Кыргыз алфавити

Википедия дан
Baldar Çomoqtoru. Ajtuucu: Toƣoloq Moldo Abdьraqmanov. 1939

Кыргыз алфавитикыргыз тилин жазуу үчүн колдонулган алфавит. Кыргыз тили төмөнкү алфавиттерди колдонот:

  • Кирилл жазуусу расмий түрдө Кыргызстанда колдонулат
  • Араб жазуусу расмий түрдө Кытайдын Шинжаң-Уйгур автоном районуна кирген Кызылсуу-Кыргыз aвтоном oблусу, Или-Казак aвтоном oблусу, Пакистан жана Ооганстанда колдонулат.
  • Кыргыз Брайль алфавити

Араб ариби 1927-жылы латын арибинин негизинде түзүлгөн алфавитке өткөнгө чейин колдонулган. Учурда араб ариби Кытайда колдонулат. Латын ариби Кирилл арибине алмаштырылганга чейин 1930-жж. Советтер Союзунда колдонулган. Кыргыз кирилл ариби Кыргызстанда колдонулат. 36 тамгадан турат: 33 орус алфавитинен, жана кошумча кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылайык 3 тамга: Ң, Ү, Ө.

“Манас” эпосунун бөлүмдөрүнүн кыргызча латын алфавитиндеги басылмалары (сол жактагы жогорку бурчтагы китеп – 1925-жылы Москвада кыргыздын арап алфавитинде чыккан Тыныбек Жапый уулунун айтуусундагы “Манас”).
Эмиграциядагы латын арибиндеги айрым кыргызча чыгармалардан үзүндүлөр. 1940-жылдар. Айдың Арслан Капай уулу Койчиевдин “Фейсбуктагы” жарыяларынан алынган.
Анкара университетинин профессору Гүлзура Жумакунова сунуштаган “Инарип” аттуу жаңы кыргыз латын алфавитинин жадыбалы. 2021-жылдын 3-марты.

Кыргыз ариптеринин салыштырмалуу жадыбалы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кирилл ариби Аталышы Араб ариби[1] Латын ариби
(1928-1940)
Эмиграциядагы латын ариби

(1940-1950)

IPA
А а а ا A a A a /ɑ/
Б б бы ب B в B b /b/, [w], [v]
В в вы ۋ V v V v /v/
Г г ги گ G g G g /ɡ/
ғы ع Ƣ ƣ Ƣ ƣ [ʁ,ɣ]
Д д ды د D d D d /d/
Е е e ه E e E e /e/
Ё ё ё يو Jo jo Jo jo /jo/
Ж ж жы ج Ç ç Ç ç /dʒ/
Жумшак (орусча) Ж жи (Ƶ ƶ 1938-1940) Ƶ ƶ /ʒ/
З з зы ز Z z Z z /z/
И и и ى I i I i /i/
Й й йы ي J j J j /j/
К к ки ك K k K k [k]
қы ق Q q Q q [q]
Л л лы ل L l L l /l/
М м мы م M m M m /m/
Н н ны ن N n N n /n/
Ң ң ың ڭ Ꞑ ꞑ Ꞑ ꞑ / Ṇ ṇ /ŋ/
О о о و O o O o /o/
Ө ө ө ۅ Ɵ ɵ Ö ö /ø/
П п пы پ P p P p /p/
Р р ры ر R r R r /r/
С с сы س S s S s /s/
Т т ты ت T t T t /t/
У у у ۇ U u U u /u/
Ү ү ү ۉ Y y Ü ü /y/
Ф ф фы ف F f F f /f/
Х х хы ح X x (H h 1928-1938) H h [χ] /k/
Ц ц цы - - - /ts/
Ч ч чы چ C c C c /tʃ
Ш ш шы ش Ş ş Ş ş /ʃ/
Щ щ ща ش Ş ş Ş ş /ʃtʃ/, /ʃː/
Ъ ъ ажыратуу белгиси - - - -
Ы ы ы ى Ь ь Ĭ ĭ /ɯ/
Ь ь ичкертүү белгиси - - - -
Э э э ه E e E e /e/
Ю ю ю يۋ Ju ju Ju ju /ju/, /jy/
Я я я يا Ja ja Ja ja /ja/, /jɑ/
  • К (K) ك + а, о, у, ы тамгаларынын алдында турса же ээрчисе => ق (Q) деп жазылат.
  • Г (G) گ + а, о, у, ы тамгаларынын алдында турса же ээрчисе => ع (Ğ) деп жазылат.


Кирилл ариби Аталышы МФА Жеке жазылуу Акыры Ортосунда башында
Аа Алип [ɑ] ا ا
Бб Бээ [b]
Пп Пээ [p] پ
Тт Тээ [t]
Жж Жым [dʒ]
Чч Ch ch [t͡ʃ]
Хх H h / X x [χ~q]
Дд D d [d]
Рр R r [r]
Зз Z z [z]
Сс S s [s]
Шш Sh sh [ʃ]
Гг Gh gh [ɢ~ʁ]
Фф F f [ɸ]
Кк Q q [q]
Кькь K k [k] ك ـك ـكـ كـ
Гьгь G g [ɡ] گ
Ңң Ng ng [ŋ~ɴ] ڭ ـڭ ـڭـ ڭـ
Лл лам [l~ɫ]
Мм M m [m]
Нн N n [n]
Оо O o [o] و و
Өө Ö ö [ø] ۅ ـۅ ۅ
Уу U u [u] ـﯗ
Үү Ü ü [y] ۉ ـۉ ۉ
Вв V v [v~w] ـﯞ
Ээ Ее E e [e] ە ە
Ыы / Ии I ı/ İ i [i~ɯ] ـىـ ىـ
Йй Y y [j] ي ي
Кыбачы ء
Үлгү текст[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Адам укуктарынын жалпы декларациясынан

Кирилл ариби Араб ариби Латын ариби

(1928-1940)

Эмиграциядагы латын ариби

(1940-1950)

Жаңы латын ариби Байыркы кыргыз ариби IPA транскрипциясы
Бардык адамдар өз беделинде жана укуктарында эркин жана тең укуктуу болуп жаралат. Алардын аң-сезими менен абийири бар жана бири-бирине бир туугандык мамиле кылууга тийиш. باردىق ادامدار ۅز بەدەلىندە جانا ۇقۇقتارىندا ەركىن جانا تەڭ ۇقۇقتۇۇ بولۇپ جارالات. الاردىن اڭ-سەزىمى مەنەن ابئيىرى بار جانا بئرى-بئرىنە بئر تۇۇعاندىق مامئلە قىلۇۇعا تئيىش. Bardьq adamdar ɵz ʙedelinde çana uquqtarьnda erkin çana teꞑ uquqtuu ʙolup çaralat. Alardьn aꞑ-sezimi menen aʙijiri ʙar çana ʙiri-ʙirine ʙir tuuƣandьq mamile qьluuƣa tijiş. Bardĭq adamdar öz bedelinde çana uquqtarĭnda erkin çana teꞑ uquqtuu bolup çaralat. Alardĭn aꞑ-sezimi menen abijiri bar çana biri-birine bir tuuƣandĭq mamile qĭluuƣa tijiş. Bardyk adamdar öz bedelinde jana ukuktarynda erkin jana teng ukuktuu bolup jaralat. Alardyn ang-sezimi menen abiiri bar jana biri-birine bir tuugandyk mamile kyluuga tiish. 𐰉𐰀𐰺𐰒𐰃𐰶 𐰀𐰒𐰀𐰢𐰒𐰀𐰺 𐰇𐰕 𐰋𐰅𐰓𐰅𐰠𐰄𐰧𐰅 𐰳𐰀𐰣𐰀 𐰆𐰸𐰆𐰸𐱄𐰀𐰺𐰃𐰧𐰀 𐰅𐰼𐰚𐰄𐰤 𐰳𐰀𐰣𐰀 𐱅𐰅𐰭 𐰆𐰸𐰆𐰸𐱇𐰆𐰆 𐰉𐰆𐰞𐰆𐰯 𐰳𐰀𐰺𐰀𐰞𐰀𐱄٠ 𐰀𐰞𐰀𐰺𐰒𐰃𐰣 𐰀𐰭־𐰾𐰅𐰕𐰄𐰢𐰄 𐰢𐰅𐰤𐰅𐰤 𐰀𐰋𐰄𐰘𐰄𐰼𐰄 𐰉𐰀𐰺 𐰳𐰀𐰣𐰀 𐰋𐰄𐰼𐰄־𐰋𐰄𐰼𐰄𐰤𐰅 𐰋𐰄𐰼 𐱇𐰆𐰆𐰍𐰀𐰧𐰃𐰶 𐰢𐰀𐰢𐰄𐰠𐰅 𐰶𐰃𐰞𐰆𐰆𐰍𐰀 𐱅𐰄𐰘𐰄𐱁٠ [bɑr.ˈdɯχ ɑ.dɑm.ˈdɑr ɵz be.de.lɪn.ˈde d͡ʑɑ.nɑ ʊ.ˌqʊχ.tɑ.rɯn.ˈdɑ er.ˈcɪn d͡ʑɑ.ˈnɑ teŋ ʊ.qʊχ.ˈtuː βɔ.ˈɫʊp d͡ʑɑ.rɑ.ˈɫɑt ‖ ɑ.ɫɑr.ˈdɯn ɑŋ se.zɪ.ˈmɪ me.ˈnen ɑ.βɪ.ʝɪ.ˈrɪ βɑr d͡ʑɑ.ˈnɑ βɪ.ˈrɪ βɪ.rɪ.ˈne βɪr tuː.ʁɑn.ˈdɯχ mɑ.mɪ.ˈle qɯ.ɫuː.ˈʁɑ tɪ.ˈʝɪɕ ‖]

Байланыштуу макалалар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  1. Kyrgyz alphabet, language and pronunciation

2. Г.Жумакунова: Жаңы кыргыз латын алфавити – тарыхый зарылчылык

3. Казак жана кыргыз латын алфавиттерин реформалоо

4. Какой будет кыргызская латиница