Көк өрдөк

Википедия дан
Gavia arctica

Көк өрдөк (лат. Gavia arctica), (Linnaeus, 1758):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Норвегиянын, Швециянын, Финляндиянын, Германиянын, Полңшанын, европалык Россиянын түндүк бөлүгүнүн ири көлмөлөрүндө тараган. Уралдан ары ареалы түштүккө карай жылат да, Батыш жана Чыгыш Сибирди камтыйт. Түндүк Казакстанда жашайт. Кыргызстанда номинативдүү түрчөсү Ысыккөлдө кездешет.

Жашаган аймактары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Ысыккөлдө Түп жана Жыргалаң булуңдарында уялайт . Кышында көлдүн бардык жеринде кездешиши мүмкүн.

Саны[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Азыркы учурдагы саны белгисиз, кыштоодо гана кездешип, уялабай калышы мүмкүн. Мурда 5-6 жуп уялачу.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Жыныстык жактан үч жашында жетилет. Апрелдин ортосунан баштап уялайт. Адатта 2 жумуртка басат. Балык жана суудагы омурткасыздар менен азыктанат.

Чектөөчү факторлор[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Чектеш мамлекеттердин территорияларында Жашаган аймактарынын бузулушу.

Көбөйтүү (колдо багуу)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Ысыккөл коругунда корголот.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Азыркы учурдагы популяциянын абалын аныктоо. Көк өрдөктүн топтошкон жеринде тор менен балык уулоого тыюу салуу.

Статусу[түзөтүү | булагын түзөтүү]

III категория, Critically Endangered, CR: R. Кыргызстандын территориясында тукум курут болуунун чегинде. Номинативдүү түрчөсү кездешет. Чоңдугу үй өрдөгүндөй.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]