Музыкалык аспаптар

Wikipedia дан
Музыкалық аспаптарды жасаған көөнө устақаналардын бири.

Музыкалық аспаптар - тийешелүү музыкалық чығарманы атқаруу үчүн қолдонулған атайын аспаптар.

Қысқача таржымақалы[оңдоо | edit source]

Қырғыздын улуттуқ аспабы - қомуз

Учурда қолдонулған демейдеги музыкалық аспаптар бир нече түргө бөлүнөт:

  • қылдуу
  • үйлөмө
  • тепкелүү
  • урма
  • ариптақталуу (клавишалуу)
  • жана башқалар.

Музыкалық аспаптын ар қыл доошту, үндү чығара турған негизги физикалық өзөгүн добушту термелтип чығаруучу жабдығы түзөт.

Бул жабдық – қыл болушу мүмкүн, же болбосо чоғулған қубатты термелген доош қатары чығарған қасиети бар башқа да жабдық болушу мүмкүн.

Айрым фольклордуқ чығармаларды атқарғанда қашық, араа, чақа, же айыл чарба шаймандарын деле қолдонуп жүрүшөт.

Кээ бир диний чығармаларды қоңғуроо қағуу арқылуу да атқарышат.

Электрдик музыкалық аспаптар[оңдоо | edit source]

Электрдик музыкалық аспаптар 20-қылымдын башында эле пайда болғон. Алардын алғачқысы – терменвокс 1917-жылы ойлоп табылған. Азырқы тапта доошту қубулжутуп чығарған синтезаторлордун ар қыл түрлөрү қолдонулуп келет. Көбүнесе мындай синтезаторлор фортепианонуқуна оқшош ариптақта (клавиша) менен жабдылған.


Адабият[оңдоо | edit source]

  • Алағушов, Балбай. Қырғыз музыкасы: Энциклопедиялық оқуу қуралы / Башқы редактору Үсөн Асанов. – Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004. – 400 бет. - ISBN 9967-14-016-X.
  • Тело в русской культуре / Составители: Г. Кабакова, Ф. Конт / М.: Новое литературное обозрение, 2005. - ISBN 86793-396-2.
  • Музыка: Энциклопедия / Репринтное издание «Музыкального энциклопедического словаря» 1990 года. Изд-во: Советская энциклопедия / Большая Российская энциклопедия, 2003. – 672 стр. - ISBN 5-85270-254-4.

Ар қыл интернеттик шилтемелер[оңдоо | edit source]


Калып:Музыка