Медицина

Wikipedia дан
Pédiatre.jpg

Медицина — адамдын саламаттығын сақтоо жана чыңдоо мақсатында соо жана оорулуу адамдын организминдеги өтүп жатқан процесстерди изилдөөгө, ооруларды алдын алууға, дарылоого бағытталған илимий жана практикалық иштердин тармағы. Адамзаттын илимий жана практикалық ишинде медицина көрүнүктүү орунду ээлейт. Ар бир адам өзүнүн ден соолуғун сақтооғо, қорғооғо же қоқусунан ооруп қалса таза сақаюуға ынтызар. Медицина өзүнүн көп жылдық тарыхында бараандуу жетишкендиктерге жетишти. Азырқы мезгилде диагностикалық, профилактикалық жана дарылоо қаражаттары менен адам өмүрү сақталып, мурда айықпаған ооруларды айықтырууда. Бироқ али да болсо медицина түпкү мақсатына жете элек. Медицинанын өнүгүү деңгээли, мазмуну, абалы турмуштун материалдық шартына, қоомдуқ түзүлүшкө, маданияттын жалпы деңгээлине жараша болот. Медицина өзүнүн өнүгүшүндө биология, физика, химия илимдери менен тығыз байланышта. Ал өзүнүн басып өткөн көп жылдық тарыхында ооруну дарылоо, алдын алуу, анын пайда болуу себептерин табуу, ден соолуқту сақтоо жана қорғоо чараларын жүргүзүү менен көптөгөн тажрыйбаға жана билимге ээ болду.

Медицинанын тармақтары: