

Илимий эмгектери татар тилинин диалектикасы, фразеологиясы жана лексикасы тармагында жарыяланган.[2].

Россиянын педагогикалык институттарында жана мамлекеттик университеттеринде татар тили жана адабияты кафедрасын негиздеген.[3]

Профессор Г. Х. Ахатов – дүйнөгө аты чыккан окумуштуу-түрколог. Габдулхай Хурамович илимий ишкердиги дүйнөлүк окумуштуулар арасында кенири таанылган.[4]

Анын кол жазмасына бир катар фундаменталдык илимий иштер таандык, анын ичинде көпчүлүгү классикалык чыгармалар. Ахатов 200 дөн көп илимий эмгектерди жасаган жана дүйнөлүк түркология илиминини өнүгүшүндө таасирдүү салым кошкон.[5]

Профессор Г.Х. Ахатов биринчи болуп түркология илиминде татар тилинин фразеологиялык айкалыштарын теориялык жактан толугу менен системалуу түрдө жазылышын берген. «Татар тилинин фразологиялык словарын» дүйнөдөгү биринчи автору (1982).[6].

Илимий жактан биринчи болуп сибирдик татарлардын тилин өз алдынча диалект катары далилдеген, бул тил говорлорго бөлүнбөйт жана байыркы түрк тилдеринин бири болуп саналат.

Ахатов Габдулхай Хурамович – бир канча илимий мектептердин негиздөөчүсү: азыркы татарлардын диалектикалык илимий мектебинин жана казандык фразеологиялык илимий мектебинин.

Профессор Г.Х. Ахатов түрк тилдеринин классификасиясын иштеп чыккан (1965).[7]

Габдулхай Хурамович Ахатов түрк тилдүү мамлекеттердин ар түрдүү региондорунда бир катар диалектикалык экспедициялардын жетекчиси жана уюштуруучусу болгон.[2].

Өмүрүнүн акыркы айларында Габдулхай Хурамович Ахатов структуралык лингвистика проблемасын маалыматтарды моделдештирүү лингвистикасы катары карап чыккан жана россиялык лингвистерге үчүн жаны изилдөөнүн барактарын ачкан. Чейрек кылым мурда (1986) окумуштуу дүйнөлүк лингивистер коомчулугун компьютерлештирүү союзу менен бирге болушуна чакырган.[8]

Ахатов эмгектерин XIII эл аралык лингвистердин конгрессинде (Токио, 1982), 1977 – 1981 жылдар аралыгында дүйнөлүк лингвистикада эн алдынкы илимий эмгектер катары белгилешген ошондой эле ардактуу диплом жана грамоталар менен сыйлашган.[9]

СССРдин жана Россиянын мамлекеттик сыйлыктарынын ээси.[10]

Эмгектеринин тизмеси[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Ахатов Г.Х. «Устойчивые сочетания в тюркских языках» (монография). - Казань: Тат. кн. изд-во, 1954.
 • Ахатов Г.Х. «Фразеологические выражения в татарском языке»: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Казань, 1954.
 • Ахатов Г.Х. «Фразеологические выражения в татарском языке»: Дисс. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. - Казань, 1954 (на правах рукописи).
 • Ахатов Г.Х. «О восточном диалекте татарского языка». Открытое расширенное заседание Ученого Совета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 13-16 июня 1955 г.: Тезисы докладов и выступлений. - М., 1955. - С. 10.
 • Ахатов Г.Х. «Фразеологические выражения в татарском языке». - К.: Изд-во Казанского гос. университета, 1954. (в соавторстве - с Фазлуллиным М.А.).
 • Ахатов Г.Х. «Вопросы методики преподавания татарского языка в условиях восточного диалекта» (монография). Тобольск, 1958.
 • Ахатов Г.Х.«Язык сибирских татар. Фонетические особенности» (монография). Уфа, 1960.
 • Ахатов Г.Х.«Об этногенезе западно-сибирских татар».- Сб."Вопросы диалектологии тюркских языков", Казань, 1960.
 • Ахатов Г.Х.«Об ударении в языке сибирских татар в связи с ударением в современном татарском литературном языке».-Сб."Проблемы тюркологии и истории русского востоковедения".Казань, 1960.
 • Ахатов Г.Х.«Некоторые особенности преподавания родного языка в условиях восточного диалекта татарского языка».-Сб."Вопросы диалектологии тюркских языков. Казань, 1960.
 • Ахатов Г.Х.«Об особенностях фразеологических оборотов». /Ж. «Совет мәктәбе» («Советская школа»). Казань, 1960.
 • Ахатов Г.Х.«Диалект западносибирских татар» (монография). Уфа, 1963.
 • Ахатов Г.Х.«Местные диалекты - надежный источник для сравнительно-исторического изучения языков». - Сб."Вопросы диалектологии тюркских языков". Баку, 1963.
 • Ахатов Г.Х.«Лексико-фразеологические особенности восточного диалекта татарского языка». - Сб."Материалы вузов Уральского экономического района.Языкознание". - Свердловск, 1963.
 • Ахатов Г.Х.«Об ударении в языке сибирских татар». - Сб."Проблемы тюркологии и истории востоковедения". Казань:изд-во КГУ, 1964.
 • Ахатов Г.Х.«Татар телендэ тошем килешнец бирелуе" = "Передача винительного падежа в татарском языке"/ Ж. ««Совет мәктәбе»» («Советская школа»).-Казань, 1965, № 1.
 • Ахатов Г. Х. «Диалекты западносибирских татар». Дисс. на соиск. учен. степени докт. филолог. наук: 10.02.02. - Ташкент, 1965.
 • Ахатов Г.Х.«Языковые контакты народов Поволжья и Урала» (монография). Уфа, 1970.
 • Ахатов Г.Х.«Фразеология» (монография). Уфа, 1972.
 • Ахатов Г.Х.«Современный татарский язык» (программа для студентов вузов). Казань: изд-во Казанского госпединститута. 1974.
 • Ахатов Г.Х.«Лексика современного татарского языка» (учебник для студентов вузов). Уфа, 1975.
 • Ахатов Г.Х.«Татарская фразеология» (программа для студентов вузов). Уфа: изд-во БГУ, 1975.
 • Ахатов Г.Х.«Диалект западносибирских татар в отношении к литературному языку». Уфа: изд-во БГУ, 1975.
 • Ахатов Г.Х. «Некоторые следы языка орхоно-енисейских памятников в диалекте западносибирских татар». - Сб. "Всесоюзное совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка". - М., 1975.
 • Ахатов Г.Х.«Использование диалектных данных для сравнительно-исторического изучения тюркских языков». - Сб."Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР. Алма-Ата, 1976.
 • Ахатов Г.Х.«Фразеологические обороты в поэме Мусы Джалиля «Хат ташучы» («Письменосец»). /Ж. «Совет мәктәбе» («Советская школа»). -Казань, 1977, № 5 (на татарском языке).
 • Ахатов Г.Х.«Татарская диалектология. Диалект западно-сибирских татар» (учебник для студентов вузов). Уфа, 1977.
 • Ахатов Г.Х.«Источники построения исторической диалектологии татарского языка» /СОВДИЯ. – М., 1977.
 • Ахатов Г.Х.«Полисемантичные слова в татарском языке» (программа спецкурса для студентов вузов). Уфа, изд-во БГУ, 1977.
 • Ахатов Г.Х.«О развитии татарской диалектологии за 60 лет» /.«Диалекты и топонимия Поволжья» – Вып. 6. – Чебоксары, 1978. – С. 72–78.
 • Ахатов Г.Х.«Татарская диалектология. Средний диалект» (учебник для студентов вузов). Уфа, 1979.
 • Ахатов Г.Х.«О составлении фразеологического словаря татарского языка» (монография). Уфа, 1979.
 • Ахатов Г.Х.«Арский подговор заказанского говора татарского языка».-Сб.ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, 1979.
 • Ахатов Г.Х.«Лексикология современного татарского литературного языка» (монография). Казань,1979.
 • Ахатов Г.Х.«Мишарский диалект татарского языка» (учебник для студентов вузов). Уфа, 1980.
 • Ахатов Г.Х.«Источники построения исторической диалектологии татарского языка». - Сб."Лингвистическая география и проблемы истории языка". Нальчик, 1981.
 • Ахатов Г.Х.«Мензелинский говор татарского языка».-Сб.ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, 1981.
 • Ахатов Г.Х.«Об основных признаках парных слов». — Ж. «Советское финно-угроведение».Талинн, 1981, № 2.
 • Ахатов Г.Х.«Диалекты и топонимия Поволжья» (межвузовский сборник). Чебоксары: изд-во ЧувГУ им. И.Н. Ульянова. 1981. (в соавторстве - с Корниловым Г.Е.).
 • Ахатов Г.Х.«Фразеологический словарь татарского языка» (монография). Казань, 1982.
 • Ахатов Г.Х.«Современный татарский литературный язык» (монография). Казань,1982.
 • Ахатов Г.Х.«Антонимы и принципы создания первого в татарском языке словаря антонимов» (монография). Уфа, 1982.
 • Ахатов Г.Х.«Татарская диалектология» (учебник для студентов вузов), К.,1984.= Әхәтов Г.Х. Татар диалектологиясе. Югары уку йортлары өчен дәреслек. – Казан, 1984.
 • Ахатов Г.Х.«Роль данных татарских диалектов в построении истории языка» / Вопросы диалектологии и истории языка. – Душанбе, 1984. – С. 269–272.
 • Ахатов Г.Х.«О природе двойного отрицания в тюркских языках кыпчакско-булгарской подгруппы». — Ж. «Советская тюркология». 1984, № 3.
 • Ахатов Г.Х.«Крылатые слова. - Ж. «Ялкын». Казань, 1985, № 11.
 • Ахатов Г.Х.«О законе спаривания слов в тюркских языках»/Сб. Turcologica. — М., 1987.
 • Achatow G. «Unsere vielsprachige Welt»/NL, 1986.
 • Achatow G. «Linguistik im Bund mit Computer»/NL, 1986.
 • Ахатов Г.Х.«Лексика татарского языка» (учебное пособие для студентов вузов и колледжей). Казань,1995.

Ал тууралуу шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Шилтеме[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. ТАТАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, т. 1: «Ахатов Габдулхай Хурамович». — «Институт татарской энциклопедии Академии наук Татарстана», Казань, 2002, с. 233
 2. 2.0 2.1 Bibliographic guide to Soviet and East European studies, New York Public Library. Slavonic Division, G. K. Hall 1983.
 3. Миннуллин Р. Его судьбой было слово… — «Республика Татарстан», Казань, 1997, № 191 (23448), 23 сентября, с. 3
 4. Миннуллин Р. Его судьбой было слово… — «Республика Татарстан», Казань, 1997, № 191 (23448), 23 сентября, с. 3
 5. Ураксин З. Г. Тел белгече.- «Кызыл Таң», Уфа, 1977, № 211 (14657), 9 сентября, с. 4.
 6. Ахатов Г. Х. «Фразеологический словарь татарского языка» (монография). К., 1982.. Текшерилген күнү 6 -октябрь (тогуздун айы) 2012. Түп булактан архивделген күнү 8 -февраль (бирдин айы) 2015.
 7. Классификация тюркских языков и диалектов профессора Г. Х. Ахатова //Euroasica: Еврaзийский исторический сервер. Текшерилген күнү 6 -октябрь (тогуздун айы) 2012. Түп булактан архивделген күнү 2 -ноябрь (жетинин айы) 2012.
 8. Биографические данные профессора Г. Х. Ахатова. Текшерилген күнү 6 -октябрь (тогуздун айы) 2012. Түп булактан архивделген күнү 29 -декабрь (бештин айы) 2011.
 9. Proceedings of the 13th International Congress of Linguists, August 29 — September 4, 1982, Tokyo, Japan
 10. Научный подвиг лингвиста// г-та "Республика Татарстан", 14.09.2012. Текшерилген күнү 6 -октябрь (тогуздун айы) 2012. Түп булактан архивделген күнү 29 -октябрь (тогуздун айы) 2013.