Генеративдик лингвистика

Википедия дан

Генеративдик лингвистика — азыркы дүйнөлүк тил илиминдеги багыт, 1950—жылдардын аягынан кеңири тараган, негиздөөчүсү Ноам Хомский ( АКШ ). Бул теория тилдин гипотетикалык тубаса түзүлүшүн изилдөөнү тил илиминин иши катары карайт . 1960—жылдан 1990—жылга чейин генеративизм тил илиминде эң таасирдүү ыкма болгон.

Жөнөтүү лингвистикасынын көңүл борборунда грамматика теориясы турат, бирок ал фонологиясы, семантика, психолингвистика жана тил философиясы көптөгөн багыттарга да таасирин тийгизген. Анын негизги каршылаштары функционалдык жана когнитивдик лингвистика тарапташтары болуп эсептелет. Генеративдик лингвистиканын сүрөттөө ыкмалары 1960-жылдардын советтик тил илиминдеги формалдык багыттардын өнүгүшүнө таасир эткен; 1990-жылдардын экинчи жарымынан баштап анын орус лингвистигине таасири бир аз күчөгөн, бирок Россияда функционалдык жана когнитивдик лингвистиканын жактоочуларынын позициялары салттуу түрдө бекем (бул жагынан Россияга Австралия же Франция сыяктуу өлкөлөр окшош, бул өлкөлөрдө көз карандысыз улуттук илимий мектептердин таасири күчтүү).

Генеративдик тил илиминин тармактары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Тил теориясынын максаты, Хомский боюнча, ачык жетишсиз тышкы стимулдун, башкача айтканда, башкалардын сөзүнөн алынышы мүмкүн болгон маалыматтын негизинде баланын эне тилин укмуштуудай тез өздөштүрүү фактысын түшүндүрүү. Адамдын лингвистикалык жөндөмдүүлүгүнүн негизин адамдын ой жүгүртүүсүнүн негизги параметрлерин, атап айтканда, тилдик билимдин структурасын аныктаган тубаса биологиялык жактан аныкталган компонент саналат. Бардык адамдарга мүнөздүү болгон тубаса компоненттин жана тышкы стимулдун (башкалар сүйлөгөн спецификалык тил – англис, орус, кытай ж. Хомский үчүн, тирүү организмдердин өсүшүнүн өзгөчө учурун билдирет. Жакында Хомский үчүнчү факторду – тилди башка биологиялык жана когнитивдик системалар менен бириктирүүчү касиеттерди (мисалы, жөнөкөй бирдиктерден татаал бирдиктер курулганда, жөнөкөй бирдиктердин структурасы өзгөртүлбөйт деген принцип) айткан. Генеративисттер тилди сүрөттөөгө гана эмес, бул тилде сүйлөмдөрдү түзүүнүн эрежелерин да сүрөттөөгө мүмкүндүк берген тил моделин түзүүгө аракет кылып жатышат. Жеке тилдер үчүн моделдерден тилдин түзүлүшү жөнүндө тыянак чыгарылат.

Хомский ошондой эле компетенттүүлүк менен аткаруучулукту айырмалайт, мында биринчиси сүйлөөчүнүн өз тилинде сүйлөө жөндөмдүүлүгүн билдирет. Генеративдик тил илиминин изилдөө предметин түзгөн компетенттүүлүк. [1]

Хомский менен байланышкан генеративдик тил илиминин өнүгүү тарыхы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1957-жылы Н.Хомскийдин «Синтаксистик структуралар» китебинде түзүлгөндөн бери генеративдик тил илими абдан өзгөрдү:

Кайра каралган кеңейтилген стандарттык теория[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Белгилүү сүйлөмдүн түзүмүн билдирген дарак "Түссүз жашыл идеялар катуу уктайт "

Бул версияда үч жаңылык бар:

X'-теориянын башталышында сүйлөмдүн чагылдырылышы

Кеңейтилген стандарттык теория[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кеңейтилген стандарттык теория деп аталган теория Хомскийдин теориясына маанилүү жаңылык алып келди: X'-теориясы .

Ага чейин бардык синтаксистик эрежелер абдан жалпы жана кептин ар кандай бөлүктөрүндө өзүнчө түзүлгөн. X'-теориясы сүйлөмдөрдү түзүүчү үч эрежени белгилейт: тактооч, кошумча жана толуктоочтун эрежелери (ар бир тилде толуктоочтун жана тактоочтун тартиби бирдей болуп эсептелет, ошондуктан тилдер оң- жана толуктоочтук болуп бөлүнөт. сол бутактуу) :

Толуктоочту суроо сүйлөмдүн башына жылдыруу. t - кыймылдан "из"

Контролдоо жана байланыш теориясы байланыш теориясынын негизги принциптерин формулировкалады (бирок, алар сынга алынган жана буга чейин Танжа Рейнхарт сыяктуу тилчилер тарабынан өзгөртүлгөн). Байланыш теориясы ат атоочтордун (мисалы, ал ) жана анафорлордун (мисалы, өзүңүз ) таралышы боюнча суроолорго жооп берет. Эмне үчүн, айталы, Жакан менен анын «Жакан аны кырды» деген сүйлөмдө бир эле кишиге кайрылуусу мүмкүн эмес? Контролдук теория ишти тапшыруу сыяктуу маселелер менен алектенет.

 • Америкалык лингвист Рэй Джекендоф тарабынан иштелип чыккан X'-теориядагы чектөөлөр.
 • Толуктоочтун болушу жөнүндө божомол, сүйлөмдө эң бийик чоку. Мисалы, англис тилиндеги сыяктуу байланыштар бош эмес толуктоочтор болуп эсептелет. Сүйлөмдөр менен айкалышып, алар сүйлөмдү түзөт, CP менен белгиленет. Англис тилинин (жана гана эмес) индикативдик сүйлөмдөрүндө толуктооч нөл болуп эсептелет.
 • Жылдыруу а. Дарактагы компоненттерди жылдырууга мүмкүндүк берүүчү эреже. Мисалы, англис тилиндеги wh-motion [2] (Bill helped Susy → Bill whom helped?).

Принциптердин жана параметрлердин теориясы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Теория синтаксистеги бардык тилдик вариациялар принциптер деп аталган универсалдуу грамматиканы түзгөн эрежелердин ар кандай параметрлерине байланыштуу деп болжолдойт. Мисалы, про-дроп принциби. Кээ бир тилдер ат атооч менен айтылган теманы "чыгарып таштоого" мүмкүнчүлүк берет. («Veni, vidi, vici», бирок «Келдим, көрдүм, жеңдим»).

1995-жылы чыккан «Минималисттик күн тартиби» аттуу китебинде Ноам Хомский тил илиминин негизги суроолору деп эсептеген эки суроону берет:

 • Грамматика ар кандай модулдардан турат: иштин өзүнчө теориялары, байланыш жана башкалар.
 • Тил "инверттелген Y модели" деп аталган формада көрсөтүлүшү мүмкүн. Биринчиден, лексикадан сөздөр тандалып алынган жана тета ролдору дайындалган D-түзүмү түзүлөт. Андан кийин, кыймылдардын ачык бөлүгү пайда болот, бул S түзүлүшүнө алып келет. Андан кийин S-түзүмү үн процесси (Spell-Out) аркылуу фонологиялык формага (PF) жана кыймылдардын жашыруун бөлүгү аркылуу логикалык формага (LF) багытталат. Бардык кыймылдар универсалдуу деп эсептелет, бирок алардын ачык же жашыруун болушу тилден көз каранды.

Минималист программасы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. Тил деген эмне?
 2. Ал эмне үчүн мындай? Эмне үчүн анын касиеттери бар?
Жөнөкөй топтун мисалы

Хомский тилдин эсептөө системасы минималдуу деп болжолдойт, андыктан тил илиминдеги “керексизден” арылып, мисалы, D- жана S-түзүмдөрүнөн тилдин “интерфейстерин” гана калтырып, сенсомотордук (тиешелүү Y-моделиндеги PF) жана концептуалдык-интерпретивдүү (Y-моделиндеги LFга туура келет). Хомский эки гана синтаксистик операцияны калтырат: бириктирүү жана макул болуу. Бириктирүү эки структураны бириктирет, ал эми макул болуу грамматиканын негизги элементи болгон макулдашууга жооп берет.

Синтаксистик бирдиктердин түзүлүшү да жөнөкөйлөштүрүүгө дуушар болот. X'-теориясы жөнөкөй топтордун теориясы менен алмаштырылган (Жаңаң фазалык структура теориясы).

Минимализмдин маанилүү инновациясы Move α эрежесин F Attract F менен алмаштыруу болуп саналат, ага ылайык кыймыл чокунун кандайдыр бир талабы менен түрткү болгондо гана пайда болушу мүмкүн (мисалы, T чокусу номиналдык белгилердин (адам, сан) кыймылын талап кылат., жынысы) анын спецификаторуна).

Тил жөндөмүнө эки чектөөлөр бар  :

 • Акыркы курорттун принциби: кыймыл, эгерде ансыз пайда болгон структура эрежелерге туура келбесе гана пайда болушу мүмкүн.
 • Жалкоолук принциби (Procrastinate): бардык мүмкүн болгон аракеттер “кийинкиге” кийинкиге калтырылат. Кыймылдын тымызын жасалышы мүмкүн болсо, ал тымызын жасалат.

Окуу адабияты[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Ноам Хомский
 • Формалдуу семантика
 • Теория "Мааниси - Текст"
 • Митренина О.В., Романова Е.Е., Слюсарь Н.А. Введение в генеративную грамматику. — URSS, 2012. — 376 с.
 • Carnie A. Syntax: a generative introduction (3rd edition). — Wiley. — 2012.
 1. Chomsky, Noam (1965), Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, ISBN 9780262260503
 2. Цитатанын катасы: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :0