Оп майда

Википедия дан

Оп майдаадабият таанууда жана тил илиминде объектилерди же кубулуштарды кеңири сүрөттөө үчүн колдонулган композициялык форма.
Бул композициялык форма объектилерди сүрөттөө, процесстерди сүрөттөө, тажрыйбаны сүрөттөө же адамдын жашоосун жана мүнөздөмөлөрүн сүрөттөө болуп бөлүнөт.
Татаал предмет объекттерди сүрөттөө үчүн колдонулган абстракттуу семантикалык типти түзөт. Ушул композициялык форма үчүн объектинин элементтеринин мейкиндик мамилеси да чагылдырылган мейкиндик мамилелеринин сүрөтү мүнөздүү. Дал ушул элементтер тексттин тактыгын берет, ал космостук каражаттарды - орун же мейкиндик белгилөөлөрүн, берилген багыттарды, аралыкты жана форманы, ошондой эле атоочтордун тиешелүү багыттарын колдонуу аркылуу ишке ашат. Сыпаттама ошондой эле объектини же объектини байкоо убактысына сүрөттөө убактысына дал келет.
Тема өткөн чакка мүнөздүү болгон бардык лингвистикалык каражаттарды колдонуу менен өткөн чакта көрсөтүлүшү мүмкүн. Көбүнчө, ушул композициялык формадагы буюмдар эскерүү катары сүрөттөлөт.
Тил илиминин көз карашынан алганда, сүрөттөө — бул белгилүү бир нерсенин же кубулуштун касиеттери жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө баяндама, кеп түрлөрүнүн бири.