Тил

Wikipedia дан

Тил – адамдардын байланыш қаражаты қатары қызмат қылған белгилердин системасы. Тилдин жардамы менен дүйнөнү таанып билүү ишке ашырылат. Тил табиғый жана жасалма болушу мүмкүн. Күндөлүк турмушта пайдаланылчу Тил табиғый тил деп, ал эми қандайдыр бир өзгөчөлүү маселелерди түшүндүрүүчү, тар чөйрөдө қолдонулчу тилди жасалма тил деп аташат. Мисалы, математикалық символиканын тили, физикалык теориялардын тили ж. б. тил - социалдық қубулуш. Ой-жүгүртүүнүн жашаш формасы катарында көрүнүү менен, тил ошону менен қатар аң-сезимдин қалыптанышында чоң роль ойной тил тил топтолғон билимдерди сактоонун жана аларды кийинки муундарға өткөрүп берүүнүн қаражаты болуп қызмат қыла тил тилдин жардамы менен конкретүү ой жүгүртүү ишке ашырылат. Кийинки мезгилдерде тил жалаң ғана лингвистиканын эмес, ошондой эле логиканын жана семиотиканын да изилдөө объектиси болуп жатат. Ушуға байланыштуу азырқы замандын неопозитивизми философиялық изилдөөлөрдүн бүткүл проблематикасын тилди логикалық талдоо ишине ыйғарып салууну көздөшөт.


Қолдонулған адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Қырғыз адабияты: энциклопедиялық оқуу қуралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004