Кашкар бөрү карагаты

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Кашкар бөрү карагаты (лат. Berberis kaschgarica, Rupr. 1869) - Бийиктиги 0,5 см ден 1 м ге чейин жеткен, жыш бутактанган, муун аралыктары кыска бадал. Бутактары күрөң сымал, тикенектүү үч бөлүктүү, узундугу 15 мм, жалбырактарынан ашып турат. Жалбырактары майда, узундугу 15 мм, туурасы 6 мм, кыска жалбырак саптуу, сүйрү жумуртка сымал, терилүү, бүтүн кырдуу же капталында жылгыз учтуу тишчелүү. Гүлдөрү жалгыздан же 2-3 даанадан жалбырак колтугунда жайгашкан. Чөйчөкчө жалбыракчалары учсуз, жумуртка сымал. Желекчесинин учу кесилген-оюкчалуу, аталыгынан эки эсе узун. Мөмөсү - жазы жумуру, жемиши кара, узундугу 8 мм ге чейин.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Май-июнда гүлдөп, августта мөмөлөйт. Уругу аркылуу көбөйөт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Тибет, Кашкар (Батыш Кытай), Чыгыш Памир (Тажикстан), Борбордук Тянңшанң (Кыргызстан, Сарыжаз дарыясынын бассейни).

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Таштуу адырлар, эски мореналар, сырттар. Деңиз деңгээлинен 4300 м ге чейинки бийиктиктерде учурайт.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Аз санда, жалгыздап кездешет.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Түрдүн популяциялары кездешкен аймактарды чарбачылыкка өздөштүрүү.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Атайлап өстүрүү боюнча маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз ССРинин Кызыл китебинде катталган (1985).

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Түрдүн санын, биологиясын изилдеп, ал кеңири таралган жерлерде ботаникалык заказник уюштуруу керек.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VU. Сейрек кездешүүчү түр.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]