Шорлор

Википедия дан

Шорлор (шор. шор-кижи, тадар-кижи, татар, тадар) — Түрк тилдүү эл, шордуктар негизинен Орусиянын аймагында Батыш Сибирдин Түштүк-Чыгыш аймактарында, анын ичинде Кемеров облусунда, Таштагол районунда, Новокузнецк районунда, Междуреченск шаарында, жана айрым бөлүктөрү - Хакасия менен Алтай Жумуриятында байырлашат. Болжолдуу түрдө 14 миң шордук бар деп саналат. Түндүк жана Түштүк диалекттери бар. Тили жагынан Алтайлыктарга, Кыргыздарга, Хакастарга жана Телеуттарга жакын.

Тарыхы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Шор этносу тээ VI-IX кылымдардан бери эле кет тилдүү уруулардын эне-сайлык кыргыздар жана башка түрк элдери менен жуурулуша баштаган учурунан бери калыптанып келет деген көз караш бар. Айрым иликтөөчүлөр шор эли XVII кылымда гана калыптана баштаган деп санашат. Орусиялык булактар шор эли тууралуу алгачкы жолу ошол XVII кылымдан тартып эскеришет.

1917-жылга чейин шордуктар балыкчылык, аңчылык, аң-теринин сатуу, анча-мынча кол өнөрчүлүк менен алектенишкен. Алардын ата-бабалары эзелтеден темир кенин иштетишкен, ошондуктан алардын жайын Темирчи Ала-Тоо (кийинчерээк орусча "Кузнецкий Ала-Тау") деп аташкан.


Түндүк шордуктарды келгин орустар "темир уста татарлар" - «кузнецкие татары» деп аташкан. 1920-жж. ортосунан тартып шор адабий жазма тили калыптанган. Сабаттуулук өскөн.

Илимий адабияттарда кондом татарлары, кузнецк-том татарлары, абиндер ж.б. аттар менен белгилүү. Өздөрүн «шор-кижи», «татар-кижи» деп аташары маалым. Түрк тилдердин генеалогиялык жиктешүүсүндө уйгур-огуз тобунун хакас бутагында сүйлөшөт. Хакас тобундагы тилдер менен тектеш болгону менен, шорлордун тили бир катар өзгөчөлүктөргө ээ. Калктын саны 15 миңден ашуун.

Хакас жана Түндүк Алтайлык (куманды, челкан ж.б.) тилдер менен тектеш диалектилерде сүйлөшөт. Шорлордун этногенезинде түрк, кет, самодий, угор компоненттери катышкан, бир бөлүгү хакастардын курамына жуурулушкан. Изилдөөчүлөрдүн пикирлерине караганда, шорлордун этностук тарыхында кыргыздардын ээлеген орду зор. Уруулук курамында да кыргыздар менен этногенетикалык жалпылыктар байкалат. Шорлордун негизги чарбачылыгы аң уулоо менен байланышкан. Темир кенин иштетүү жана аны өндүрүү жогорку деңгээлде өнүккөн, дыйканчылык да белгилүү дэңгээлде (буудай, арпа ж.б.) жолго коюлган.

Шордуктар 21-кылымда[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Ушул тапта шордуктардын бир даары өз маданиятын жана салтын унута башташты. Ошого карабастан, шор салтын жандандыруу аракеттери да көрүлүп жатат. Иш издеп шаарларга журт которгон шордуктар өз балдарын эне тилинде окута албай жаткан учурлар арбын.


Орусиядагы шордуктардын саны (жадыбал):

Атактуу шордуктар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Шор эли тууралуу адабият[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Шорский сборник. Историко-культурное и природное наследие Горной Шории. Вып. 1. Кемерово, 1994.
 • Деятельность Андрея Ильича Чудоякова и духовное возрождение шорского народа. Новокузнецк, 1998.
 • Шорский национальный природный парк: природа, люди перспективы. Кемерово, 2003.
 • Шорцы. Сибирь. Атлас Азиатской России. - М.: Топ-книга, Феория, Дизайн. Информация. Картография, 2007. - 664 с. - isbn 5-287-00413-3.
 • Шорцы. Народы России. Атлас культур и религий. - М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. - 320 с. - isbn 978-5-287-00718-8.
 • Ай-Толай. Героические поэмы и сказки Горной Шории. Новосибирск: ОГИЗ, 1948.
 • Алексеев В.П. Антропологические данные и проблемы происхождения шорцев // Ученые записки ХакНИИЯЛИ. Абакан, 1965. Вып. XI. С. 86-100.
 • Аравийский А.Н. Шория и шорцы // Труды Томского краевого музея. Т.I. Томск, 1927. С. 125-138.
 • Арзютов Д.В. Религиозная ориентация среднемрасской группы шорского этноса на современном этапе // Традиционные культуры и общества Северной Азии (с древнейших времен до современности). Мат-лы XLIV регион. (с междунар. участием) арх.-этногр. конф. студ. и молодых ученых. Кемерово, 31 марта – 3 апреля 2004 г.). – Кемерово, 2004. – С. 375–378.
 • Арзютов Д.В. Горно-таежные шорцы: этноконфессиональные процессы в начале XXI века // Сибирь на рубеже тысячелетий: традиционная культура в контексте современных экономических, социальных и этнических процессов./ Отв. ред. Л.Р.Павлинская, Е.Г.Федорова. – СПб: Европейский дом, 2005 – С. 129–143.
 • Бабушкин Г.Ф. О шорской диалектологии // Вопросы диалектологии тюркских языков. Фрунзе, 1968. С. 120-122.
 • Бабушкин Г.Ф., Донидзе Г.И. Шорский язык // Языки народов СССР. Тюркские языки. Т.2. М., 1966. С. 467-481.
 • Васильев В.И. Шорцы // Народы Мира: Историко-этнографический справочник. М., 1988. С. 522.
 • Галаганов З.П. История Горной Шории. Книга первая. 1925-1939 гг. Кемерово, 2003.
 • Гончарова Т.А. Этнический состав населения Нижнего Притомья и его динамика в XVII-начале XXI вв. АКД. Томск, 2004.
 • Горно-Шорский район // Сибирская советская энциклопедия. Т. III. Новосибирск, 1931. С. 61.
 • Дева горных вершин. Шорское героическое сказание. Пер. с шор. и обработка Г.Ф. Сысолятина. Кемерово, 1975.
 • Девять бубнов шамана. Шорские легенды и предания. Предисловие, составление и комментарий А.И. Чудоякова. Кемерово, 1989.
 • Иванов С.В. Шорцы // Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Л., 1979. С. 42-54.
 • Ким А.Р. Материалы по краниологии шорцев и кумандинцев // Западная Сибирь в эпоху средневековья. Томск, 1984. С. 180-195.
 • Кимеев В.М. Горные хребты Южной Сибири – границы или центры этнических территорий? // Проблемы археологии степной Евразии. Кемерово, 1987. С. 55-56.
 • Кимеев В.М. Жилище и хозяйственные постройки шорцев // Жилище народов Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1991. С. 16-30.
 • Кимеев В.М. Компоненты шорского этноса // Чтения Памяти Э.Ф. Чиспиякова (к 70-летию со дня рождения). Новокузнецк, 2000. Ч. 1. С. 33-38.
 • Кимеев В.М. Основные этапы формирования шорского этноса // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1985. С. 102-105.
 • Кимеев В.М. Территориально-этнические группы шорцев в XVII-нач.XX вв. // Молодые ученые Кузбасса в X пятилетке. Ч.II. Кемерово, 1981. С. 150-155.
 • Кимеев В.М. Шорцы. Кто они? Кемерово, 1989.
 • Кимеев В.М., Ерошов В.В. Аборигены Кузбасса. Кемерово, 1997.
 • Колюпанов В. Алтын шор. Золотая Шория («Сказания, мифы, легенды, сказки Горной Шории»). Вып. 4. Кемерово, 1996.
 • Межекова Н.М. Шорский диалект // Диалекты хакасского языка. Абакан, 1973. С. 49-66.
 • Миллер Г.Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 года // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера (История Сибири. Первоисточники). Вып. VI. Новосибирск, 1996. С. 17-36.
 • Патрушева Г.М. Шорцы сегодня: современные этнические процессы. Новосибирск, 1996.
 • Потапов Л.П.Опыт датировки шорского предания о происхождении земледелия // Изв. ВГО, 1949. Т.1. Вып. II. С. 411-414.
 • Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936.
 • Потапов Л.П. Шорцы // Народы Сибири. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 492-538.
 • Рейно Л.А. Шорский орнамент // Приобье глазами археологов и этнографов. Томск: Изд-во ТГУ, 1999. С. 163-172.
 • Соколова З.П. Шорцы // Вопросы истории. 1974. № 12. С. 207-212.
 • Травина И.К. Шорские народные сказания, песни и наигрыши. М.: «Композитор», 1995.
 • Тучков А.Г. Томские этнографические экспедиции в Горную Шорию // Труды Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея. Томск: Изд-во ТГУ, 1996. С. 165-191.
 • Функ Д.А. Из какого ты рода? [фамильно-родовой состав шорцев] // «Знамя шахтера» (г. Междуреченск), 1992, 17 сентября.
 • Функ Д.А., Кимеев В.М. «Абинцы» в русских исторических документах // Молодые ученые Кузбасса 60-летию образования СССР: Материалы к научн. конф. Кемерово, 1982. С. 90-92.
 • Хлопина И.Д. Горная Шория и шорцы // Этнографическое обозрение, 1992. № 2. С. 134-147.
 • Чиспияков Э.Ф. История формирования этнической культуры шорцев // Кузнецкая Старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 88-101.
 • Чиспияков Э.Ф. К вопросу о формировании диалектной системы шорского языка // Проблемы этногенеза и этнической истории аборигенов Сибири. Кемерово, 1986. С. 55-62.
 • Чиспияков Э.Ф. К вопросу об этнониме Шор // Этнические и историко-культурные связи тюркских народов СССР. Всесоюзная тюркологическая конференция 27-29 сент. 1976 г. Алма-Ата, 1976. № 3. С. 111.
 • Чиспияков Э.Ф. О телеутско-шорских языковых контактах // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий: Тезисы докладов областной научной конференции по лингвистике. Омск, 1984. С. 23-27.
 • Чиспияков Э.Ф. Откуда пришли шорцы // Кузнецкий рабочий. Новокузнецк, 1985, 25 февраля.
 • Чиспияков Э.Ф. Шорско-кетские параллели в лексике // Языки и топонимия. Вып. I. Томск, 1976. С. 73-76.
 • Чиспияков Э.Ф., Абдрахманов М.А. Территориальные различия в фонетике и лексике шорского языка // Материалы к предстоящей VIII научной конференции Новокузнецкого пединститута. Новокузнецк, 1967. С. 28-30.
 • Чудояков А.И. Стили шорского края // I международная конференция «Традиционные культуры и среда обитания»: тезисы. М., 1993. С. 39-43.
 • Шорские героические сказания (вступительная статья, подготовка поэтического текста, перевод, комментарии А.И. Чудоякова; музыковедческая статья и подготовка нотного текста Р.Б. Назаренко). М., Новосибирск, 1998.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Каратаев, Олжобай. Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз-Түрк "Манас" университети, 2003. - 265 бет. - ISBN 9967-21-621-2.

Интернеттеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]