Тармал бирказан

Википедия дан
Dalmatian Pelican Pelecanus crispus, Gir NP, India.jpg
Pelecanus crispus

Тармал бирказан (Pelecanus crispus), (Bruch, 1832):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Монголиянын, Шиңжаңдын, Батыш Сибирдин, Казакстандын, Кичи Азиянын көлмөлөрү, Түштүк Европанын жээктери. Кыргызстанда жазгы жана күзгү келгин кезинде Чүй өрөөнүндө жана Ысыккөлдө (Григорңевка айылынын жанында Акбулуңда жана көлдүн батыш жагы) кездешет.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Бадалдуу, камыштуу, балыктарга бай жасалма жана табигый көлмөлөрдө өткүл мезгилинде учурайт.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

2-3 куштан учурайт. Эки жолку кездешүүдө 6-7 куш. Келгин учурунда жалпы саны белгисиз.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[оңдоо | булагын оңдоо]

Келгин куш. Аралчаларда уялайт, кээде кызгылт бирказан менен бирге болот. Марттын аягында – апрелдин башында 2-3 жумуртка тууйт, аны 40 күн басат. Балык менен азыктанат. Кара карга, күмүш чардактар уяларын бузушат.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Келгин кезинде балыктарга жарды, жашынуучу көлмөлөр аз. Көлмөлөрдүн гидрологиялык режими өзгөрүлүшү менен байланыштуу жашаган же уялоочу жеринин өзгөрүлүшү, аларды чарбага пайдалануу, уу химикаттарды колдонуу.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок, бирок көптөгөн зоопарктарда багылат.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

1985-жылы Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Сезондук заказниктерди жана келгин мезгилинде эс алуучу жайлары катары Борбордук орнитологиялык территорияларды (БОТ) уюштуруу.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

V категория, Vulnerable, VU, A2c+3с. Монотиптүү түр. Евразиянын территориясында эки түрдүн бири.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]