Мазмунга өтүү

Жапаров Амантур Забирдинович

Википедия дан

Амантур Забирдинович Жапаров (10.3.1958) - кыргыздын заманбап тарыхчы-этнограф окумуштуусу, тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын антропологдор ассоциясынын мүчөсү.

Кыскача өмүр таржымакалы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Амантур Забирдинович Жапаров Кыргызстандын Ысык-Көл облусуна караштуу Тоң районундагы Кара-Коо айылында (мурдагы Карл Маркс атындагы колхоздун айылдарынын биринде) туулган.

1980-1985-жылдары СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Тарых факультетинде жогорку билим алган. Дипломдук ишинин темасы "Кытайдын Ыраакы Чыгыштагы жана Түштүк-Чыгыш Азиядагы 1964-1980-жж. тышкы саясаты" деп аталган. Илимий жетекчиси тарых илимдеринин кандидаты, доцент Туратбек Жоробеков болгон.

1985-1988-жылдары Тоң районунда Кызыл-Туу орто мектебинин тарых мугалими болуп иштеген.

1988-1997-жылдары КРдин УИАсынын Тарых институтунун илимий кызматкери болуп эмгектенген.

1997-2003-жж. Кыргыз УИАсынын коомдук илимдер бөлүмүнүн окумуштуу катчысы болгон.

2002-жылы Кыргыз Ресубликасынын Улуттук илимдер академиясынын Тарых институтунда этнография, этнология жана антропология багыты боюнча аспирантураны аяктаган. Ошол эле жылы «Кыргыздардын салттуу мал чарбачылыгы жана социалдык уюмдашуусу» («Традиционное скотоводство и социальная организация у кыргызов») деген темада кандидаттык диссертациясын жактаган. Илимий жетекчиси тарых илимдеринин доктору, профессор И.Б.Молдобаев болгон.

2003-2004-жылдары Кыргыз УИАсынын Тарых институтунун ага илимий кызматкери, 2005-жылы институттун директору болгон. Андан кийин институттнун Археология жана этнология бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген.

2008-2011-жылдары Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын Илимий-билим берүү борборунун директору болуп иштеген.

2011-2018-жылдары КР УИАнын Тарых жана маданий мурас институтунун Этнология бөлүмүнүн башчысы болду.

2018-жылдан бери КР УИАнын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун Этнология бөлүмүндө жетектөөчү илимий кызматкер.

Докторлук ишинин темасы: «Кыргызстандын тоолуу райондорундагы мал чарбачылыгынын азыркы маселелери: чарбалык, социомаданий, экологиялык аспектилер». Ал эми жана илимий кеңешчиси: Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, тарых илимдеринин доктору, профессор Владимир Плоских.

Коомдук ишмердиги[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Амантур Жапаров Борбордук Азияны иликтөө боюнча француз институтунун Бишкектеги координатору.

Илимий ишмердиги[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Этнология, этнография, тарых жаатында бир катар илимий эмгектер жарыялаган.

2001-жылдан тартып көчмөндөрдү салыштырып иликтеген эл аралык долбоорго катышып, үч жолу Африкадагы Нигер өлкөсүнө барып, туарегдердин салт-санаасын, этнографиясын изилдеген.

Буриятияда (Орусия Федерациясы) илимий сапарда болгон.

2003-жылы Франциянын Гренобль шаарында болуп, француз тили боюнча билимин өркүндөткөн. Париждеги илимий жыйындарга катышкан.

Сыйлыктары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Президиумунун Ардак грамотасы (2002-ж.)
 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Президиумунун Ардак грамотасы (2010-ж.)
 3. Тарых жана маданият жылын даярдоо жана өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын диплому (2016-ж.).

Эмгектеринин тизмеси[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Китептери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. Традиционное скотоводство и социальная организация у кыргызов. Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты.- Бишкек, 2002. 24 б.
 2. Проблемы современного скотоводства в горных районах Кыргызстана. Тарых илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты.- Бишкек, 2021. 44 б.

Макалалары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

 1. Токтобюбю Джунушакуновна  Баялиева // Этнографическое обозрение1998 .-№4. 186-189-бб. И. Молдобаев менен бирге.
 2. Памяти Имеля Бакиевича Молдобаева // Этнографическое обозрение, №5, 2006. 187-190-бб. Ж. Пиримбаева менен бирге.
 3. Kniazev Alexandre (2006), le coup d’etat de 24 mars en Kirghizie, Bishkek // Herodote.-2008/2 n° 129. - 254-256-бб.
 4. The Issue of Chinese Migrants in Kyrgyzstan // Chine and Eurasia Forum Quarterly, Vol . 7.,° 1., 2008. - 79-91-бб.
 5. L'élevage du cheval au Kirghizstan // Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, № 41., 2010.  https://emscat.revues.org/1575
 6. Современное скотоводство в Кыргызстане // Этнографическое обозрение, 2016. №2. - 55-72-бб.
 7. Contemporary Livestock Husbandry in Kyrgyzstan // Anthropology & Archeology of Eurasia, 56: 1-2. 2017. – 52-78-бб.
 8. Кыргызские национальные войлочные изделия: современные трансформации // Этнографическое обозрение, 2019. № 1.- 166-180-бб. К.Белек, А. Асангулова менен бирге.


Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Gocebe Kirgizlarin Oba (Avul) Teskilati // Turkler, vol.19. 538-544 - бб.
 2. Le Kirgizstan : laboratoire de la nouvelle gouvernance mondiale // Transitions, Les enjeux de la sécurité en Asie centrale.- Vol. XLYI. 69-89-бб. Б. Петрик менен бирге.
 3. A propos de l identite actuelle des pasteurs «nomades» de la region de Naryn // Les cahiers d’Asie Centrale.Asie centrale: La définition des identités, n°19-20. 325-342-бб.
 4. The of medical herbs in Kyrgyz traditional medicine // The Intangible courier of Asia and the Pacific. – vol. 14. – 6-б.
 5. Использование сезонных пастбищ в Кыргызстане и экологические проблемы // Мир Большого Алтая. 2015. №1 (3). – 235-244-бб.
 6. Meat distribution rules and significance of radial bone (kar zhilik) in kyrgyz traditional knowledge // CASCA, № 2. Food and identity in Central Asia, Halle (Saale), 2017. - 126-140-бб.
 7. Deported Karachays in Kyrgyzstan: The Experience of Integration // Global Centre for Pluralism. https://www.pluralism.ca/
 8. Роль домашних животных в расширении социальных связей кочевников – кыргызов // Центральная Азия и культура мира, №1-2 (17-18). 2005.- 67-81-бб. С. Жаксон менен бирге.
 9. Народные знания о горных ландшафтах и экологическое сознание киргизов // Право и практика, 2017. № 3.- 186-191-бб. К. Карабукаев менен бирге.
 10. Взаимосвязь традиционной охоты с народным календарем у кыргызов – кочевников // Россия – Кыргызстан на пути к интеграции. т.1. Евразия. М., Октябрь 2006.- 43-51-бб. Э. Токтакунова менен бирге.


Эл аралык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1. Көкөтөйдүн керээзиндеги төрт түлүк малдын ээлеген орду // “Манас” эпосу жана дүйнө элдеринин эпикалык мурасы: Эл аралык симпоз: тез. Бишкек,1995. – 32-33-бб.
 2. Некоторые вопросы традиционного коневодства // Вестник Кыргызского государственного национального университета. - Вып. 3, ч.2, 1998. - 138-143-бб.
 3. Семья у кыргызов в постсоветское время // 3 конгресс этнографов и антропологов России.- М. 1999.- 224-б.        
 4. О производственном цикле традиционного кочевого хозяйства кыргызов // Животноводство и скотоводство в Казахстане на этапе перехода к рыночным отношениям. Материалы международной конференции “Современное состояние скотоводства и животноводства в Казахстане и перспективы их развития” (Алматы 12-13 января 1999 г). - М., 1999.- 262-266-бб.
 5. Современные кочевники  высокогорного Нарына и рынок // Мир кочевых цивилизаций: история и современность.- Чита - Агинское, 2007.- 313-318-бб.
 6. Элементы государственности у кочевников и оседлые общества // Феномен кочевничества в истории Евразии. Номадизм и развитие государства.- Алматы, 2007. - 85-93-бб.
 7. Празднование Нооруз в Кыргызстане // Цивилизации Центральной Азии: земледельцы и скотоводы традиции и современность- Самарканд, 2002.- 84-85-бб. А. Токтоматова менен бирге.
 8. О производственном цикле традиционного кочевого хозяйства кыргызов // Животноводство и скотоводство в Казахстане на этапе перехода к рыночным отношениям.- М., 1999.- 262-266-бб.
 9. К вопросу об иерархии социального пространства у кочевников-кыргызов // Document de travail de l’ IFEAC (Рабочие документы ИФЕАК) №6. Восприятие пространства и времени в культурах Центральной Азии. Тексты некоторых вытуплений на международной конференции, организованной IFEAC в 2000 г. в Ташкенте. – 2004. - 107-114-бб.
 10. Коллективдүү сый тамак жана бийлик. Доклад // «Еда и власть: от Центральной Азии до Османской империи» , Ташкент, 2006-ж. марты  
 11. Community management of high-alpine grasslands in the Kyrgyz Republic: social, economic and ecological implications // Gouverning shared resources: connecting local experience to global challenges. -Cheltenham, 2008. Н. Эсенгулова, Э. Мамытбеков менен бирге.
 12. Кочевники Внутреннего Тянь-Шаня и пастбищные ресурсы // Вклад кочевников в развитие мировой цивилизации. Сборник материалов Международной научной конференции. Алматы, 21-23 ноября 2007 г. - Алматы, 2008. - 153-157-бб.
 13. Вопросы адаптации скотоводов к условиям рыночных отношений // Материалы международной конференции «Мир номадизма: прошлое и будущее». - Бишкек, 2009. - 380 – 388-бб.
 14. О традиционном обычае жоро бозо у кыргызов // Материалы международной научной конференции «Социальные и культурные практики Евразии в имперском пространстве» 28-29 июля 2014 г. Усть-Каменогорск, 2014.
 15. Природный и культурный ландшафты локального пространства (на примере горной долины Внутреннего Тянь-Шаня) // СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XI КОНГРЕССА АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ (Екатеринбург, 2–5 июля 2015 г.).- Москва-Екатеринбург, 2015.- 190-191-бб.
 16. Cattle-breeding in Kyrgyzstan // The post-Soviet reality 14th Bi-Annual Conference of the European Society for Central Asian Studies (ESCAS) Central Asia in the XXI Century. Historical Trajectories, Contemporary Challenges and Everyday Encounters October 8-11, 2015. Zurich, Switzerland. - 42-43-бб.
 17. Борбордук Азияны изилдѳѳ боюнча Европа коому (ESCAS) жана Борбордук Евразияны изилдѳѳ коомунун (CESS) биргелешип уюштурган конференциясы  ( АУЦА, Бишкек  29 июнь - 2 июль 2017 –ж).
 18. “Кыргыздардагы салттуу аңчылык”. Доклад // “Түрк элдеринин маданияты жана тарыхы” Эл аралык симпозиуму (2018-ж. 18-21-апрели Йедитепе университети, Стамбул).
 19. Kirgiz ve Türk Konar-Göçerlerındekı Hayvancilik Kültürü // Yörükler Orta Asya'dan Anadolu'ya. Йөрүктөр симпозиумунун материалдары 2019-ж. 08-10-февралы . Ed. Ilhan Sahin.- 379- 392-бб.
 20. Разделение труда у скотоводов горных районов Кыргызстана // Энесай кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз Муратбек Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган “Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу эл аралык тажрыйбалык жыйындын материалдары.- Бишкек, 2018.- 239-245-бб.
 21. “Адам жана эчки: экономикалык жана маданий өңүт”. Доклад // Эл аралык Алтай элдери симпозиуму (VIII 2019-ж. 19-23-августу, Бишкек-Чолпон-Ата).
 22. “Кыргыз малчыларынын жайлоодогу турмушундагы салтуулук жана өзгөрүүлөр”. Доклад // Жайлоо маданияты боюнча Эл аралык симпозиум (2019-ж. 26-28-сентябры, Гиресун, Турция).
 23. Традиционные весенне-летние обряды и связанные с ними верования киргизов // Оазисы шелкового пути: современные проблемы этнографии, истории и источниковедения Центральной Азии.- М. 2018. 678-694-бб. Э. Токтакунова менен бирге.
 24. “XX к. биринчи жарымындагы кыргыздардын мал чарбачылыгы”. Доклад // “Маданий глобалдашуу шарттарындагы Борбордук жана Түндүк Азиянын көчмөндөрү” Эл аралык илимий онлайн-симпозиуму (2021-ж. 23-апрели, Якутск).


Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Научная конференции 85-летию со дня рождения д.и.н.С.М.Абрамзона и 80-летию со дня рождения д.и.н. А.Н.Бернштама  (27-28 ноября 1990 г.) // Известия Академии наук Республики Кыргызстан-1991. - № 2.- 67-68-бб.
 2. О традиционном овцеводстве у кыргызов // Известия Национальной академии наук Кыргызской Республики-1998. - № 4. -57-59-бб.
 3. Некоторые вопросы традиционного коневодства // Вестник Кыргызского государственного национального университета.- Вып. 3, ч.2, 1998.- 138-143-бб.
 4. Семья у кыргызов в постсоветское время // Известия Национальной академии наук Кыргызской Республики- 2001.- № 1-2. - 66-68 - бб.
 5. Путеводитель в мир источников по истории Кыргызстана // Диалог цивилизаций, №1. (6), 2005. - 109-111-бб.
 6. Ценное исследование по истории Кыргызстана // Известие НАН КР, 2006, №2. – 171-173-бб.  А. Джуманалиев менен бирге.
 7. Нооруз майрамы кыргыздарда // Вопросы истории Кыргызстана №1, 2006.- 108-112-бб.
 8. Среди туарегов Аира // Вопросы истории Кыргызстана №2, 2006.- 139-146-бб.
 9. Кузьмина Е.Е. «Арии – путь на юг» М.-Спб.- 2008. // Диалог цивилизаций, № 9. Бишкек, 2009. - 151-153-бб. В.Плоских, Д. Сарыгулов менен бирге.
 10. Местная власть: социальные связи и неформальные лидеры // Вестник КНУ: Серия 1. Гуманитарные науки.- Выпуск VIII: История. Археология. Этнография.- Бишкек: КНУ, 2009.- 165-170-бб..
 11. Магия и запреты в скотоводческом хозяйстве // Вопросы истории Кыргызстана  № 4, 2011.- 146-150-бб.
 12. Проявление элементов экологического сознания при использовании пастбищных ресурсов // Гуманитарные проблемы современности. Вып.15. 2012.- 265-268-бб. К. Карабукаев менен бирге.
 13. Значение экосистемы гор и традиционных знаний в трансмиссии экологической культуры кыргызского народа // Гуманитарные проблемы современности. Вып.15. Бишкек, 2012. К. Карабукаев менен бирге.
 14. О значении верблюда в хозяйственной и культурной жизни кыргызов // Кыргызпатенттин кабарлары: интеллектуалдык менчик жана инновациялар маселелери. № 2. 2013.- 49 – 53-бб.
 15. Тоолуу өрөөндүн ландшафты жана айылдыктар // Вопросы истории Кыргызстана.- № 4 (27).- 2012.- 164-168-бб.
 16. Историческая наука в  реалиях  Кыргызстана // Вопросы истории Кыргызстана. № 3-4, 2013. К. Каракеев менен бирге.
 17. О традиционной культуре природопользование кыргызов // Вопросы истории Кыргызстана. № 3-4. 2014.- 121 – 127-бб.
 18. Кыргыз элинин күз-кыш мезгилдериндеги майрамдары менен ырым-жырымдары // Известие НАН КР, 2020., №1.- 117 – 122-бб. Т. Көкөев менен бирге.


Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1. Проблемы развития скотоводства в Кыргызской Республике // Наука и наукоемкие горные технологии: региональная научно-практическая конференция. – Бишкек, 2000.- 225-б. С. Кляшторный менен бирге.
 2. Кыргызстандын тоолуу кыштагы: постсоветтик өзгөрүүлөр. Доклад // Академик С. Табышалиевдин 80 жылдыгына ранлган конференция.- Бишкек, 2008-ж. 23-апрели.
 3. Амантур Акматалиевдин кыргыз этнографиясына кошкон салымы тууралуу // Агартуучу, журналист жана этнограф Амантур Сейтаалы уулу Акматалиев (1934-2002). Чыгаан калемгердин 80 жылдыгына арналган жыйнак. – Бишкек, 2014.-   38-39-бб.
 4. Устат тууралуу сөз // Имел Молдобаев  жана  заманбап  кыргыз этнографиясы (Бишкек, 2017-ж. 18-апрели).
 5. Койдун кар жилиги жана этникалык аң сезим. Доклад. // Кыргызстандын этнологдорунун жана антропологдорунун III Конгресси (Ош, 17-18 июнь 2016-ж.). Булардан сырткары дагы ондогон илимий жыйындарда баяндамалар жасалган.


Башка рецензиясыз макалалар:

 1. Кыргызы в Узбекистане (к вопросу об этнической и культурной идентификации) // Кыргызстан- наше отечество. -Бишкек, Мурас1997. 93-94-бб.
 2. Кыргызы Узбекистана (к проблеме расселения и численности) // Фергана долина дружбы и взаимосогласия.-  Бишкек: Мурас-Учкун, 1998. 54-57-бб.
 3. Кар жиликке байланышкан ырымдар // Обычаи,традиции и обряды народов Востока.-Бишкек,1999.  45-48-бб.  
 4. 1946-жылы өткөрүлгөн Тянь Шань этнографиялык экспедициясы жөнүндө // C.М.Абрамзон и вопросы кыргызской этнографии. Бишкек 2006. – 202-209-бб.
 5. Сүйүмкан эжеге таазим // Өрнөктүү өмүр: профессор С. Өмүралиеванын жаркын элесине.- Б. 2016. 54-61-бб.
 6. О юбилейной церемонии у кыргызов // Кыргыз тарыхынын актуалдуу маселелери: өтмүшү, азыркысы жана келечеги. Тарыхчы, чыгыш таануучу Анварбек Мокеевдин 70 жылдык юбилейине арналган илимий макалалар жыйнагы. – Бишкек, ИП Эралиева Ж.С. - 2019. 332-337-бб.

Китептердеги бөлүмдөр:[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. Atlas of Central Asian artistic crafts and trades.  Vol.III.- Kyrgyzstan.-Bishkek. 2002.- 176 б.
 2. Из истории села Темир // Этносоциальные процессы в Кыргызстане. - М. 1994. 7-16-бб.
 3. Кочевая община у кыргызов: культурные традиции //  Суверенный Кыргызстан: проблемы традиций и социальной целостности.- Бишкек: Илим, 1999. 29-42-бб.
 4. Киришүү // Кыргызстандын тарыхы. 2-том. - Бишкек, “Кут-Бер”, 2016. 3-7-бб.
 5. Чарбачылыгы (тармактары, типтери) // Кыргызстандын тарыхы.2-том. - Бишкек, “Кут-Бер”, 2016. 74-86-бб.
 6. Элдик билимдер //  Кыргызстандын тарыхы.2-том. - Бишкек, “Кут-Бер”, 2016. 411-420-бб.
 7. Географические условия и традиции природопользования // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 11- 22-бб. Т. Эшенкулов менен бирге.
 8. Скотоводство // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 106-124-бб. З. Эргешов, Р.Рахимов, Г. Ситнянский менен бирге.
 9. Земледелие // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 124-134-бб. С.Тажиматов, Г. Ситнянский менен бирге.
 10. Охота // Кыргызы.- М. “Наука”, 2016. 134-144 бб. О. Акжолов менен бирге.
 11. Средства передвижения // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 233-244-бб.
 12. Община // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 245-252-бб.
 13. Родоплеменная структура // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 269-275-бб. Т. Асанов менен бирге.
 14. Календарные праздники и обряды // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 357-366-бб. К. Ибраев менен бирге.
 15. Игры и развлечения // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 380-390-бб. Г. Симаков, А. Илебаев менен бирге.
 16. Народный календарь // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 442-448-бб. Р. Жолдошов менен бирге.
 17. Народная медицина // Кыргызы. - М. “Наука”, 2016. 448-456-бб.

Которгон китептери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. Ф.А. Фиельструптун Из обрядовой жизни киргизов начала ХХ века. М. 2002. деген китебинин “Свадебные обряды у киргизов”, “Обряды связанные с хозяйственным бытом”, “Фольклор” бөлүмдөрү кыргыз тилине которулган.   Китеп 2017-ж. Ф.А. Фиельструп Кыргыздардын ХХ к. башындагы жашоо-тиричилигиндеги ырым-жырымдар деген аталышта Бишкектеги “Кут-Бер” басмаканасында жарык көргөн.

Китеп редакторлугу[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. Наследие материальной и духовной культуры Кыргызстана.- Бишкек, Илим, 2005.- 158 б.
 2. Культурное наследие и народное творчество.- Бишкек, 2006.- 222 б.
 3. Усубалиева А.С. Адам жашоосуна байланыштуу каада-салттар.– Бишкек, 2016.- 164 б.
 4. Кыргызстандын тарыхы, 2-том.-Бишкек, 2016.- 618 б.
 5. Кыргызы.- М. “Наука”, 2016.- 628 б.

Шакирттери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кандидаттык иштер:

 1. Усубалиева Айнура “Кыргыздардагы адамдын өмүр сүрүү циклине байланыштуу каада-салттар (Талас облусунун мисалында)”. – Бишкек, 2014.

Магистрдик иштер:

 1. Мукалиева Гүлзат “Кыргызстандагы улут аралык нике (Ысык-Көл областынын мисалында)”. – Бишкек, 2011.
 2. Малахова Татьяна “Азыркы кыргыз коомундагы зыярат феномени”. – Бишкек, 2012.
 3. Асан кызы Айжамал “Совет мезгилиндеги тоолуу райондордогу кыргыз кыштактары (1919-1940-жж)”. – Бишкек, 2020.
 4. Карабеков Өмүрбек “Кыргыз элинин ишенимдериндеги ыйык жерлердин орду (Жалал-Абад, Ош облусунун мисалында)”. – Бишкек, 2020.
 5. Баястанов Нурпаис “XIX к. аягы - XX к. башындагы Кыргызстандын коомдук турмушундагы диндин орду”. – Бишкек, 2020.
 6. Турсуниязова Перизат “ХХ к. биринчи жарымындагы мектеп окуучулары: этнографиялык аспект”. – Бишкек, 2020.

Интернеттеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]