Түктүү мөмөлүү козополянския

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Түктүү мөмөлүү козополянския (лат. Kosopoljanskia hebecarpa, М. Pimen. et R. Kam) - Көп жылдык поликарп өсүмдүк. Каудекси былтыркы жалбырактардын куураган саптарынын калдыктары менен капталган. Сабагынын саны 1-4төн, тоголок, түп жагынан тартып бутактанган, борбордук чатырчасынан узун. Жалбырактары көбүнчө тамыр моюнчасынан өсөт, кыска саптуу келет. Жалбырактарынын узундугу 7-10 см, эки ирет канаттай тилкелүү, жалпы формасы сызгычтай же ичке уштугуй. Акыркы сегменттери түбүнө чейин 2-3 ланцеттей тилкелүү. Чатырчасынын диаметри 15 см, 4-8 тең эмес нурлуу, узундугу 3,5-8 см. Орооч жалбыракчалары жок. Чатырчасы 7-10 гүлдүү, тең эмес, узундугу 6-10 мм келген гүл саптуу. Ороочторунун жалбыракчаларынын саны 5-6, шынаа сымал, чөптөй. Мөмөсүнүн узундугу 5 мм, жазы, жумуру, кырсыз, имерилген, чел кабык сымал бутактанган түктүү.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Белгисиз. Жалпы жана өлкөдө таралышы. Алай тоо кыркасы.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Бадал өсүмдүктөрүнүн арасындагы таштуу-шагылдуу тоо беттери, шагыл таштар.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Белгисиз. Эки жолку чогултуудан белгилүү түр.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Аныкталган эмес.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Өстүрүлгөн эмес.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Коргоо иштери жүргүзүлгөн эмес.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Ареалын жана популяциясынын санын изилдеп, Алай тоо кыркасынын этектеринде башка сейрек түрлөр менен катар коргоого алып, ботаникалык заказник уюштуруу керек.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

V U . Эндем. Кыргызстанда өскөн субэндем тукумдун эки түрүнүн бири. Сейрек учураган, антропогендик фактордун таасиринен тез эле жок болуп кетүүсү мүмкүн, чакан аймакты ээлеген түр.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]