Дин

Wikipedia дан

Дин – табияттан тышкары кереметүү илме кайып күчтөр бар деген ишенимге таянган көз караштардын, сезим-туюмдардын, ырым-жырымдардын, каада-салттардын жыйындысы. Д. түшүнүгүнө диний мекемелер жана диний кызматкерлер да кирет.
Д. коомдук аң-сезимдин өзгөчө бир формасы болуп, адамдардын жүрүш-туруш нормаларын жөнгө салуучу милдет да аткарат.
Д-дин тарыхый жактан эң алгачкы формалары – магия, тотемизм, фетишизм, анимизм, арбакка сыйынуу ж.б.


Дүйнөлүк диндер (жаралыш катары менен):
Теңирчилик, Буддизм, Зороастризм, Иудаизм, Машаякчылык, Ислам.