Ольга четиндиги

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Ольга четиндиги (лат. Sorbaria olgae, Zinserl) - Жайкысын жашыл, бутактары жылаңач, жалбырактары түгөйсүз канаттуу, узундугу – 10-20 см, учтуу сызгычтай 15-19 жалбыракчалардан турган жан жалбырактуу бадал. Жалбыракчалары жумуртка сымал ланцеттей, узундугу 2,3-5 см, туурасы 0,8-2,3 см, кош тишчелүү, кырдуу, теги тегерек же бир аз ичке, учу учтуу же бир аз имерилген, үстү жагы жылаңач, асты жагындагы тарамыштары сейрек, жөнөкөй түкчөлүү. Топ гүлдөрүнүн узундугу 15-25 см, туурасы 8-15 см, түксүз. Желекчелери түксүз, узундугу 2-3 см, имерилген.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Изилденбеген. Май айында гүлдөп, июлда мөмөлөйт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Алай тоо кыркасынын Шахимардан айлына жакын түндүк тоо беттери.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Капчыгайдын тоо беттери.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Түр биринчи жолу 1871-жылы табылып, ошондон бери көптөгөн изилдөөлөр натыйжалуу жыйынтык бере элек.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин токтомунун негизинде 1975-жылдан бери корукка алынган. Кыргыз ССРинин Кызыл китебинде (1985) катталган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Түрдүн азыркы кездеги абалын изилдөө зарыл. Мурунку түр кездешкен аймактарды кылдаттык менен изилдеп, эгер ал түр табылса, ошол жерге ботаникалык заказник уюштуруу.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

CR B2ab( i i i ). Алай тоо кыркасынын чектелген аянтта учураган, чамасы жоголуп бара жаткан өтө сейрек кездешкен эндем. Декоративдүү.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]