Сахаба, ислам дини

Wikipedia дан

Сахаба[оңдоо | булагын оңдоо]

Аз. Пайгамбарды мусулман болуп көргөн, ал менен сүйлөшкөн жана мусулман катары өлгөндөргө сахаба деп аталат.
Таватур жолу менен, таанымал жолу менен, өзүнүн айтуусу менен, хижрий 110 го чейин жашоосу менен, балагат жашындан өткөндөн кийин көрсө сахаба болуп эсептелет.

Сахабаларды бөлүнүшү[оңдоо | булагын оңдоо]

Ахли-Сүннөт аалымдары сахабаларды үчкө бөлгөн:
1. Мухажирлер - Мекке шаары алына электен мурда Меккеден же башка жерлерден өз мекендерин, жакын туугандарын таштап Мадина шаарына көчүп келгендер.
2. Ансарлар - пайгамбарыбызга (САВ) жана мухажирлерге ар тараптан жардам берген жана кең пейилдикте боло тургандыгына сөз берген Мадина шаарында же ушул шаарга жакын жерлерде жашаган мусулмандар.
3. Башка сахабалар - Мекке шаары алынган учурда, андан кийин Меккеде, же башка жерлерде мусулман болгондор. Сахабалардын даражасы боюнча эң улуулары пайгамбарыбыздын (САВ) төрт халифасы. Андан кийин «бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахаба»

Эң кеч кайтыш болгон сахабалардын аймактарга карата тизмеси[оңдоо | булагын оңдоо]

1. Меккеде: Абу Туфайл Амир б. Васила ал-Лайси (өл. 110/728)
2. Мадинада: Махмуд ибнур-Раби (өл. 99/717)
3. Басрада: Анас бин Малик (өл.91/707)
4. Куфада: Абдуллах б. Аби Авфа (өл. 81/705)
5. Шамда: Абдуллах б. Буср ал-Мазини (өл. 88/706)
6. Мисирде: Абдуллах б. Харис б. Жазз аз-Зубайди (өл. 86/705)
7. Палестинада: Абу Убай Абдуллах б. Умми Харам
8. Дамаскта: Васила б. ал-Аска ал-Лайси (өл. 83-86/ 702-705)
9. Алжирде: ал-Урс б. Амира ал-Кинди
10. Африкада: Рувайфа б. Сабит ал-Ансари (өл. 56/676)
11. Хоросанда: Бурайда б. Ал-Хусайб ал-Аслами (өл. 73/692)
12. Самаркантта: ал-Фадл б. Ал-Аббас (өл. 63/683)
13. Таифте: Абдуллах б. Аббас (өл. 68/687)

Сахаба равилердин саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Аз. Пайгамбарды көргөн сахабалардын тизмеси 60.000- 114.000 арасында болгондугу айтылат. Сахабалардын өмүр таржымалын берген Ибн Абдилеберрдин "ал-Истиаб" эмгегинде 4225, Ибнул Асирдин "Усдул Габа" да 7703, Ибн Хажардын "ал-Исаба" да 12.295 киши сөз кылынган. Жогорууда саны берилген сахабалардын бардыгы риваят кылган эмес.
Хадис риваят кылган сахабалар 1000-1400 арасында болгон. Хаким болсо 4000, Захаби болсо 2000 жеткизген.
Ал сахабалар:
-7 сахаба 1000 ашык риваят кылган.
-4 сахаба 500 ашык риваят кылган.
-27 сахаба 100 ашык риваят кылган.
-194 сахаба 10 ашык риваят кылган.
-800 сахаба 1-9 арасы риваят кылган.


Шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]

1.http://www.ibniabidin.com/Forum/archive/index.php/t-3585.html?s=18ab68a5d17ffc7529d041746f37f1ab
2.İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, c. V, s. 71.
3.ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, c. IV, s. 467, no: 177; ez-Zehebî, el-Kâşif, c. I, s. 527, no: 2548; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. XI, s.363; es-Suyûtî, İs’âfu’l-Mubatta’ bi Ricâli’l-Muvatta’, c. I, s. 15; Muhammed b. Abdulbâkî b. Yusuf ez-Zürkânî, Şerhu’z-Zürkânî Alâ Muvattai’l-İmâm Mâlik, I-IV, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1411, c. I, s.414; el-Mubârekfûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî, c. III, s. 98.
4.http://www.siyertv.com/997_009-Ravilerin-Tabakalari.htm
5.www.old.islam.kg/?i=sahabalar