Учсуз анемона

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Учсуз анемона (лат. Anemone obtusiloba, D. Don.) - Бийиктиги 15 см ге чейин жеткен, көп жылдык, түкчөлүү өсүмдүк. Тамыр сабагынын үстүңкү бөлүгүн жалбырак сабынын түктүү калдыктары жаап турат. Жан тамыр жалбырактары түрпөчөдөй келбетте келип, тыкыс, түп жагына чейин үч ирет тилкелүү, жазы тескери- жумурткадай сегменттүү жана бүтүн кырдуу же 3 ири бодуракай жалбырак тишчелүү. Гүлдөрүнүн диаметри 1,5 см ге чейин жетет, ичинен агыш, сыртынан киргилт-сыя-көк, мөмөчөсү түксүз өсүндүлүү.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Июлң айында гүлдөйт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Орто Азия, Кытай, Индия. Кыргызстанда Борбодук Тянңшанң, Тескей Алатоо, Сарыжаз дарыясынын бассейни.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Таштуу, аска-зоолуу бийик тоолордун беттеринде кездешет.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Жаратылыштагы саны аныкталган эмес.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Адамдын чарбачылык иш-аракеттери, чексиз мал жаюу.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз ССРинин Кызыл китебинде (1985) катталган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Ареалын жана жаратылыштагы сан өлчөмүн аныктап, түр кеңири тараган аймактарда ботаникалык заказник уюштуруу. Ботаникалык бактарда атайлап өстүрүү аракеттерин жасоо зарыл.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VU. Эң четки батыш ареалы Кыргызстандын Борбордук Тянңшанында жайгашкан.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]