Көк башчалуу сесели

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Көк башчалуу сесели (лат. Seseli eryngioides Korovin, (M. Pimen. et V. N. Tiкhom)) - Монокарптык көп жылдык, бүтүн өзөк тамырлуу өсүмдүк. Сабагы жалгыздан, түп жагы былтыркы жалбырактын калдыгы менен жабылган, түп жагынан баштап бутактанат. Тамыр моюнчасынан өскөн жалбырактары көп санда, канаттай тилкелүү, жалпы көрүнүшү жумурткадай; сабактан өскөн жалбырактары майдараак, кыска саптуу жалбырак кучактуу, жогорку жалбырактары сызгычтай тегиз жээктүү, же майда тишчелүү. Чатыры 50-60 гүлдүү, 15-18 ичке сызгычтай тегиз жээктүү жалбыракчадан турган ороочтуу. Чатырчалары ороочтуу, 15-17 жумуртка же ланцет сымал жалбыракчадан турат. Желекчелери ак, бир аз оюктуу. Мөмөсү капталынан бир аз басырылгандай, тескери ланцеттей.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Июлда гүлдөп, август-сентябрда мөмө байлайт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Чаткал тоо кыркасы: Бозботоо тоолору, Итагар суусунун өзөнү, Аксай, Курайрык капчыгайлары.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Акиташтуу аскалардын жаракалары.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Популяцияларында бирин-серин кездешет.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Себептери белгисиз.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалыматтар жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Бешарал коругунда өсөт.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Сан-өлчөмүнүн эсебин алып, түр өскөн аймактарды коргоо зарыл.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

V U . Эндем. Кыргызстанда өскөн 16 түрдүн бири.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]