Узун куйруктуу суубүркүт

Википедия дан
Pallas's Fish Eagle ( Haliaeetus leucoryphus) 2.jpg
Haliaeetus leucoryphus

Узун куйруктуу суубүркүт (Haliaeetus leucoryphus), (Pallas, 1771)

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Каспий деңизинен Байкалга чейин. Кавказда, Орто Азия жана Индияда кыштайт. Кыргызстанда сейрек кездешкен куш.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Атайын саны эсепке алынган эмес, ошондуктан азыркы убакка чейин так маалымат жок.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Жекен өскөн көлмөлөр, теректүү-талдуу токойлор жайгашкан дарыялардын жээктери.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[оңдоо | булагын оңдоо]

Кышында гана келүүчү келгин куш.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Түздөн-түз кыруу, уяларын талкалоо, жашоого жагымдуу жерлерин кыскартуу.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

СССРдин Кызыл китебине киргизилген (1984) . «Жапайы фаунанын жана флоранын жоголуп бара жаткан түрлөрдү соода-сатык кылуу боюнча эларалык конвенциясынын» 2-тиркемесине киргизилген . Кыргызстанда коргоого алынган территориялар жок.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыштоочу жерлерин кайтаруу. Массалык маалымат каражаттары аркылуу түрдү сактап калыш үчүн пропаганда жүргүзүү. Колго кармап көбөйтүш үчүн питомник уюштуруу.Кыштаган жерлеринде чыныгы санын далилдеп, жем менен камсыз кылууну уюштуруу. Чектөөчү факторлорду изилдөө.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

V категория, Vulnerable, VU, C1. Жок болуп бара жаткан түрдүн бири. Дүйнөлүк фаунанын суу бүркүттөрүнүн 8 түрдүн бир түрү жана Кыргызстандын фаунасынын 2 түрдөн бирөө. Монотиптүү түр.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]