Эверсманндын көгүчкөнү

Википедия дан
Yellow-eyed Pigeon.jpg

Эверсманндын көгүчкөнү (Columba eversmanni), (Bonaparte, 1856):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистан, Кашкар, Кашмир жана Ладак. Кыргызстанда Чүй, Талас өрөөнүндө жана Ферганада кездешет. XX кылымдын аягында Чүй жана Аксуу дарыяларынын жээктериндеги жарларда уялаган. 2003-жылы Фергана тоо кыркаларынын этектеринде Көкарт дарыясынын жарлуу жээктеринде уялашы байкалган.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Дарыяларын жээктерине уяшалат . ==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Чүй өрөөнүндө Чүй жана Аксуу дарыяларында уялоосу белгилүү . Дарактардын коңулдарына, эски имараттарга да уя салышы мүмкүн. Уясында 2 жумуртка. Балапандарын экөө тең багат. Бир жайдын ичинде экөө тең балапандарын 2-3 жолу чыгарууга жетишет. Өсүмдүктөрдүн жана маданий кылкандуу өсүмдүктөрдүн уруктары менен азыктанышат. Күзүндө август-сентябрда учуп кетишет. Иран, Афганистан жана Индостандын түндүк жагында кышташат.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Аңчылык кылуу куштардын тизмесине киргендиктен, такталган эмес.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Казакстандын Кызыл китебине киргизилген.Түрдү сактап калыш үчүн атайын колдонгон чаралар жок. Спорттук аңчылык жүргүзүү. Коргоо үчүн за рыл а ракеттер. Аңчылыкка кирүүчү түрлөрдүн тизмесинен алып салуу.Азыркы таралышын жана санын билүү үчүн изилдөөлөрдү жүргүзүү. Түрдү сактоого керектүү чараларды иштеп чыгуу.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

V категория, Vulnerable, VU, A2bcd+3bcd. Кыргызстандын фаунасында уруунун 6 түрүнүн бири. Монотиптүү түр.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]