Кара канаттуу ачачулдук

Википедия дан
Naturalis Biodiversity Center - ZMA.AVES.20871 - Glareola nordmanni Fischer, J.G., 1842 - Glareolidae - skin specimen.jpeg
Glareola nordmanni

Кара канаттуу ачачулдук (Glareola nordmanni), (J.G. Fischer, 1842):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Евразияда төмөнкү Дунай өрөөнүнөн чыгышты көздөй жогорку Обдун өрөөнүнө чейин. Түндүккө карай Полтава областына жана Воронеж областынын түштүк бөлүгүнө чейин, Волга жана Урал дарыяларынын ортосу 55-параллелге чейин, Костанай районуна, Чаны көлүнө, Каменң-на-Обиге чейин. Түштүк тараптан Кара деңиздин түндүк жээгине, Чоң Кавказдын түндүк тоо этектерине, Устюрттун түндүгүнө, Арал деңизи жакта 45- параллелге чейин, Сырдарыя өрөөнү боюнча жогору карай Казалинскке, Тургайдын төмөн жагына чейин, Сарысу жана Зайсан ойдуңдары. Учуп өтүүдө Казакстандын бардык жеринде кездешет . Кыргыз Республикасында учуп өтүүдө өрөөндүү жерлерде учурайт .

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Суу жана суунун жанындагы мейкиндикттерди артыксынтат.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Саны боюнча системдүү маалымат жок.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[оңдоо | булагын оңдоо]

Учуп өтүүчү түр. Көбүнчө курт-кумурскалар менен азыктанат.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Жашоого ыңгайлуу аймактарга тийгизген антропогендик таасир: жер иштетүү, мал жаюу, атып өлтүрүү. Жакалуу ачачулдук менен конкуренттүү карым-катнашта турушу мүмкүн.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз Республикасында колдо багылбайт.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Республикада атайын коргоо чаралары жок. Түр I UCNдин Кызыл китебинин 8-категориясына Data Deficient киргизилген.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Кичи заказниктерди түзүү аркылуу эс алуу жана уялоо жерлерине адамдын иш-аракетинин тийгизген таасирин чектөө. Мындай аймактарды жана караканаттуу ачачулдуктун республикада болуу мүнөзүн аныктоо.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VIII категория. Data Deficient, DD. Кыргыз Республикасынын фаунасында уруунун эки түрүнүн бири. Монотиптүү түр.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]