Көкөтөйдүн керээзи

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Көкөтөйдүн керээзи “Манас” эпосунун Ч.Валиханов жазып алган үзүндүсүндө Көкөтөйдүн баркы, даңкы бийик , батылы жогору турган хан экендиги айтылат. Ногой журттун башы болгон Көкөтөй хан ажал тооруп турганда элин чакыртып алдынан өтмөй болот. Сары ногойдун баласы жайма көкүл жаш Айдарды алдыртып Мааникерге мингизип Көкөтөйдүн абалы жаман деп, түн түшкөн калын ногойго, Байдын уулу Баймырзага айт, мен керээзимди айтам деп тапшырат. Бул кабарды уккан көп ногой чогулуп Көкөтөйдүн боз ордого дүңгүрөп түшүп калат. Келген элге Көкөтөй керээз сөзүн айтат: “Менин көзүм өткөндө кылыч менен кырдыргын, кымыз менен жуудургун, журтум, чарайна менен чаптатып, булгаары менен каптатып, ак казаным жаздантып, кыбыланы баштантып жаткыргыла, журтум. Кызыл макмал бүктөтүп, кызыл нарга жүктөтүп, кара макмал бүктөтүп, кара нарга жүктөтүп, алтымыш бир ногой кырк кербен менен алып барып койгула. Кербен башы кара сартка сексен эркеч майына кыш бышыртып, астыңкы жолдун үстүнө, үстүңкү жолдун астына айга баккан Ак сарай, Ак сарайга койгула. Бейитимдин башына тайдан, төөдөн, кунандан байге сайып, ат чаптырып кызматыңарды кылгыла дейт да, мындан бөлөк кебим жок” , - деп токтолот. Эл-журтунун эсен-амандыгын тилеп ак батасын берет.


Колдонулган адабият[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Бишкек, 2003
Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. И. Арабаев ат. Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Университети
Башкы ред. Ү.А. Асанов, Жооптуу ред. А. А. Асанканов Ред. кеңеш: Ө.Ж. Осмонов (төрага), Т.Н. Өмүрбеков (жооптуу катчысы), А.Ж. Жуманалиев, ж.б.