Чоңбагыш

Википедия дан

Чоңбагыш, уруу- кыргыздардын сол канатка кирген, башкы жана чоң уруулардын бири. Чоңбагыш уруусунун санжырасы Куу уулдун уулу Чоңбагыштан башталат . Чоңбагыш уруусу, Фергана өрөөнүн жана Кашгар аймакты нечен кылымдардан бери жашап келишет.17-18 кылымдарда ойрот-жунгарлар Алайдагы чоңбагыштарга ооруну таратышат, ошондо чоңбагыштардын көбү кырылып калган дешет. Чоңбагыш уруусу "Азыкалы", "Каңдабас", "Кулан-Сарык", "Бечине", "Мычак", "Тынчын", "Килен", "Калмак" деген уруктардан турат. Чоңбагыш уруусу, тарыхчылардын айтуусу боюнча, Эне-Сайдан көчүп келишкен. Урууну кылымдар бою Жанболотун тукумдары башкарып келген. Ал эми уруктардын келип чыгышы, тарыхчылардын божомолу менен "Азыкалы", "Каңдабас", "Кулан сарык", "Мычак", "Тынчын", "Килен" уруктары Эне-Сайдан келген жана энесай кыргыздардын тукумдары, "Бечине" уругу печенегтерден келиши мүмкүн, "Калмак" уругу ойрот-жунгарлардан келиши мүмкүн. Уруунун тотеми болуп багыш эсептелет, демек мусулман болгонго чейин, уруу багыш жаныбарына сыйынышкан. Чоңбагыш уруусу Каркыра өрөөнүн ээлеген. "Манас" эпосунда(дастанында) Каркыра кыргыз өрөөнү. Бирок, "Маджму Ат-Таравих" де Каркыра кыпчак өрөөнү болуп эсептелинген.