Зат атооч

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Зат атооч - сөз түркүмү.Заттардын, окуялардын, буюмдардын, абстрактуу түшүнуктөрдүн аттарын билдирип, ким? эмне? кимдер? эмнелер? деген суроолорго жооп берет. Зат атоочтун өзүнө тиешелүү морфологиялык белгилери бар: а) жөндөлөт; б) жекелик жана көптүк санда колдонулат; в) таандык мүчөлөр менен өзгөрөт; г) жакталат. Зат атооч сүйлөмдө ээлик, баяндоочтук жана айкындоочтук милдетти аткарат.