Жыл сүрүү

Википедия дан

Жыл сүрүү – салттуу турмушта мезгилдин агымын, окуянын мөөнөтүн, кишинин жашын ж.б. эсептөө ыкмасы. Кыргыздарда жыл сүрүү кайталанма мүнөзгө ээ. Кыргыздын элдик жыл сүрүүсү 12 жаныбардын аты менен аталган:

 1. чычкан,
 2. уй,
 3. жолборс,
 4. коён,
 5. балык,
 6. жылан,
 7. жылкы,
 8. кой,
 9. мечин,
 10. тоок,
 11. ит,
 12. доңуз (кара кийик)

Кишинин жашын аныктаганда кайсы жылы төрөлсө ошондон баштап ирети бузулбай санала берген. Он эки жыл толук айланып, он үчүнчүгө кеткенде мүчөл жыл деп айтылган. Биринчи мүчөлдү 12 эмес, 13 деп эсептелгени адамдын курсакта жатканын кошуп эсептөөгө байланыштуу. Адамдын жашын аныктап билгендерди жыл сүргүчтөр деп аташкан. Алар төрөлгөн жылына карата жашын, жашына карата төрөлгөн жылын аныкташкан.

"Манас" эпосунда Семетей он экиге чыкканда Таласка келип, Бакайга жолугат. Өзүнүн Семетей экендигин билгизбей аны сынап турганда Бакай жылды эсептеп Семетейдин келер жылы быйыл экендигин, аны күтүп жүргөндүгүн айтат: Жыл эсебин алайын, Эми жылды катка салайын, Ал эле чычкан, ал эле уй, Ал эле жылкы, а да барс Ал эле коён, ал жылан, Ал эле тоок, ал улуу, Ал эле мечин, а да кой, Ал эле доңуз, ал эле ит, Айкөлдөн калган кулунум, Өлбөй жүрсө Семетей Быйыл он экиге толгон кез (Саякбай Каралаев, “Семетей”, 1. 230).

Кыргыз элинин уламыштарынын биринде анын келип чыгуу себеби төмөндөгүдөй баяндалат: чыгып келаткан күндү биринчи көргөн жандын атынан жыл эсеби башталат дегенди угуп, таң аткыча уктабай чыгыш тарапты карап турган төөдөн акылдуулук кылып, анын төбөсүнө (кулагына) чыгып алган чычкан таңкы күндү биринчи көргөндүктөн, жыл эсеби анын атынан аталып калган; буга ачууланган төө жыл эсебине таптакыр кирбей койгон имиш.

Жыл сүрүүнүн 12 жылдык циклинин биринчи жылы “чычкан”, экинчиси “уй”, үчүнчүсү “барс”, төртүнчүсү “коён”, бешинчиси “улуу” (кытайча “лу” – “ажыдаар”), алтынчысы “жылан”, жетинчиси “жылкы”, сегизинчиси “кой”, тогузунчусу “мечин” (“маймыл”), онунчусу “тоок”, он биринчиси “ит”, он экинчиси “донуз”аталат.

Кыргызча жыл сүрүүнүн азыркы календарь б-ча берилиши

 1. Чычкан 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996
 2. Уй 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997
 3. Барс 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998
 4. Коён 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999
 5. Улуу 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000
 6. Жылан 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001
 7. Жылкы 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002
 8. Кой 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003
 9. Мечин 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004
 10. Тоок 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005
 11. Ит 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006
 12. Донуз 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007


Колдонулган адабият[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Чычкан 1996 2008 2020 2032 2044 2056 2068 2080 2092
Уй 1997 2009 2021 2033 2045 2057 2069 2081 2093
Барс 1998 2010 2022 2034 2046 2058 2070 2082 2094
Коён 1999 2011 2023 2035 2047 2059 2071 2083 2095
Улуу 2000 2012 2024 2036 2048 2060 2072 2084 2096
Жылан 2001 2013 2025 2037 2049 2061 2073 2085 2097
Жылкы 2002 2014 2026 2038 2050 2062 2074 2086 2098
Кой 2003 2015 2027 2039 2051 2063 2075 2087 2099
Мечин 2004 2016 2028 2040 2052 2064 2076 2088 3001
Тоок 2005 2017 2029 2041 2053 2065 2077 2089 3002
Ит 2006 2018 2030 2042 2054 2066 2078 2090 3003
Донуз 2007 2019 2031 2043 2055 2067 2079 2091 3004
 • Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003.

Байланыштуу макалалар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Интернеттеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]