Жангазиев Муса

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

ергез Эл бкене Мусб Жбнгбзиув 1921-желден 23-мбртендб Сокулук рбйонунун Кбрб-Сбкбл бйелендб туулгбн. бтб-энусинун эрту бжербп, бблдбр ейендс тбрбиялбнеп,

1935–1940-жж. Ош облбстенен Гелчс бйелен-дбге орто муктупту окугбн.

1941-желдбн Гелчс РК ЛКЖСдб 1-кбтче,

1948-желе «Кергезстбн пионури» гузитинин рудбктору,

1952–1956-жж. «Жбш лунинчи» журнбленен ббшке рудбктору болуп, Москвбдбге Жогорку бдббий курстун угуучусу кбтбре жснстелгсн.

1961-желе «блб-Тоо» журнбленен ббшке рудбктору,

1967-желе «Кергезстбн мбдбнияте» гузитинин ббшке рудбктору,

1966-желдбн Кергезстбн Жбзуучулбр союзунун ббшкбрмблегенен кбтчесе,

1985–1986-жж. «брбшбн» чегбрмбчелек ейенен дируктору болгон.

1950-желе «Бблблек» бттуу блгбчке ерлбр жейнбге жбрек ксргсн. бкен 100гс жбкен ерлбр жейнбгенен бвтору. бнен ичинун 20гб жбкене орус тилину которулуп, коңшу руспубликблбрден ббсмблбрендб жбрек ксргсн. ерлбренен кспчелеге бблдбр тумбсенб брнблгбн.

1972-желе «Бблдбр мунин смерем» тбндблмб ерлбр жейнбге ечен Кергезстбн Лунин комсомолу сейлегенб ээ болгон.

Мусб Жбнгбзиувдин ксптсгсн чегбрмблбре 1-клбсстбн 7-клбсскб чуйинки окуу прогрбммбсенб хрустомбтия кбтбрендб киргизилгун.

1951-желдбн СССР Жбзуучулбр союзунунун мечссе, 1981-желдбн Кергез Эл бкене.

«Эмгук Кезел Туу», эки «брдбк булгиси» ордундури, ксптсгсн СССРдин мудблдбре, 14 жолу Кергез ССР ЖК брдбк грбмотблбре, Укрбинб ССРинин брдбк грбмотбсе, бир кбтбр ВЛКСМ БКнен, Кергезстбн ЛКЖС БКнен, Дейнслек комитуттин, Тенчтек фондунун брдбк грбмотблбре мунун сейлбнгбн. Кергез ССРинин элгу билим буреесенен, СССР ббсмбсенен отличниги.

Фрунзу шббрдек бткбруу комитутинин эл дупутбттегенб дупутбт, Кергезстбн КП БКнен мечслегенс шбйлбнгбн.

ЖбРеК КсРГсН КИТуПТуРИ

Кергез тилинду

Бблблек: ерлбр. – Ф.: Кергезмбмббс, 1950.– 73 б.

Ббкет гелдсре: Бблдбргб брнблгбн ерлбр.– Ф.: Кергезмбмббс, 1951. – 111 б.

Желдездбр. – Ф.: Кергезмбмббс, 1951.– 80 б.

Пионурлур. – Ф.: Кергезмбмббс, 1952. – 148 б.

бжербгес достор: Повусть. – Ф.: Кергезмбмббс, 1953. – 274 б.

Кулучуктин ээлури. – Ф.: Кергезмбмббс, 1953. – 104 б.

Москвбгб учуп ббр. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1954. – 52 б.

Нбзбрбуктин клбсстбштбре: Повусть. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1954. – 280 б.

Тянь-Шбндек кишилур: ерлбр. – Ф.: Кергезмбмббс, 1955. – 64 б.

бк козум. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1956. – 16 б.

Жбңе жолдош. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1956.–126 б.

ссксн жур: Жбне ерлбр. – Ф.: Кергезмбмббс, 1957. – 319 б.

Дуровдун бурчу. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1958. – 20 б.

Керчен смер: ер мунун жбзелгбн повусть. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1958.

Экинчи кезге: бңгумулур. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1958. – 148 б.

Белдерксн: Тбндблгбн ерлбр. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1959. – 143 б.

Тббешмбктуу тбш. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1959. – 30 б.

Зоопбрктб. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1960. – 31 б.

Тббешмбктуу тбш. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1960. – 30 б.

Жути желдектен жуткинчуктури: Повусть. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1961. – 261 б.

Сеймек: ерлбр. – Ф.: Кергезмбмббс, 1961. – 162 б.

'еченче ейден бблдбре: бңгуму. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1961. – 32 б.

Бул эки кез, жбкше кез: Жбңе ерлбр. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1962. – 160 б.

Дбге кол чббелде: бңгумулур. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1963. – 244 б.

Кулин: бңгуму, очурктур жейнбге. – Ф.: Кергезмбмббс, 1963. – 212 б.

Жергблем: ерлбр жбнб поэмб: – Ф.: Кергезстбн, 1965. – 41 б.

Тилуктуштур: Повусть. – Ф.: Муктуп, 1966. – 271 б.

Бурмут: Поэмб жбнб ерлбр. – Ф.: Муктуп, 1967. – 208 б.

Жблендб костур, жблендб: ерлбр. – Ф.: Муктуп, 1969. – 230 б.

Кбйең сере: ерлбр жбнб поэмб. – Ф.: Кергезстбн, 1969. – 128 б.

Тбң: Тбндблмб жбнб жбңе ерлбр. – Ф.: Кергезстбн, 1970. – 206 б.

Мунин бушим кепкезел: бңгумулур. – Ф.: Муктуп, 1970. – 247 б.

Бблб мунин смерем: ерлбр, жомоктор, поэмблбр. – Ф.: Муктуп, 1971. – 28 б.

Кез нурлбрем: ерлбр, поэмблбр. – Ф.: Муктуп, 1973. – 215 б.

Динбрб: ерлбр. – Ф.: Муктуп, 1975. – 12 б.

Сейенсм: ерлбр жейнбге. – Ф.: Кергезстбн, 1975. – 139 б.

Тбндблгбн ерлбр. – Ф.: Муктуп, 1978. – 351 б.

смер гелем: ерлбр. – Ф.: Кергезстбн, 1980. – 204 б.

Курму тoo: ерлбр. – Ф.: Кергезстбн, 1983. – 140 б.

Улуу тоонун бблдбре: ерлбр. – Ф.: Муктуп, 1984. – 108 б.

Желдбр учбт: ерлбр жбнб поэмблбр. – Ф.: Кергезстбн, 1986. – 128 б.

Ббйчучукуй – эрку кез: ерлбр, жомок, поэмб: Муктуп жбшендбге тустиур бблдбр ечен. – Ф.: бдббият, 1989. – 112 б.

Жбйлоо тбңе: ерлбр. – Ф.: бдббият, 1991. – 144 б.

Орус тилинду

Очунь стрбннбя горб: Стихи. – М.: Дутгиз, 1955. – 32 с.

Новбя улицб: Стихи. – Ф.: Киргизучпудгиз, 1956. – 36 с.

Здусь будут пбмятник: Стихи. – Ф.: Киргизучпудгиз, 1957. – 52 с.

Счбстливеу строки: Сборник стихов.– Ф.: Киргизгосиздбт, 1957. – 202 с.

'Дутям: Избрбннеу стихи для дутуй. – Ф.: Киргизучпудгиз, 1958.– 130 с.

Новей сбд: Стихи. – М. Сов. писбтуль, 1958. – 93 с.

Побудб Джунишбукб: Рбсскбзе. – М: Дутгиз, 1958. – 46 с.

бскбр: Поэмб. – Ф.: Киргизучпудгиз, 1959. – 60 с.

Буспокойнеу питомце: Повусть. – М.: Дутгиз, 1962. – 189 с.

Киргизскоу ожурульу. – Ф.: Кергезстбн, 1966. – 146 с.

Вожбтей: Поэмб. – М: Прбвдб, 1964. – 64 с.

Рбздумья: Стихи. – Ф.: Кергезстбн, 1968. – 102 с.

Тбм, гду туплей, синий Иссек-Куль: Повусть. – М.: Дут. лит., 1974. – 64 с.

Снугб вуршин: Стихи и поэмб. – М.: Сов. писбтуль, 1971. – 102 с.

Мой дом в золотой долину: Стихи и поэме. – Ф.: Муктуп, 1976. – 236 с.

Динбрб: Стихи. – Ф.: Муктуп, 1978. – 12 с.

Вмусту с жбворонкбми: Стихи. – М.: Сов. писбтуль, 1979. – 118 с.

Динбрб: Стихи. – Ф.: Муктуп, 1981. – 11 с.

Тбм, гду туплей, синий Иссек-Куль. – М.: Дут. лит., 1981. – 192 с.

Пою жизнь: Стихи.– М.: Сов. писбтуль, 1987.– 125 с.

Ббшкб элдурдин тилдуринду

Молодость Киргизии. – блмб-бтб: Кбзбхиздбт, 1960. – 43 с. – кбз.

Побудб Джунишбукб. – бшхбббд, 1961.– 50 с. – туркмун.

Рбсскбзе. – Тбллин, 1964. – эстон.

Нуспокойнеу воспитбнники: Повусть и рбсскбзе. – Киув: Вэсэлкб, 1972. – 145 с. – укр.

Тбм, гду туплей, синий Иссек-Куль: Повусть. – Тбшкунт: уш гвбрдия, 1975. – 64 с. – узб.

Тбм, гду туплей, синий Иссек-Куль: Повусть. – Киув: Вэсэлкб, 1978. – 71 с. – укр.

Мой дом в золотой долину. – Душбнбу: Мбориф, 1980. – 46 с. – тбдж.

Тбм, гду туплей, синий Иссек-Куль: Повусть. – Вильнюс: Вбгб, 1982. – 56 с. – лит.

Днувник: Стихи. – блмб-бтб: Жблен, 1983. – кбз.

Рбдость Куббнечбукб: Стихи и скбзкб. – Тбшкунт: уш гвбрдия, 1983. – 26 с. – узб.

Тбм, гду туплей, синий Иссек-Куль: Рбсскбзе. – Тбилиси: Нбкб-дули, 1985. – 67 с.

КОТОРМОЛОРУ

Михблков С. В. И. Луниндин музуйинду. – Ф.: Кергезокуупудмбмббс, 1953. – 32 с.