Бөлүү

Википедия дан
Бөлүү.

Бөлүү (деление) — көбөйтүүгө тескери амал, б. а. берилген көбөйтүндү жана көбөйтүүчүлөрдүн бири б-ча экинчи көбөйтүүчүнү табууга мүмкүндүк берүүчү амал. санын b санына бөлүү bх=а же хb = а барабардыгы орун алган х санын табуу болуп эсептелет. Мында х — тийинди деп аталат. Белгилениши а/b, а:b же а — бөлүнүүчү, b — бөлүүчү деп аталат. Санды 0гө бөлүүгө болбойт. Эгер а саны bга калдыксыз бөлүнсө, ал а: b деп белгиленет. Бөлчөктү бөлчөккө бөлүү ; n, q0 формуласы менен аныкталат. Комплекстик сандарды бөлүү формуласы менен эсептелет.

: белгисин математикага 1684-ж. Г. Лейбниц киргизген

. белгиси Герондо, Диофантта, ал-Хасарда ж. б. жолугат.