Бабаев, Дөөлөтбай Бабаевич

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Бабаев, Дөөлөтбай Бабаевич
Babaev Изображение 170.jpg
Жалпы маалымат
Төрөлгөндө берилген аты: Бабаев, Дөөлөтбай Бабаевич
Туулган жылы: 1952-жылы 27-апрель
Туулган жери: Кедей-Арык кыштагы, Сузак району, Жалал-Абад облусу
Өлкө: Кыргызстан
Ишмердүүлүгү: педагог-окумуштуу
Багыты: Физик, физиканы окутуу методикасы

Бабаев Дөөлөтбай Бабаевич, педагогикалык илимдердин доктору, профессор, Кыргыз билим берүү академиясындагы педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборунун директору

Өмүр жолу[оңдоо | булагын оңдоо]

Бабаев Дөөлөтбай Бабаевич 1952-жылы Жалал-Абад областынын Сузак районуна караштуу Кедей-Арык кыштагында туулган. 1968-жылы орто мектепти аяктаган. Ошол эле жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика-математика факультетинин «физика» адистигине кирип, аны 1972-жылы аяктаган.

Эмгек ишмердиги[оңдоо | булагын оңдоо]

Бабаев кесиптеши Мамбетакунов Эсенбек менен.

1972-жылдан 2005-жылга чейин Ош мамлекеттик университетинде улуу лаборант, окутуучу, улуу окутуучу, доцент, профессор, кафедра башчысы, департаменттин директору, ОшГУда проректор болуп эмгектенген. 1979-1982 жылдары СССР педагогика илимдер академиясынын алдындагы окутуунун мазмуну жана методдору илимий изилдөө институтунун аспирантурасында окуган. 1984-жылдын 1-ноябрында аспирантураны аяктагандан кийин Санкт-Петербург шаарындагы А.И.Герцен атындагы Россия мамлекеттик педагогикалык университетинде «Айыл чарбасын механизациялоо менен байланышкан физиканын прикладдык суроолорун орто мектептин курсунда окутуу» деген темада кандидаттык диссертациясын коргоп, педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын, 1987-жылы доценттик наамды СССРдин жогорку аттестациялык комиссиясынан алган. 1984-1992- жылдары ОшПИнин физиканы окутуунун методикасы жана окутуунун техникалык каражаттары кафедрасынын башчысы болуп эмгектенген. 1992-1994 - жылдары Санкт-Петербург шаарындагы А.И.Герцен атындагы РМПУда докторантурада окуган. Докторантураны аяктагандан кийин, 1994-жылдын 22-апрелинде Кыргыз билим берүү академиясында «Үзгүлтүксүз билим берүү процессинде физика мугалимин кесиптик жактан калыптандыруунун дидактикалык негиздери» деген темада доктордук диссертациясын коргоп, Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын чечими менен педагогика илимдеринин доктору илимий даражасын, ал эми 1997-жылы профессор наамын алган. 1994-1998 - жылдары ОшМУнун жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын башчысы болуп иштеген. 1998-2000-жылдары Ош технологиялык университетинде финансы жана экономика боюнча проректор кызматында эмгектенген. 2000-2005 - жылдары Ош мамлекеттик университетинин «ЖОЖ–мектеп» окуу-методикалык комплексинин директору болуп эмгектенген. 2005-2007 - жылдары Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун ректору кызматында иштеген. 2007-жылдын 1-сентябрынан 2008-жылдын ноябрь айына чейин Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин «Кошумча билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу депортаментинин директору, бир эле учурда «Жогорку мектептин педагогика» кафедрасынын башчысы болуп эмгектенген, бир эле учурда 2007-жылдан 2011-жылга чейин КББАнын 0,5 ставкадагы жетектөөчү илимий кызматкери болуп жумуш аткарган. Ал эми 2008-2011- жылдары билим берүүдөгү азыркы информациялык технологиялар (ИСИТО) институтунун ректору болуп иштеди. 2011 - жылдан азыркы учурга чейин Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборунун директору жана кафедранын профессору кызматын үзүрлүү аткарууда.

Профессор Бабаев кесиптештери Бекбоев, Мамбетакунов менен.

Педагогикалык ишмердиги[оңдоо | булагын оңдоо]

Профессор Д. Бабаевдин жетекчилиги менен 1 илимдин доктору, 14 илимдин кандидаттары 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы, 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) адистиктери боюнча даярдалды. Азыр изденүүчүлөрдүн бир тобу коргоонун алдында турушат.

Сыйлыктары жана ардактуу наамдары[оңдоо | булагын оңдоо]

2001–жылы Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен КРнын «Ардак грамотасы» менен сыйланган. Билим берүүгө жана илимге кошкон салымы үчүн профессор Бабаев Д.Б. 1989-1991 жылдары Кыргыз Республикасынын «Билим берүүсүнүн мыктысы», «Билим» коомунун «Активдүү иши үчүн» төш белгилери менен сыйланган. Ал эми 2008-жылы Казакстан Республикасынын «Билим берүүсүнүн ардактуу кызматкери», 2010-жылы «Илимдин өнүгүүсүнө кошкон салымы» үчүн төш белгилери менен сыйланган. 1997-жылы Санкт-Петербург шаарындагы Эл аралык Экология, жаратылыштын жана адамдын коопсуздугун коргоо академиясынын анык мүчөсү (академиги), ал эми 1998-жылы Россия федерациясынын педагогика жана социалдык илимдер академиясынын анык мүчөсү (академиги) болуп шайланган.

Профессор Бабаев кесиптештери менен Кыргыз билим берүү академиясынын 60 жылдыгында.

Жарыяланган эмгектери[оңдоо | булагын оңдоо]

Профессор Бабаев 8 окуу китебинин, 50дөн ашык окуу методикалык колдонмолордун жана 180ден ашык илимий макалалардын автору.

Профессор Бабаев Кыргыз билим берүү академиясында мугалимдерге консультация берип жатат

1. Ориентация учащихся на массовые рабочие профессии механизации сельскохозяйственного производства в процессе изучения прикладных вопросов курса физики. В сб. Политехническое образование, трудовое обучение, профессиональная ориентация. Рукопись деп. В ОЦНИ «Школа и педагогика» МП СССР и АПН СССР, №5482. М.,1982 г.
2. Прикладные вопросы курса физики как средство ориентации учащихся на массовые профессии механизации сельскохозяйственного производства. -В сб.: М., 1982. Пути повышения качества обучения и воспитания учащихся в процессе обучения естественно- математических дисциплин в средней школе.
3. Прикладная физика и профессиональная ориентация учащихся (на кирг.яз.). «Эл агартуу», 1982, № 8.
4. Методические рекомендации по изучению научных основ механизации сельскохозяйственного производства в курсе физики сельской средней школы. М., 1983. В надзаг.: АПН СССР, НИИ СиМО.
5. Методические рекомендации по изучению прикладных вопросов физики. М., 1983. В надзаг.: АПН СССР НИИ содержания и методов обучения связанных с научными основами механизации сельскохозяйственного производства. / VШ-IХ классы/.
6. Научные основы механизации сельскохозяйственного производства и профориентация учащихся при обучении физике. - В сб.: Пути повышения качества обучения основам наук в средней школе. М., Внадзаг.: АПН СССР, НИИ СиМО 1983 г.
7. Методические рекомендации по организации и проведению педагогической практики студентов физико-математического факультета в средней школе. ОшПИ, 1986 г.
8. Изучение научных основ механизации сельскохозяйственного производства в курсе физики средней школы. М.:НИИСиМОАПН СССР, 1986 г.
9. Методические рекомендации по вопросам самообразования учителей физики. М.: НИИ СиМО АПН СССР, 1987 г.
10. Методические рекомендации по организации контроля и самоконтроля за деятельностью учащихся на уроках физики и математики. М.: НИИ СиМО АПН СССР, 1987 г.
11. Методические рекомендации к обобщающим урокам по физике. М.:НИИСиМОАПН СССР, 1987 г.
12. Подготовка студентов к воспитательной работе в сельской школе. ОшПИ, 1988 г.
13. Наблюдения и изменения при изучении физики в 6-7 классах средней школы: учебное пособие для студентов пед.ин-тов. Фрунзе, 1988 г.
14. Лабораторные работы по техническим средствам обучения. ОшПИ, 1989 г.
15. Совершенствование подготовки учителя физики в пед. вузе к политехническому обучению школьников. Физика в системе современного образования. /Тезисы докладов Всесоюзной конференции/ Ленинград, 1991 г.
16. Подготовка учителя физики в педвузе к политехническому обучению школьников. Окутуучулардын XXX илимий-теориялык конференциясында окулган (илимий –теориялык) докладдардын жана билдирүүлөрдүн тезистери. – Ош 1991 г.
17. Самоконтроль как активный фактор развития творческих способностей студентов. Окутуучулардын XXX илимий-теориялык конференциясынд а окулган (илимий теориялык) докладдардын жана билдирүүлөрдүн тезистери. – Ош 1991 г. В соавт. Син Е.
18. Некоторые аспекты развития творческих способностей и умений учащихся на практических ззанятиях. Темы докладов в XXX научно теоретической конференции преподавателей – ОшПИ, 1991 г.
19. Контрольные работы по физике /механике, молекулярная физика/ на кырг. языке/. Методическое пособие ОшПИ, 1991 г.
20. Проспект для поступающих. Методические рекомендации ОшПИ, 1992 г. В соавт.Син Е.
21. Методика преподавания физики /на кырг. языке/. Методическое пособие для учителей. В соавт. Мамбетакунов Э.
22. Теоретические основы профессионального становления учителя физики. Монография Санкт-Петербург ИОВ РАО, 1992 г.
23. Основы профессиональной подготовки учителя физики в системе непрерывного образования. Монография СПб.: ИОВ РАО, 1993г. В соавт. Марон А.Е.
24. Сборник вариантов самостоятельных работ по физике. Методическое пособие СПб.:ИОРРАО. В соавт. Марон А.Е.
25. Образовательные и развивающие тесты по физике. Методическое пособие Ош, ОшГУ.
26. Основные концепции физики. СПб.:ИОВРАО, 1992г.
27. Практическая деятельность учителя в процессе повышения квалификации. СПб.:ИОВРАО, 1992г. В соавт. Марон А.Е.
28. Теория и методика преподавания физики /учебно-тематические планы и программы спецкурсов/. СПб.:ИОВРАО, 1992г. В соавт. Марон А.Е.
29. Методика и диагностические задания для аттестации учителя физики. СПб.:ИОВРАО, 1992г. . В соавт. Марон А.Е.
30. Гуманизация физического образования в условиях обновления школы. Обновление школы проблемы ПК педагогических кадров /Тезисы конф./ СПб., ИОВРА0,1993г.
31. Экологическая подготовка будущих учителей физики в педвузе. Современные подходы к содержанию и организации непрерывного экологического образования выпуск 17. СП6.: ИОВРАО, 1993 г.
32. Некоторые формы организации учебных занятий по физике по изучению экологических проблем современного производства. Современные подходы к содержанию и организации непрерывного экологического образования. Выпуск-17. СП6.: ИОВ РАО, 1993 г.
33. Совершенствование профессионального мастерства будущего учителя и гуманизация физического образования. Тезисы докладов международной конференции ОшГУ, 1993 г.
34. Совершенствование профессиональной подготовки студентов на лабораторных занятиях по методике преподавания физики. Тезисы докладов международной конференции г.Ош ОшГУ, 1993г.
35. Экологическое образование учащихся в процессе изучения прикладных вопросов физики. Проблемы интеграции в естественно научном образовании /тезисы международной научно-практической конференции/. ч. -2 СПб. Санкт-Петербургский ГУПМ, 1993г.
36. Методика организации самостоятельной работы на физико-математическом факультете. Организация индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов: Опыт проблемы. /Тезисы докладов республиканской научно-методической конференции. Бишкек, 1991г.
37. Формирование экологических знаний уч-ся в курсе физики на основе международных связей с географией. Материалы конференции географов Ошской обл. Ош, 1989 г.
38. Из опыта проведения обобщающего занятия в 9 классе по теме «Механика и механизации сельского производства. Совершенствование процесса обучения физике и подготовки учителей в совете реформы школы Сб. научных трудов КГУ Бишкек, 1991г.
39. Методические рекомендации по составлению дидактических материалов к урокам физики и математиков. ОшГУ, 1994 г.
40. Межпредметная связь курса физики и математики как средство повышения эффективности физического образования. Регионалдык илимий практикалык конференциянын тезистери. 29-30-март 1994 г.
41. Подготовка учителя физики к инновациям в образовании. Тезисы докладов международной научно-практич. конф. «Аналитическая и эксперимент. методы матан.физики и проблемы их преподавания Ош,1994 г.
42. Проблема профессиональной подготовки учителей на современном этапе. Республикалык илимий-практикалык конференциянын баяндам. Тезистери г.Ош, 1994 г.
43. Профессиональная культура педагога и проблема внедрения новых информационных технологий обучения. Сборник научных трудов. «Активные методы обучения и воспитания КГ и ФК» Бишкек, 1995г.
44. Об особенностях преподавания экологии в технических лицеях и ПТУ. Материалы международной конференции по «Проблемам экологии и природопользования горных территорий». г.Жалал-Абад. 1995 ЖАГУ. В соавт. Омурбеков А.. Закиров К.
45. Инновационные элементы в вузовской деятельности. В сборнике «Актуальные проблемы преподавания в лингвистического описания государственного и иностранных языков в учебных целях», часть 1. ОВТК. г.Ош 1995г. В соавт. Син Е.Е.
46. Некоторые организационно-методические основы рейтингового контроля в вузах. В сборнике. «Современные методы и средства информационных технологий». ч.Т.г.Ош 1995. ОВТК В соавт. Син Е.Е.
47. Ордо оюнун окутууда жекече компьютерди колдонуу. Сборник. «Современные методы и средства информационных технологий». ч.1. г.Ош, 1995. ОВТК. В соавт. Раев К. Омурбеков А.
48. О возможностях эффективного пользования использования ПМК в учебном процессе. Сборник. «Современные методы и средства информационных технологий». ч. I. г.Ош, 1995. ОВТК. В соавт. Омурбеков А.
49. Полифункциональные модели процессов непрерывного образования учителей физики. Сборник. «Актуальные проблемы управления образования учащихся» /Сб. статей/ НИИ педагогики Узбекистана Ташкент, 1995 г. В соавт. Махмудов Ю.
50. Деятельность учащихся осуществлению самоконтроля на уроках физики и математики. Сборник. «Актуальные проблемы управления образования учащихся» /Сб. статей/ НИИ педагогики Узбекистана Ташкент, 1995 г.
51. Рейтинговая интенсивная технология модульного обучения. Методическое пособие. ОшГУ, 1995 г. В соавт. Син Е.Е., Варламова.
52. Экологическое образование учащихся, как средство гуманизация школьного курса физики. Материалы международ. научно-практической конференции по «Проблемам экологии и природопользования горных территорий». ЖАГУ, 1995 г. В соавт. Закиров А.
53. Некоторые аспекты экологического образования учащихся на уроках естественно- научного цикла. Материалы международ. научно-практической конференции по «Проблемам экологии и природопользования горных территорий». ЖАГУ, 1995 г. В соавт. Закиров А.
54.Некоторые аспекты внедрения новых информационных технологий обучения в вузе. Сборник научных трудов. ОшГУ, 1995 г.
55. Профессионально-педагогическое деятельность учителей физики. В сб.«Актуальные вопросы обучения и воспитания в системе высшего педагог. образования». КГПУ им. И.Арабаева Бишкек, 1996 г.
56. Из опыта организации мыслительной деятельности профессиональных лицеев на уроках физики. В сборнике «Современные аспекты педагогической технологии». г.Каракол, 1996 г. В соавт. Юлдашев Омурбеков
57. Дифференциация в обучении предметам естественно-математического цикла. Доклады научно-методического семинара проф. М.Н.Назарова. Ош, 1996. Осмонова Г.
58. Гуманизация образования какусловие развития профессиональной культуры учителя. Доклады научно-методического семинара проф. М.Н.Назарова. Ош, 1996 г.
59. Окуу процессинде жаңы ыкмаларды колдонуу. Доклады научно-методического семинара проф. М.Н.Назарова Ош, 1996 г. В соавт. Омурбеков.
60. Экологическое образование как фактор гуманизация преподавания школьного курса физики. Методические рекомендации. ОшГУ 1996 г. В соавт. Закиров А.
61.Мугалимдердин информациялык маданиятын калыптандыруу жана окуу-тарбия процессин интенцификациялоо. В сборнике «Математиканы окутуунун учудагы проблемаларды жана математикага окутуу процессин өркүндөтүү». ОшГУ, 1997-ж. 2-китеп. Авторлош Т.Атантаев
62. Дидактические основы использование новых информационных технологий в учебном процессе Вуза Материалы международной конференции. КГПУ им. И.Арабаева. Б., 1997г. В соавт. Т.Атантаев.
63. Применение современных технологий в образовании взрослых. Материал научно-практической конференции. Образование взрослых как социальный институт: тенденции развитие и проблемы. 1997 г. РАО ИОВ С.П.Б. В соавт. Син Е.Е.
64. Экологическое образование и гуманизация школьного курса физики. ОшГУ, 1997 г. В соавт. А.Закиров, М. Бабаев.
65. Профессиональная деятельность учителя в современных условиях. Материал международной научно-практической конференции «Человек общества» Россия, М.,1998 г. В соавт. Т. Тухтаев, Ы. Тороев.
66. Некоторые проблемы развития педагогической культуры преподавателя. Материал международной научно- практической конференции «Человек общества» М.,1998 г. В соавт. Б. Бараков. 67.
Экологическое образование учащихся и гуманизация общества Материалы 3-ей международный конференции «Экология и развитие» Северо-запада России 1998 г. Санкт-Петербург. В соавт. М. Бабаев
68. Изучение научных основ механизации Сельскохозяйственного производства на уроках физики. В сборнике Проблемы повышения эффективности обучения. Выпуск-1 ОшГУ 1998 г. В соавт. Машиев М.
69. Дидактические возможности новой информационной технологии в совершенствовании учебного процесса. В сборнике научно-методических трудов «Актуальные проблемы образования и науки». Бишкек, 1998. Выпуск 8. В соавт.Т.Атантаев
70. О методике внедрения рейтинговой интенсивной технологии модульного обучения. В сборнике научно-методических трудов «Актуальные проблемы образования и науки». Бишкек, 1998. Выпуск8. В соавт.Юлдашев Т. ЮнусовШ.
71. Компьютеризация учебного процесса в условиях обновления высшей школы. В сборнике «Проблемы непрерывного образования в условия обновления общества» ОВК. Ош, 1999 г. В соавт. Т.Атантаев
72. Использование новой информационной технологии в совершенствовании учебного процесса. В сборнике «Проблемы непрерывного образованйя в условия обновления общества» ОВК. Ош, 1999 г. В соавт. ЮлдашевГ., Омурбеков А.
73. «Ритм» жардамында диагностикалык анализ жүргүзүү ОВК. Ош, 1999 г. В соавт. ЮлдашевГ., Омурбеков А.
74. Изучение отношение студентов экологических специальностей к профессии и образованию. В сборнике «Проблемы научного образования и экономической науки». Выпуск №2, 1999 г.
75. Реализация принципа дифференциации в процессе непрерывного образования. В сборнике «Актуальные проблемы образования и науки» Выпуск№5, 1999г.
76. Некоторые проблемы внедрения активных методов обучения в ВУЗе. В сборнике «Проблемы фундаментальных и прикладных наук». Кызыл-Кыя 1999 г. В соавт. Бараков.Б.
77. Профессиональная культура учителя начальной школы и новые информационные технологии обучения. В сборнике «Проблемы научного образования и экономической науки» Выпуск№2, 1999г. Кожомбердиева М.
78. Использование информационных технологий в организации учебного процесса ВУЗа. Материал учебно-методической конференции. «Новые образовательные и информационные технологии в реформировании ВУЗа» 2000 г. ОшТУ.
79. Подготовка будущих учителей к образовательным технологиям обучения. Материалы научно-практич. конференции «Личность и воспитание: Роль образовательных технологий в современной школе» Часть 1, ОшГУ, 2001 г.
80. Задачи школьного образования в переходный период. Материалы научно-практич. конференции «Личность и воспитание: Роль образовательных технологий в современной школе» Часть 2, 2001г. В соавт. Мурзубраимов Б., Син Е.
81. Некоторые аспекты профессионально-педагогической деятельности учителя физики ОшМУнун жарчысы №3 илимий эмгектер жыйнагы. 2001 г. В соавт. Алиева Б.
82. Информационные технологии в процессе подготовки учителя физики. Вестник КГНУ, «Физика и физическое образование». Серия 3, 2001г.
83. Совершенствование профессиональной деятельности преподавателей в вузе. Вестник ОшГУ № 4 «Проблемы образования науки и культуры в начале XXI века» 2001г. В соавт. Син Е.Е
84. Инновация в образовании и некоторые проблемы в подготовке учителя физики. Вестник ОшГУ № 2. 2001г. В соавт. Алиева Б.
85. История развития физического образования на физико-математическом факультете ОшГУ. Вестник ОшГУ. №4, 2001. В соавт. Исмаилов Ш.
86. Физиканы окутууда студенттерде билимди системалаштыруу үчүн «Сынчыл ойлоо» усулдук системасынын кээ бир усулдарын колдонуунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Вестник ОшГУ, №4. 2001г. В соавт. Жуманова М.
87. Физиканы окутуу усулдугу курсун окутууда болочок физика мугалимдеринин билимин системалаштыруу студенттерде. Вестник: ОшГУ №5 2001г. В соавт. Жуманова М.
88. О системе внутри вузовского контроля качества занятий. //Вестник КГНУ Серия 3. Б.: КГНУ, 2002. В соавт. Син Е.Е.
89. ОшМУда педагогика илиминин өнүгүшү. «XXI кылымда билим берүү, таалим-тарбия системасындагы гумандуулук багыттарды өнүктүрүү». ОшГУ. Часть 1, 2002 г. В соавт. Качканакова А.
90. Профессиональная Адаптация начинающих учителей средней школы. //Вестник ОшГУ №6. «Образование и наука для устойчивого горного развития» Ош, 2002 г.
91. Педагогика (учебник). Бишкек 2002г. В соавт.Апышев Б., Жоробеков Т.
92.Педагогика курсу боюнча программа. Бишкек 2002г. Авторлош Апышев Б., Жоробеков Т, Батыралиев А.
93. Использование инновационных технологий в курсе повышения квалификации учителей в ОшГУ. Вестник ОшГУ, выпуск №6. Ош, 2003г.
94.Педагогикалык адистик боюнча окуган студенттердин мамлекеттик практикасын уюштуруу жана өткөрүү боюнча усулдук сунуштар. Ош, 2003.
95.Проблемы оценки качества педагогического труда учителя физики и математики. //Вестник КГНУ. Серия 3. Бишкек, КГНУ. 2003 г.
96.Практиканын күндөлүгү 4-курстар үчүн (кыргызча, орусча). Ош, 2003. Авторлош Алиева Б.
97.Практиканын күндөлүгү 5-курстар үчүн (кыргызча, орусча). Ош, 2003. Авторлош Алиева Б.
98. Э.Мамбетакуновдун ОшМУда педагогикалык илимдин өнүгүүсүнө кошкон салымы. Вестник КНУим. Ж.Баласагына. Материалы меж ду народ. научно-практич. конфер. посвященной 60-летию проф. Э.Мамбетакунова. Бишкек, 2004. В соавт. Син Е.Е.
99.Опыт работы Ошского государственного университета по переходу на кредитную систему обучения. Вестник КНУим. Ж.Баласагына. Материалы международной научно-практич. конференции, посвященной 60-летию проф. Э.Мамбетакунова Б., 2004. В соавт. Син Е., Султанова С.
100. Профессиональная деятельность педагога в информационной среде. Вестник КНУим. Ж.Баласагына. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию проф.Э.Мамбетакунова. Бишкек, 2004. В соавт. Омаралиев А.
101.Формирование интереса к конструированию у школьников. ОшТУ.¬ Ош, 2004. Учебное пособие. В соавт. Токтосунов А.
102.Валеологиялык билим берүү менен физиологиялык түшүнүктөрдү калыптандыруу. Вестник ОшГУ. Ош, 2004, №6. В соавт.Сарыева Ы.Т.
103.Окуучулардын билим сапатын жогорулатууда табигый илимий түшүнүктөрдүн мааниси. Известия Кыргызской академии образования. Бишкек, 2005, №3.
104. Систематизация знаний учащихся в процессе формирования биологических понятий. Педагогикалык таалим илимий-назарий ва методик журнал. Тошкент, 2005, №6.
105. Профессиональная деятельность учителя в процессе использования электронно-вычислительной техники. «Педагогикалык таълим илимий-назарий ва методик журнал. Вестник ТГПУ им Низоми. Тошкент, 2005, №5. В соавт. Омаралиев А.
106. Профессионально-педагогическая подготовка учителя информатики в процессе повышения квалификации. Сб. научно-методич. конф. «Билим берүүнү жана тарбиялоону жаңы шарттарда өркүндөтүү-нүн проблемалары». //Вестник ОшГУ -№8. Ош, 2005. В соавт. Омаралиев А.
107. Формирование педагогическои культуры учителя. //Вестник ОшГУ, №8. «Психолого-педагогические науки», Ош. 2005г. В соавт. Жээнбеков А.
108. Проблемы подготовки и повышение квалификации учителей физики и математики. Известия КАО. Труды междун . научно-практич. конференции, посвященной 75-летнему юбилею чл.корр. НАН КР, д.п.н., профессора И.Б.Бекбоева. Б., 2005.
109. Использование инновационной технологии в школе при изучении естественно-математических дисциплин. Труды междун. научно-практич. конференции, посвященной 75-летнему юбилею чл.корр. НАН КР, д.п.н., профессора И.Б.Бекбоева. Б., 2005. В соавт. Син Е.Е.
110. Совершенствование профессионального мастерства учителей естественно-математических дисциплин. Труды междун. научно-практич. конференции, посвященной 75-летнему юбилею чл.корр. НАН КР, д.п.н., профессора И.Б.Бекбоева. Б., 2005. В соавт. Омаралиев А.
111. Повышение проф.мастерства учителей информатики в процессе повышения квалификации Труды междун. научно-практич. конф. «Пед.инновации в подготовке учителей» 7-8 апреля. Тараз: ТГПИ, Казахстан, 2005 г. В соавт. Омаралиев А.
112. Подготовка будущих учителей к инновационным технологиям обучения. Труды междун. научно-практич. конф. «Пед.инновации в подготовке учителей» 7-8 апреля. Тараз, ТГПИ Казахстан, 2005 г. В соавт. Син Е.Е.
113. Методические рекомендации по организации и проведению педагогическои практики студентов. ОшГУ.: Ош, 2005. В соавт. Бабаев М.
114. Педагогикалык практиканын күнөдүлүгү. Ош, 2005. В соавт. Бабаев М.
115. Рациональная организация учебной деятельности школьника. Материалы международной научно-практическои конференции, посвященной 80-летию КНУ им. Ж.Баласагына и 10-летию ИИМОП. Бишкек, 2006.
116.Учебно-педагогическое задачи как средство развития профессионально- педагогических умений учителя информатики. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию КНУ им.Ж.Баласагына и 10-летию ИИМОП. Бишкек, 2006. В соавт.Омаралиев А.
117. Педагогикалык кесипке киришүү боюнча программа. ОшМУ. Ош, 2006. В соавт.Апышев Б., Исаев А.
118. Педагогические особенности валеологизации учебного процесса в начальной школе. Вестник ОшГУ, серия №7. Ош,2006. В соавт. Абдулахамидова Б.
119. О подготовке специалистов на системных основах. Материалы международной научно-практическои конференции, посвященной 80-летию КНУ им. Ж.Баласагына и 10-летиюИИМОП. – Б.,2006. В соавт.Син Е. Е.
120. О проблемах реализации качества образовательных программ в рамках Болонского процесса в вузах Кыргызстана. Международная конферен. на тему: «Болонский процесс: качества образовательных программ в современном вузе». В соавт.Син Е.Е., Бабаев М. РГПУ им.А.И.Герцена, Санкт-Петербург, 2007 г.
121. Педагогические особенности содержания валеологической грамотности в младших классах. Международный научный журнал. Наука, образование, техника. Ош: КУУ - 2006. В соавт. Абдулахамидова Б.
122. Педагогические условия развития профессионализма инженера-педагога. МАНПО: М.,2006. В соавт.Токтосунов А.
123. Программа – педагогикалык кесипке киришүү курсу боюнча. ОшМУ: Ош, 2006. В соавт. Апышев Б., Исаев А.
124. Валеология для 1-4 классов. Методическое пособие. Ош: КУУ, 2006. В соавт. Абдулахамидова Б.
125. Теоретико-методологические основы развития профессионализма инженера-педагога. МАНПО, М.,2006. В соавт. Токтосунов А.
126. Система образования и сохранение нравственного и физического здоровья молодого поколения. Международный научный журнал. Наука, образование, техника. Ош: КУУ, 2007. В соавт.Абдулахамидова Б., Джалалахунова Г.
127. Методическая разработка: «Теоретические основы научной организации учебного процесса». КАУ, Бишкек 2007г.
128. Пути развития профессионализма будущего инженера-педагога в процессе его университетской подготовки. МАНПО Учебное пособие, М., 2007. В соавт. Токтосунов А.
129. Уроки здоровья: Методическое пособие для учителей начальных классов. –Ош:КУУ, 2007. В соавт. Абдулахамидова Б.
130. Адеп сабагы. 6-класс Адеп: 6-класс үчүн. –Ош: 2007. В соавт.Акматов К.
131. Концепция профессиональной подготовки инженера-педагога. Наука. Образование. Техника., Ош, 2008 №2(24). В соавт. Токтосунов А.
132. Изучение основных характеристик развития профессионализма будущих инженеров Известия КАО¬–2008 г. № 1. В соавт. Токтосунов А.
133. Теоретические аспекты взаимосвязи психолого-педагогических и специальных дициплин при подготовке инженеров-педагогов. //Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. Б., 2008. В соавт. Токтосунов А.
134. Технология развития профессионализма будущих педагогов. Международной конференции «Математические моделирование и информационные технологии в образовании и науке» //Вестник КазНПУ им.Абая.Алматы,2008. В соавт. Токтосунов А.
135. Профессиональная подготовка учителя к использованию новых информационных технологий обучения. //Известия Кыргызской Академии бразования, Б., 2008. №3.В соавт. Омаралиев А.Ч.
136. Развитие творческих способностей учащихся в условиях профильного обучения. // Вестник КГНУ. Материалы Международной научной конференции. Тегеран-Бишкек, 2008 г. В соавт. С.Шентүрк
137. Жогорку окуу жайында физика мугалимин методикалык жактан даярдоодо пайдаланылуучу методикалык маселелер. //Известия Кыргызской Академии образования. Б., № 1 (9), 2009г. В соавт. Жуманова М.М.
138. Об условиях, обеспечивающих качество высшего образования. //Известия Кыргызской Академии Образования, Б., № 1 (9),2009г. В соавт.Син. Е.Е.
139. Класс жетекчинин тарбиялык иштери. 5-11-класс үчүн усулдук колдонмо: Ош, 2009. В соавт. Акматов К.
140. Болочок физика мугалиминин методикалык билгичтиктерин жана көндүмдөрүн калыптандыруу маселесине карата. //Вестник КНУ им. Ж. Баласагына, Б., 2009. –№4.
141. Оюн – баланы мектепке даярдоонун каражаты катарында. Наука. Обюразование. Техника: ОшКУУ, 2009, №2 (29). В соавт.Абдураимова З.
142. Физика. Учебное пособие для профессиональных колледжей. Бишкек, 2010 г. В соавт. Султанкулов Д., Калыбеков А.
143. Управление педагогическим процессом развития творческих способностей учащихся. //Вестник КАО. –Бишкек, 2010 – №2. В соавт. С.Шентүрк.
144. Применение инновационных технологий в процессе изучения истории. //Известия ВУЗов. –Бишкек, 2010. – №4. В соавт. С.Шентүрк
145. Адеп сабагы. Намыс жана намыстуулук (7-класс). Таалим. Илимий практикалык журнал. – Ош, 2010 г. №1. В соавт. Акматов К.
146. Профессиональная подготовка учителя физики. Поиск серия гуманитарные науки. Б., 2010. №2.
147. Профессионально-педагогическая деятельность учителей физики. //Вестник КазНУ, «Педагогические науки» №29. Алматы, 2010 г.
148. Подготовка специалистов по многоуровневой системе образования в кыргызской республике. Высшее образование КР, №218, 2010 г.
149. Обеспечение качества образования и его составляющие. //Высшее образование КР, №218, 2010 г.
150. Адеп-ахлактык тарбиянын коомдук-социалдык ролу, аны адеп жана кыргыз адабияты сабактарында ишке ашыруу. //Социальные и гуманитарные науки, №5-6, 2010 г. В соавт. Акматов К.
151. Окуучуларды адеп-ахлактыкка тарбиялоодо социалдык-маданий мамиле кылуучу технологияларды пайдалануу. //Социальные и гуманитарные науки, №5-6, 2010 г. В соавт. Акматов К.
152. Профессионально-педагогическая деятельность учителей физики. //Вестник Аль-Фараби. Алматы. -№1 (29), 2010ж. В соавт. Алиева Б.
153. Подготовка учителя физики к информационным технологиям обучения в школе. //Эл агартуу. Бишкек, 2010 г.-№ 7-8. В соавт. Алиева Б.
154. Гуманитардык предметтерди окутуу процессинде адеп-ахлактык тарбиялоонун тарыхый өнүгүшү. КББАнын кабарлары. №1 (17), 2011 ж. Авторлош Акматов К.
155. Организация практических занятии по физическому эксперименту в процессе повышения квалификации. Бишкек, 2011г. В соавт. Алиева Б.
156. Планирование урока физики в средних профессиональных колледжах. Бишкек, 2011г. В соавт. Алиева Б.

Үй-бүлөсү[оңдоо | булагын оңдоо]

Үй-бүлөлүү, 4 баласы бар.